(11.30 hodin)

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, návrh procedury k tomuto jednoduchému sněmovnímu tisku…

(Předsedající: Prosím, mluvte do mikrofonu, ne pod mikrofon.)

V tisku 1225/2 jsou uvedeny pozměňovací návrhy ústavně právního výboru pod písm. A a dále pod písmeny B a C poslanecké pozměňovací návrhy pánů poslanců Mlynáře a Bendy.

Návrh procedury je tedy následující.

Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru. Ačkoli těchto pozměňovacích návrhů je několik, dovolím si navrhnout, abychom o nich hlasovali najednou, neboť mi není známo, že by byl rozpor v názoru na jejich obsah. Zpravodaj i zástupce navrhovatele se shodují na obsahu pozměňovacích návrhů ústavně právního výboru. Pokud někdo nevznese námitku nebo návrh jiného postupu, hlasovali bychom nejprve o pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru pod písmenem A, a to o všech najednou.

Posléze bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Mlynáře. Tyto pozměňovací návrhy jsou dva. Pod písmenem B1 je obsáhlý pozměňovací návrh. Zde si také dovoluji navrhnout jedno hlasování, i když má několik částí. Samostatně bychom pak hlasovali o pozměňovacím návrhu B2.

Na závěr bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Bendy, o kterých bych se rád trochu zmínil. Ústavně právní výbor při projednávání tohoto tisku doporučil Poslanecké sněmovně, aby z tohoto tisku vypadla novela trestního řádu. Po velmi podrobné rozpravě nalezl k tomu dobrý důvod. Nicméně návrhy poslance Bendy se opět do tohoto tisku vloupávají se zcela jinou novelou trestního řádu. Na to upozorňuji. Má to vliv legislativní. Pokud by byl některý z návrhů pana poslance Bendy přijat, pak zůstane v názvu tohoto zákona samozřejmě novela trestního řádu, čili zákon, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním.

O obou těchto návrzích poslance Bendy bychom hlasovali zvlášť. Mají sice podobnou tematiku, přesto však každý z nich je o něčem jiném. Upozorňuji na to, že ačkoli se návrh C2 zdá velmi obsáhlý, řeší jednu věc a je potřeba hlasovat o obou částech současně. Koneckonců pan poslanec Benda to také navrhoval při přednášení tohoto pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh C1 je jednoduchý a stručný.

Během hlasování samozřejmě ke všem pozměňovacím návrhům řeknou svá stanoviska jak zpravodaj, tak pan ministr. Pouze u pozměňovacích návrhů pana poslance Bendy pod písmenem C bude zřejmě dobré zmínit stanovisko ministra spravedlnosti, které znám, protože jsem s ním tuto záležitost konzultoval.

Pokud nejsou námitky, mohli bychom přistoupit k hlasování podle mnou předloženého postupu procedury.

Nejprve bychom tedy hlasovali jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, tzn. pozměňovací návrhy ústavně právního výboru .

(Stanoviska zpravodaje i ministra jsou souhlasná.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dám hlasovat o této proceduře.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 566 z přítomných 171 hlasovalo 147 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat tímto způsobem.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, jestli se nemýlím, bylo to hlasování o proceduře.

Nyní můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru pod písm. A. (Stanoviska obou jsou doporučující.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 567 z přítomných 171 hlasovalo 153 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní nás čekají pozměňovací návrhy poslance Mlynáře, a to nejprve pozměňovací návrh B1. (Stanovisko zpravodaje i ministra doporučující.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 568 z přítomných 171 hlasovalo 153 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní následuje hlasování o pozměňovacím návrhu B2, což je návrh poslance Mlynáře na změnu zákona o elektronickém podpisu. V případě přijetí se samozřejmě mění i název zákona. (Stanovisko zpravodaje i ministra doporučující.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 569 z přítomných 171 poslanců hlasovalo 157 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní nastává hlasování o pozměňovacích návrzích poslance Marka Bendy pod písmenem C1 a C2.

Oba tyto pozměňovací návrhy, protože ministra spravedlnosti zde nevidím, uvedu sám. Návrhy jsem s ním konzultoval. Jeho stanovisko k oběma těmto pozměňovacím návrhům je nesouhlasné, stejně jako stanovisko zpravodaje.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Stejně jako stanovisko předkladatele, který určitě také konzultoval celou záležitost s ministrem spravedlnosti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacím návrhu C1.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já se, pane předsedo, dámy a pánové, hlásím s procedurálním protestem. To, co teď předvedl pan zpravodaj, je neskutečné. V této sněmovně nemůže přece žádný poslanec, nota bene zpravodaj, tlumočit názory ministrů. Pan ministr měl přijít a svůj názor říci, nebo ho měl říci pan ministr Březina, což řekl. Zpravodaj přece nemůže sdělovat stanovisko vlády. Nehledě na to, že získal toto stanovisko v osobním rozhovoru. Já jsem byl také v osobním rozhovoru s ministrem Burešem a slyšel jsem od něj jiný názor než zpravodaj.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Respektuji tuto připomínku, nicméně berme prohlášení pana poslance Matulky jako folklór. Vyslechli jsme názor, že pan ministr Březina dobře či chybně interpretoval stanovisko svého kolegy ministra, a to je pro nás směrodatné.

Prosím ještě jednou stanoviska k tomuto návrhu.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Negativní stanovisko.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Ačkoli neznám překážku podle jednacího řádu, že by zpravodaj nemohl něco takového podotknout, přesto beru, že to z mé strany mohl být folklór. Vyložte si to každý, jak chcete. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 570 z přítomných 171 hlasovalo 87 pro, 79 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní nám zbývá hlasovat o obsáhlém pozměňovacím návrhu kolegy Bendy pod písmenem C2. Stanovisko zpravodaje je rovněž negativní. (Stanovisko předkladatele též negativní.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 571 z přítomných 171 hlasovalo 87 pro, 77 proti. I tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP