(14.00 hodin)
(pokračuje Papež)

A přijal k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1212/1. V tomto usnesení je několik pozměňovacích návrhů k návrhu rozpočtu, které formálně pak přednesu v podrobné rozpravě.

Zároveň zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 podle sněmovního tisku 1212 schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Papežovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které, jak vidím, se nikdo nehlásí. Končím ji.

Prosím příspěvky k rozpravě podrobné. Pan poslanec Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Jak jsem již avizoval ve svém úvodním slově, formálně přednáším pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002, sněmovní tisk 1212, které jsou obsaženy v usnesení zemědělského výboru č. 194 ze dne 27. února 2002 a jsou ve sněmovním tisku 1212/1. U těchto pozměňovacích návrzích budu pak navrhovat, aby se hlasovalo jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda se někdo jiný hlásí do podrobné rozpravy. Ne-li, podrobnou rozpravu končím a i v tomto případě si hlasování ponecháváme na úterní odpoledne. Děkuji panu ministrovi.

Já bych poprosil pana ministra zdravotnictví, když ho tady máme, abychom ho mohli propustit, jestli by on vystoupil s bodem

 

141.
Vyjádření vlády ke zdravotně pojistnému plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny
České republiky na rok 2002 a Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002
/sněmovní tisk 1249/

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, předkládám k vašemu projednání zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2002.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky při stanovení strategie pro rok 2002 vychází z povinnosti sestavit vyrovnaný plán v souladu se zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, tj. že výdaje nepřevyšují očekávané příjmy.

Tak jako v minulém roce předpokládá tato pojišťovna ve svém zdravotně pojistném plánu na rok 2002 pokračující odliv pojištěnců s tím, že očekávaný úbytek v roce 2002 o 140 tisíc pojištěnců bude mít za následek snížení počtu pojištěnců až na 7 milionů osob.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky předpokládá realizovat celkové příjmy včetně vlivu přerozdělování ve výši 96,7 mld. Kč, což představuje v porovnání s předchozím rokem nárůst o 3,9 %. V absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši 3,6 mld. Kč. Celkové roční výdaje na zdravotní péči hrazené ze základního fondu i fondu prevence jsou plánovány v objemu 94,3 mld. Kč a podílí se tak 72,1 % na celkových výdajích systému veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k uvedenému nárůstu příjmů je vytvořen prostor pro zvyšování výdajů na úhradu zdravotní péče tak, aby zůstala zachována vyrovnanost mezi výší příjmů a výdajů.

Z finančních prostředků získaných realizací projektu podle usnesení vlády č. 117/2001, na základě kterého byl realizován odkup pohledávek za plátci pojistného po lhůtě splatnosti z prostředků Konsolidační banky, uhradila Všeobecná zdravotní pojišťovna závazky po lhůtě splatnosti a lze konstatovat, že vstupuje do roku 2002 s vyrovnanou plánovanou finanční bilancí. Obdobně jako v předchozích letech minimální výše očekávaného přebytku finančních prostředků u této pojišťovny nevytváří zdroj pro snížení vnitřního dluhu vůči rezervnímu fondu - 2686 mil. Kč - a bude proto nutné se zabývat otázkou potřebnosti zakotvení výše finančních prostředků rezervního fondu, jeho smyslu a účelu v systému průběžného financování zdravotní péče.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, závěrem mohu konstatovat, že vláda České republiky přijala usnesení, kterým pověřila předsedu vlády, aby předložil zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2002 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým usnesením č. 235 ze dne 27. února 2002 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, kterým schvaluje zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2002 a bere na vědomí Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi Fišerovi. Prosím zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyni Emmerovou.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych v podstatě zopakovala právě přednesené, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na své 58. schůzi dne 27. února 2002 projednal zdravotně pojistný plán VZP a Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, sněmovní tisk je 1249, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky za prvé schvaluje zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2002, za druhé bere na vědomí Hodnocení jednotlivých zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002, sněmovní tisk 1249.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Emmerové. Otevírám všeobecnou rozpravu. Prosím paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny nepředpokládá přizpůsobení se nové reformě veřejné správy a krajům. Pojišťovna určila pro své jednotlivé kraje své zmocněnce a jejich zástupce z řad ředitelů okresních poboček Všeobecné zdravotní pojišťovny, jejichž úkolem je koordinace činnosti VZP s orgány kraje.

V okresních městech se nadále budují sídla pro úřadovny. Ty nebudou umístěny podle okresní struktury bez ohledu na potřeby pojištěnce.

Co se týče rozvoje informačního systému, pojišťovna až dosud vyčleňovala do informačního systému nižší částky, než by byla částka optimální. Tím již v minulých letech začalo postupně docházet k zastarávání jak hardwaru, tak softwaru. Většina položek v plánu do investičního systému v roce 2002 proto bude představovat kritické položky, bez jejichž realizace by došlo k závažným problémům v běžném provozu informačního systému. To jsou vlastní slova Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Přesto Všeobecná zdravotní pojišťovna upřednostňuje investice do budov, v minulosti i nyní. Letos hodlá pojišťovna investovat 258 milionů do nemovitostí a 448 milionů do zabezpečovací a výpočetní techniky. Není však jasné, kolik financí bude skutečně použito na efektivní prostředky výpočetní techniky a kolik bude použito na zasíťování nových budov.

Ve zdravotní části VZP počítá s řízeným přesunem nemocných z lůžkové zdravotní péče do stacionární a ambulantní. Všeobecná zdravotní pojišťovna nemá nástroj na navýšení kapacity sociálních zařízení. V ambulantní péči VZP dosud nevyužila možnosti vyhlášení výběrového řízení, jako to bylo v lůžkové části. Stále trvá přebytek ambulantních specialistů. Všeobecná zdravotní pojišťovna je připravena akceptovat státní správou vytvořený normativ počtu lékařských míst na sto tisíc obyvatel, který není dosud vytvořen, a proto do té doby bude používat vlastní. Počítá s velkým nárůstem do tohoto segmentu. U ambulantních specialistů navýšení oproti loňskému roku je o 8 %, u praktických lékařů o 8,6 %.

Naproti tomu např. u dopravy a záchranné služby je nárůst zanedbatelný stejně jako u ozdravoven a lázní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP