(12.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, abyste se posadili do lavic. Je 12.25, schůze pokračuje. Hlásí se předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych se pokusit zejména veřejnosti objasnit, že to, co se tady odehrává, není procedurální problém, jak to možná mnoho z vás se pokouší prezentovat, je to docela zásadní věcný problém, je to problém, kterému bych si dovolil dát název, a tím je pohrdání většiny Poslanecké sněmovny zastupitelstvem hlavního města Prahy a vyjádření neúcty vůči návrhu, který toto zastupitelstvo předložilo Poslanecké sněmovně. Nyní důkazy tohoto tvrzení.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo Poslanecké sněmovně k posouzení návrh, který měl celkem 13 vět. Z těchto 13 vět většina této Poslanecké sněmovny 9 vypustila. Zbyly 4, a to ještě ke všemu ty nepodstatné. Jádrem tohoto návrhu totiž byla slova, že obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad. Klíčovým slovem tohoto návrhu přitom bylo slovo "může". Tato pasáž byla ze zákona vypuštěna.

Je naprosto zřejmé, že to, co chtělo dosáhnout zastupitelstvo hlavního města Prahy nejen pro sebe, ale pro všechny obce této země, aby mohly vybírání poplatků za komunální odpad upravit podle svého názoru, bylo vypuštěno. Návrh byl znehodnocen a tato Poslanecká sněmovna dokonce svým hlasováním zamezila tomu, aby ten, kdo tento návrh předložil, se směl vyjádřit k tomu, zda je vůbec ještě smysluplný.

Většina této Poslanecké sněmovny pohrdá nejen zastupitelstvem hlavního města Praha, ale podle mého názoru všemi obcemi v této zemi, protože se ani nechce zeptat, jestli po této úpravě zákon má smysl. Je to táž většina Poslanecké sněmovny, která tady hodně hovoří o nezbytnosti decentralizace, o nezbytnosti převedení kompetencí z úrovně státu na obce a naše občany. (Potlesk.)

Ptám se vás, kterým sociálním demokratům a kterým koaličníkům máme věřit? Těm, co tady mluví o decentralizaci, nebo těm, kteří tady dnes brání tomu, aby se předkladatelé smysluplného návrhu alespoň směli vyjádřit k tomu, jestli poté, jak byl poničen touto sněmovnou, je hlasovatelný a smysluplný? Podle mého názoru toto je problém, který je tady řešen.

Tady nejde o žádné procedurální spory, tady vůbec nejde o to, v jakém pořadí a kdy se bude hlasovat. Tady jde jen o to, vážená sněmovno, zda budete názor lidí tohoto státu brát vážně, či jimi budete pohrdat. A vy jimi pohrdáte. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se předseda klubu ČSSD Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, než se vyjádřím k vystoupení svého předřečníka kolegy Tlustého, musím říci, že jsem hlasoval pro to, aby tento bod byl přerušen a byla dána možnost zastupitelstvu hlavního města Prahy k tomu, aby se k této věci vyjádřilo. Tento návrh byl v Poslanecké sněmovně menšinový a Poslanecká sněmovna nějakým způsobem rozhodla. Podle mého názoru je nutné respektovat rozhodnutí Poslanecké sněmovny, pokud některý z poslanců nezpochybní právě proběhlé hlasování a Poslanecká sněmovna nedospěje k názoru, že by se hlasování mělo opakovat. Takto postupujeme ve všech ostatních případech.

Pokud jde o vystoupení mého předřečníka pana předsedy Tlustého, domnívám se, že by asi nebylo šťastné, pokud by předseda poslaneckého klubu vládní politické strany sociální demokracie vystupoval podobným duchem pokaždé, kdy Poslanecká sněmovna např. v prvním čtení zamítne nějaký vládní návrh zákona. Samozřejmě by tady mohl předseda vládní poslanecké strany hovořit vždy o tom, že byla zmařena práce úředníků, že byla zmařena práce desítek a stovek lidí, kteří se k těmto zákonům vyjadřovali v připomínkovém řízení, že Poslanecká sněmovna pohrdá stanovisky obcí a krajů, které se k těmto návrhům zákonů vyjadřovaly v připomínkovém řízení. Přesto podobná vystoupení v Poslanecké sněmovně neorganizujeme, protože si vážíme času, který zde máme vyměřený pro to, abychom pečlivým způsobem projednávali a schvalovali potřebné návrhy zákonů.

V tuto chvíli mi dovolte, abych se vrátil k uplynulé rozpravě, jak zde probíhala. Dovolte mi, abych vám citoval § 58 odst. 5 jednacího řádu této Poslanecké sněmovny. Odstavec 5 říká: Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá řízení schůze. § 59 odst. 4 říká: Poslanec má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí stanovenou řečnickou lhůtu, může na to předsedající poslance upozornit a volat jej k věci. Vybočuje-li poslanec svým projevem z mezí slušnosti, může jej předsedající volat k pořádku. Nevedlo-li dvojí upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách poslance proti rozhodnutí o odnětí slova rozhodne sněmovna bez rozpravy.

Domnívám se, že předcházející vyjádření řídícího schůze pana předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause nesplňovala ty podmínky a mantinely stanovené v tomto jednacím řádu pro chování řídícího schůze v rámci probíhající schůze Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP