(14.10 hodin)
(pokračuje Jirousová)

Mnoho provozovatelů dopravy se tak snadno dostane do tíživé situace.

Všeobecná zdravotní pojišťovna i na rok 2002 neopomíjí ani jednu možnost, jak navýšit provozní fond. Jednotlivé segmenty zdravotní péče mají předpokládané úhrady nižší než nárůst provozních nákladů. Je to 11,9. Systém DRG je nadále zmiňován jako perspektivní systém úhrad, ale bohužel do praxe uveden od počátku roku již nebude, protože plán je projednáván až nyní.

Předpokládaný nárůst Všeobecné zdravotní pojišťovny je velice optimistický. Do příjmů VZP totiž v roce 2001 zahrnula VZP i mimořádné operace jako odkup pohledávek Konsolidační bankou. Díky těmto příjmům a díky použití optimistických koeficientů, optimističtějších, než odhaduje Ministerstvo financí, konstruovala VZP svůj plán takto: vzhledem k těmto skutečnostem je předpokládaný nárůst příjmů 8 % a nepublikovaných 6,1.

Jediné, čím může VZP vylepšit platební bilanci, je zvýšení minimálního pojistného, které je dáno navýšením minimální mzdy z 675 Kč na 770 Kč (?). Propočet tohoto dopadu ale není možné kvantifikovat. Není známo složení pojištěnců. Od té doby, co ubývá pojištěnců u VZP, tak tato složení již VZP nepublikuje.

Z výše uvedeného vzniká nebezpečí, že v průběhu roku 2002 dojde k výpadku na straně příjmů a VZP nebude mít z čeho tento výpadek pokrýt. Proto by bylo vhodné VZP doporučit, aby doplnila pojistný plán o tzv. krizový plán, pokud se nepodaří naplnit plán na straně příjmů, což lze očekávat. Není totiž žádoucí, aby tato situace byla řešena např. prodloužením lhůty splatnosti zdravotnickým zařízením nebo dotací ze státního rozpočtu a nebo zvýšením pojistného.

V podrobné rozpravě bych přednesla návrh na usnesení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Jirousové. Táži se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, proto všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Chce paní poslankyně Emmerová zopakovat svůj návrh usnesení? Paní poslankyně Emmerová by měla v podrobné rozpravě zopakovat svůj návrh usnesení.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Já se domnívám, že kolegyně Jirousová upozornila, že vystoupí v podrobné rozpravě. Nevím, jestli ta výzva byla slyšet.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem ji slyšel, já se jen ptám, jestli vy navrhujete návrh usnesení.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Zopakuji to, co jsem tu pravila úvodem. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal zdravotně pojistný plán VZP a Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: 1. Schvaluje zdravotně pojistný plán VZP ČR na rok 2002; 2. bere na vědomí Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002, sněmovní tisk 1249.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Děkuji. Já si dovolím přednést návrh na usnesení. Zdůvodnění jsem řekla v obecné rozpravě.

Návrh na usnesení zní: Poslanecká sněmovna žádá VZP, aby doplnila pojistný plán o tzv. krizový plán pro případ, že se nepodaří naplnit plán na straně příjmů, a předložila ho na květnovém zasedání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se někdo další? Prosím pana ministra do podrobné rozpravy.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Pane předsedo, dámy a pánové, na základě výsledků hospodaření VZP v minulém roce nedoporučuji, aby bylo usnesení, tak jak je formulovala paní poslankyně Jirousová, přijato, protože neexistují žádné indicie pro to, že by se situace měla vyvíjet tak, jak to ve svém návrhu předložila, a VZP by se měla zabývat a věnovat svou práci jiným oblastem, perspektivnějším, než připravovat se na krizi, která nenastane. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Je někdo další, kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Paní poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Já bych se v podstatě chtěla připojit k tomu, co říkal pan ministr Fišer. Chtěla bych upozornit na to, že jde skutečně o plán, nikoli o kalkulaci, a v tomto plánu je možné, že některé položky nevyjdou zrovna tak, jak plán předpokládal, ale krizi zrovna v tomto roce nepředpokládáme. Jinak by měla být vyžadována ve všech letech předchozích i následných, ale rozhodně to není systémové opatření. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Ještě někdo další, kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Ne-li, podrobnou rozpravu končím, a tím končím i projednávání tohoto bodu. Hlasování bude v úterý.

 

Dostáváme se k bodu

 

138.
Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních
mírových operacích JOINT FORCE (SFOR ) na území Bosny a Hercegoviny
a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie,
provincie Kosovo, za období leden - červen 2001
/sněmovní tisk 1176/

 

Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 519 ze dne 22. října 1999 pravidelně informovat o plněných úkolech ozbrojených sil České republiky mimo její území vám předkládám vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních operacích SFOR na území Bosny a Hercegoviny a KFOR na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období leden až červen 2001. Předložený materiál schválený vládou dne 15. října 2001 usnesením č. 1058 hodnotí vojensko-politické aspekty těchto operací za uvedené období, situaci v Bosně a Hercegovině a v provincii Kosovo a informuje o plněných úkolech jednotek Armády České republiky. Součástí materiálu je rozbor finančních výdajů za uvedené období a také vyhodnocení nasazení příslušníků Policie České republiky.

Musím konstatovat, že jednotky Armády České republiky v obou mírových operacích již své úkoly splnily se ctí. Byly oceněny nejen nadřízenými velitelskými stupni za svůj profesionální přístup k plnění bojových úkolů, ale i místním obyvatelstvem, především za svůj nestranný přístup k zúčastněným stranám konfliktu.

Činnost hlavích sil a prostředků Armády České republiky v mezinárodních silách KFOR byla ukončena k 20. prosinci 2001 v souladu s usnesením vlády České republiky z 22. srpna 2001 č. 814. Nadále je však Armáda České republiky v operaci KFOR zastoupena 15 profesionály ve funkcích na velitelstvích a ve skupině pro civilně vojenskou spolupráci SIMIG s úkolem dokončit projekty obnovy civilní infrastruktury. Na území provincie Kosovo od 1. března 2002 působí první československý prapor.

Zatímco bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině je konsolidována a vyznačuje se postupným přechodem k demokratickým principům, celková současná politická a bezpečnostní situace na Balkáně je křehká, zvláště pak s ohledem na vývoj situace v bývalé jugoslávské republice Makedonii a provincii Kosovo.

Česká republika má strategický zájem na stabilizaci balkánského regionu. Kromě vyčlenění finančních prostředků na projekty zaměřené na obnovu hospodářského života, infrastruktury, realizované v rámci Paktu stability, zůstává vojenská účast České republiky v operacích pod vedením aliance jedním z efektivních prostředků realizace zájmů České republiky v jihovýchodní Evropě.

Děkuji za pozornost a prosím o schválení uvedené zprávy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost Titze, aby nás informoval o jednání výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP