(14.20 hodin)

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedo, páni ministři, milé kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost se na své 60. schůzi věnoval vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR na území Bosny a Hercegoviny a KFOR na území Svazové republiky Jugoslávie v provincii Kosovo za období leden až červen 2001. Pojednává o tom sněmovní tisk 1176.

Po odůvodnění generálmajorem dr. Vladimírem Kozlerem, zpravodajské zprávě zpravodaje a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost vydal jisté usnesení, které bych si dovolil přečíst až v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto ji končím. Rozprava podrobná. Znovu pan poslanec Titz.

 

Poslanec Miloš Titz: Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost je následující: V prvním bodě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vzala na vědomí vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR na území Bosny a Hercegoviny a KFOR na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období leden až červen 2001 a pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne-li, podrobnou rozpravu k bodu 138 končím. Hlasovat budeme v úterý.

 

Dostáváme se k bodu

 

139.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj
za období duben až červen 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech
přes území České republiky za uvedené období
/sněmovní tisk 1237/

 

Znovu prosím pana ministra Tvrdíka.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedo, vážení poslanci, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 3. prosince 2001 č. 1292 předkládám Parlamentu České republiky informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až červen 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za uvedené období.

V první části informace se konstatuje, že schválená cvičení proběhla v uvedeném období beze změn. Přitom cíle všech společných cvičení Armády České republiky se zahraničními partnery i mimo něj byly splněny. V průběhu přesunů vojenské techniky a osob nedošlo k žádným mimořádným událostem. Celkem bylo uskutečněno sedm společných cvičení se zahraničními partnery. Celkový přehled je potom uveden v příloze č. 1.

V materiálu jsou dále uvedeny přepravy ozbrojených sil jiných států za účelem pobytu na území České republiky. Tyto přepravy byly realizovány zejména z důvodu zabezpečení plánovaných cvičení. Jedná se o 158 pozemních přesunů a leteckých přeprav ozbrojených sil jiných států. Konkrétní přehled je uveden opět v příloze č. 2.

Druhá část materiálu poskytuje stručný přehled o tranzitních průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes naše území. Tyto tranzitní pozemní přepravy provedly opět z důvodu zabezpečení plánovaných cvičení. V materiálu jsou na základě připomínky Ministerstva zahraničních věcí uvedeny pouze přelety, které byly ve smyslu diplomatické nóty Ministerstva zahraničních věcí č.j. 118569/2000 uplatněny ozbrojenými silami jiných států v resortu obrany a povoleny vládou České republiky.

Děkuji vám za pozornost a prosím o projednání předloženého materiálu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím opět pana poslance Titze.

 

Poslanec Miloš Titz: Výbor pro obranu a bezpečnost na své 61. schůzi projednal informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až červen 2001 a k přehledu o realizovaných průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky za uvedené období. Po odůvodnění zástupce Ministerstva obrany a zpravodajské zprávě zpravodaje a po rozpravě přijal usnesení, s kterým seznámím sněmovnu v podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Otevírám rozpravu podrobnou. Prosím.

 

Poslanec Miloš Titz: Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost má dva body. V prvém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vzala na vědomí informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až červen 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky za uvedené období. Za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se někdo jiný do podrobné rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Končím tuto podrobnou rozpravu a celý bod 139.

 

Bod

 

140.
Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2002, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43. odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1238/

 

Slovo má opět pan ministr Tvrdík. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám k projednání informaci o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Severoatlantické aliance a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír přes území České republiky v roce 2002. Účelem tohoto rozhodnutí vlády je maximálně usnadnit realizaci požadavků na průjezdy a přelety ozbrojených sil členských států aliance a též účastníků Partnerství pro mír přes naše území v období od 1. ledna do 31. prosince 2002.

Vláda svým rozhodnutím v této záležitosti navázala na obdobné rozhodnutí z konce července 2001, které umožnilo průjezdy a přelety ozbrojených sil členských států aliance a účastníků PfP přes naše území do konce roku 2001. Správnost tohoto řešení se plně potvrdila zejména v podmínkách protiteroristické operace v Afghánistánu, kdy okolnosti neumožňovaly, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém průjezdu či přeletu cizích ozbrojených sil. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států aliance a účastníků PfP v roce 2002 náleží do působnosti vlády na základě čl. 43 odst. 5 písm. a) Ústavy ČR. Obě komory Parlamentu byly následně o tomto rozhodnutí informovány v souladu s čl. 43 odst. 6 Ústavy ČR. Kromě toho vláda rozhodla, že předsedové obou komor Parlamentu budou čtvrtletně informováni o přeletech a průjezdech cizích ozbrojených sil uskutečněných na základě předmětného rozhodnutí.

Konečné řešení této problematiky by měl přinést návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění Ústava ČR způsobem, jenž odpovídá duchu uvedeného rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil přes území ČR v roce 2002.

Děkuji za pozornost a prosím o projednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Znovu prosím pana poslance Titze.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, výbor pro obranu a bezpečnost na své 62. schůzi projednal informaci o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2002, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění zákona č. 300/2000 Sb.

Po odůvodnění zástupce Ministerstva obrany, zpravodajské zprávě zpravodaje a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost přijal usnesení, s kterým vás seznámím v podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, tak ji končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Dávám slovo panu poslanci Titzovi.

 

Poslanec Miloš Titz: Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost k informaci o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince, na které se vztahuje rozhodující pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění zákona č. 300/2000 Sb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP