(17.30 hodin)

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si dovolím dvě poznámky. Jedna se týká právě probírané problematiky - pozměňovacího návrhu pana poslance Škromacha, druhá by byla přednesení legislativně technických návrhů vztahujících se k tisku 1002/4.

Ta první poznámka, která se týká pozměňovacích návrhů pana poslance Škromacha.

Jistě je možné i v rámci tohoto návrhu zákona rozšířit předlohu o zcela jiný zákon. Nicméně já se nedomnívám, že se jedná o překlep, že by se vztahoval ten pozměňovací návrh k tisku číslo 1002. Myslím, že byl opravdu podáván k tisku číslo 1020, který pan poslanec Holáň ponechal zatím v legislativním běhu, a rovněž obsah tohoto tisku načetl do návrhu tisk číslo 1002, což já samo o sobě považuji rovněž za nešťastné. Jsem ale přesvědčena jako předkladatel, a dokonce prosím sněmovnu, aby tuto situaci zvážila a abychom o pozměňovacích návrzích pana poslance Holáně, resp. o věcném obsahu tohoto návrhu, dnes předloženému v rámci pozměňovacích návrhů, jednali v rámci řádného tisku, který stále ještě je v běhu ve sněmovně. A pak můžeme přemýšlet i o tom, že pan poslanec Škromach k tomu podává pozměňovací návrhy, protože je pravda, že ony byly legislativně zpracovány i v duchu podání návrhu k tisku číslo 1020.

Já si pamatuji jednání rozpočtového výboru, ve kterém pan poslanec Sobotka předložil původně celý tento návrh. Pak část - právě z toho důvodu, že se týkala jiného tisku - vzal zpátky. A ponechal tam jen ten návrh B3, o kterém mluvil pan poslanec Škromach, který posléze vzal zpět, neboť prošel usnesením rozpočtového výboru.

Ta situace začíná být trochu nepřehledná. A je nešťastná. Kdyby, pane předsedající, snad oba pánové zvážili možnost zpětvzetí svých návrhů, velmi bychom to jako předkladatelé uvítali.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já dám slovo nyní…

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Druhá věc. Pardon, já ještě načtu ty legislativně technické návrhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Legislativně technické návrhy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu se vztahují k situaci, že bude přijat návrh v části 2 bod 1.

Pak navrhuji doplnit v bodu 1 tato slova: "a ve větě druhé se slova "a) až j)" nahrazují slovy "a) až j)", a".

Návrh druhý - za bod 1 se vloží nový bod 2, který zní: "v § 6 odst. 1 se slova ", j), i) a j)" nahrazují slovy a i)"."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní kolegyně, já mám trošku pocit, že vaše návrhy, které by se měly vztahovat k legislativně technickým úpravám, asi přesahují tuto možnost v rámci třetího čtení.

Já samozřejmě dám teď slovo panu poslanci Škromachovi, který se hlásí. Dám slovo i panu poslanci Holáňovi. Já mám ale i podklady, které jsou připraveny z organizačního výboru i z legislativy. A já si dovolím po těchto dvou vystoupeních udělat krátkou přestávku, abychom se s legislativou, se zpravodajem i s oběma navrhovateli poradili, protože skutečně zde vzniká nějaký šum, který by nebylo dobré, abychom prohlasovali, aniž bychom věděli, o čem hlasujeme.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, nerozumím neustálé snaze vnutit mi představu toho, že jsem podával návrhy k jinému tisku, než ke kterému jsem je předložil. Podával jsem je k tisku 1002 a tak jsem je předložil. Proto jsem tuto legislativně technickou připomínku vznesl v podrobné rozpravě třetího čtení. Stejně tak jako návrh na vypuštění bodu B3, protože je obsažen již v jiném návrhu. Nic jiného na tom nehodlám měnit.

Myslím si, že sněmovna by měla rozhodnout hlasováním o těchto návrzích, i přes to, že tento návrh se přímo nevztahuje k danému zákonu. Myslím si, že tato sněmovna to již realizovala ve stovkách jiných případů. A nepřipadá mi to jako důvod, aby byl zpochybňován tento předložený návrh.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já s vámi souhlasím. Já jsem po prostudování těch návrhů dospěl k tomu, že váš návrh je samozřejmě legitimní. Takzvanou nepřímou novelou tohoto návrhu zákona novelujete ještě návrh zákona 582.

Pan poslanec Vilém Holáň.

Přesto tady mám některé poznámky, které si budu chtít vyjasnit, než budeme hlasovat.

 

Poslanec Vilém Holáň: Já pro usnadnění projednávání tohoto bodu sděluji, že jsem ten návrh pod číslem 1020 už stáhl během schvalování programu. A učinil jsem tak schválně, protože běželo o dvě novely k zákonu 337. A proto jsem body, které chci novelizovat já, dal jako pozměňovací návrhy k návrhu paní kolegyně Dundáčkové. Týkají se jiné látky, ale nicméně v témže zákoně. Myslím, že je správné, aby byly takto projednány.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já si jen dovolím poznamenat, že ta informace není zcela přesná, neboť rozpočtový výbor o obou návrzích, jak o návrhu, který máme před sebou jako tisk č. 1002, tak o návrhu pana poslance Holáně, který má číslo tisku 1020 a který nebyl vzat zpět, ale byl toliko, pokud vím, stažen z projednávání tohoto pléna… (Šum z pléna.)

Ať je to tak, či onak, v každém případě tyto tisky byly sice projednávány rozpočtovým výborem společně, nicméně ten, který dnes máme před sebou jako tisk číslo 1002, byl rozpočtovým výborem doporučen sněmovně ke schválení, zatímco ten druhý tisk, který se dnes stal formou pozměňovacích návrhů součástí tisku č. 1002/4, který máme před sebou, nebyl doporučen.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy?

Já tuto rozpravu ještě neuzavřu. Vyhlašuji pětiminutovou přestávku. Poprosil bych zpravodaje, předkladatele i legislativu, abychom se sešli v místnosti 108B a věci si vyjasnili, protože já mám i poznámky od legislativy v prezidiálce. Jen vás prosím, abyste se nerozcházeli. Během pěti minut budeme pokračovat v tomto třetím čtení.

 

(Jednání přerušeno v 17.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP