(9.30 hodin)
(pokračuje Patočka)

Zmíním se o probíhajícím úbytku pracovníků podle mého soudu ve dvou důležitých sektorech, což je stavebnictví a služby, který je důsledkem konkurenčního boje velkých podniků s malými, které mají obtížnější přístup k zakázkám, k úvěrům a následně i k vlastním investicím. Tyto firmy pracují v poddodavatelském systému, bez potřebné míry zisku, s prohlubující se platební neschopností, následujícím růstem nezaměstnanosti a likvidací těchto podniků.

V oblasti mezd dochází k rychlejšímu růstu mezd v nepodnikatelské sféře a ke stagnaci vývoje mezd v podnikatelské sféře. Je to zajímavé zejména v souvislosti s nedávno projednávanými záležitostmi ve vývoji a úpravách mezd ústavních činitelů. Musím konstatovat, že z této zprávy vyplývá, že vzájemný vztah růstu mezd a produktivity práce zatím nevytváří inflační riziko. Podotýkám zatím. Je zřejmé, že určitá propast ve vývoji českého hospodářství se prohlubuje.

Zcela jistě by existovalo mnoho dalších indikací hospodářského vývoje, ale cílem mého příspěvku bylo poukázat na skutečnost, že vývoj našeho hospodářství zatím rozhodně nevykazuje výrazně lepší výsledky. Spíše se prohlubuje propast mezi domácími podniky a podniky pod zahraniční kontrolou, výhodně úvěrovanými, převážně ještě různě podporovanými touto vládou. Zastává otázkou, jak se vliv případné recese v eurozóně přenese přes podniky pod zahraniční kontrolou do českého národního hospodářství, do ztráty jejich konkurenceschopnosti i do ztráty konkurenceschopnosti domácích podniků, do růstu nezaměstnanosti a celkově do ztráty prosperity.

Myslím si, že velmi často používaná tvrzení vlády o jejím pozitivním vlivu na domácí ekonomiku jsou zavádějící a nepravdivá. Podle mého soudu to potvrzuje i interpretace zmíněné zprávy o inflaci, kterou předkládá Poslanecké sněmovně Česká národní banka a ze které jsem se pokusil upozornit na některé negativní jevy a rizika.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu.

Pan zpravodaj přednesl ve své zpravodajské zprávě usnesení rozpočtového výboru, které jsme všichni obdrželi jako sněmovní tisk 612. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane místopředsedo. Já pro jistotu zopakuji návrh usnesení, který by zněl: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci za rok 2001 - leden 2002."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení. Já se pokusím povolat poslance z kuloárů.

Budeme hlasovat o návrhu rozpočtového výboru i pana zpravodaje: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci za rok 2001 - leden 2002."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 532 z přítomných 168 poslanců pro 141, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme zprávu o měnovém vývoji za rok 2001 vzali na vědomí. Děkuji panu guvernérovi Zdeňku Tůmovi i zpravodaji Martinu Kocourkovi. Končím projednávání bodu 143.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu programu, kterým je bod číslo

 

118.
Návrh poslanců Aleny Páralové, Václava Krásy a Josefa Janečka
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1048/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Alena Páralová a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Jiří Hofman. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1048/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl uplatnit legislativně technickou připomínku ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod bodem B, a to bod č. 1, kde jsem opomněl uvést také k § 82 odst. 1 písm. c). Logicky se vztahuje i na toto písmeno zrušení slova "školních", proto to dávám v tuto chvíli s žádostí o přijetí této legislativně technické poznámky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nejde o poznámku, pane poslanče, jde o úpravu. Pokud nebudou námitky ze strany zpravodaje i navrhovatele - pan poslanec Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, protože to vlastně změní celou podstatu tohoto pozměňovacího návrhu, dal bych na vůli sněmovny, aby se vyjádřila hlasováním, zda toto přijímá jako legislativně technickou úpravu nebo ne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu uzavírám.

Ještě se o slovo přihlásil pan zpravodaj poslanec Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Jak jsem v předešlém vystoupení konstatoval, je potřeba, aby o této legislativně technické úpravě, pokud to považuje sněmovna za legislativně technickou úpravu nebo změnu, rozhodla sněmovna. Nemohu souhlasit jako zpravodaj s tím, že jde o legislativně technickou úpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nechám rozhodnout sněmovnu, zda považuje návrh, který přednesl pan poslanec Tomáš Kvapil, za legislativně technickou úpravu, nebo ne. V případě, že by to neuznala za legislativně technickou úpravu, nebudeme o návrhu pana poslance Kvapila hlasovat, protože v původním návrhu je pouze odstavec b) a d).

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 533 z přítomných 170 poslanců pro 39, proti 110. Námitka nebyla přijata - návrh pana poslance Kvapila nebudeme zařazovat do pozměňovacích návrhů.

 

Nyní bych požádal zpravodaje, aby nás seznámil s postupem hlasování a poté předkládal jednotlivé návrhy a vznesl stanoviska k jejich hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP