(13.50 hodin)
(pokračuje Fišer)

Zároveň se změnil způsob dříve plošného vyplácení dotací na alokaci podpor na základě přesně stanovených programů, zavazujících zemědělce, kteří podporu využijí, k plnění kritérií, jež jsou v zájmu státu. Příkladem je změna podmínek podpor na údržbu krajiny. Finanční podpora váže podnikatele ke krajině a již nelze dotovat nájemní úklidové čety travních porostů. Prostřednictvím podpůrných programů se také podařilo zachránit výrobu bionafty, která kromě svých ekologických předností zajišťuje tržní uplatnění roční produkce řepkového semene zhruba ze 70 tis. ha orné půdy.

Změnou zákona o spotřební dani byla zavedena tzv. "zelená nafta", čímž byl zmírněn dlouhodobý trend "rozevírání cenových nůžek" mezi růstem cen vstupů do zemědělství a zaostávajícím růstem cen zemědělských výrobců.

Začal pracovat Státní zemědělský intervenční fond, o něhož očekáváme efektivní regulaci trhu se základními komoditami. Zavádění tržního řádu u mléka - mléčné kvóty - potvrdilo svým bezproblémových průběhem, že naše rozhodnutí bylo věcně správné. Ze strany zemědělců byly "mléčné kvóty" přijaty a mohu konstatovat, že žádný ze zemědělců, ať už se jedná o právnické, nebo fyzické osoby, nebyl zavedením mléčných kvót poškozen. Bylo však třeba velké vysvětlovací kampaně, v níž jsme uváděli na pravou míru dezinformace některých opozičních politiků.

Rok 2000 bude v agrární historii spojen s katastrofálním suchem, které postihlo 80 % území republiky. Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách roku 1989 dosáhla v roce 2000 hodnoty 74,3 mld. Kč, to znamená, že v porovnání s rokem 1999 poklesl její objem o 4,5 %. Meziroční pokles se dotkl zejména hrubé rostlinné produkce, která poklesla o 7,2 %. Vláda s podporou Parlamentu, a jak ukázaly průzkumy veřejného mínění, s podporou většiny obyvatel rozhodla částečně kompenzovat ztráty zemědělců výnosy ze státních dluhopisů. Kromě toho vláda v souvislosti s řešením dopadu sucha rozhodla o bonifikaci návratných finančních výpomocí z let 1991 až 1995 a možnosti dalšího odložení splátek těchto půjček. Dále vláda rozhodla o zreálnění hodnoty zprivatizovaného majetku u zemědělských podniků, které vznikly privatizací státního zemědělského majetku, a prodloužení lhůty splatnosti.

Na základě výsledků zjištěných výběrovým šetřením FADN představuje odhad hospodářského výsledku v roce 2000 za všechny skupiny podnikatelských subjektů, doplněný údaji ČSÚ za specializované podniky, včetně podniků hospodařících bez zemědělské půdy, za souhrn všech jejich činností, zisk ve výši 3,716 mld. Kč. Hospodářský výsledek zemědělství za rok 2000 představuje výrazné meziroční zlepšení - za rok 1999 zemědělství jako celek vykázalo ztrátu ve výši 2,122 mld. Kč.

V roce 2000 sice došlo k meziročnímu zvýšení průměrných měsíčních nominálních mezd v zemědělství, avšak nadále přetrvává jejich zaostávání za průměrem dosaženým v rámci celého národního hospodářství, když průměrné měsíční nominální mzdy v zemědělství v roce 2000 představovaly pouze 75 % úrovně dosahované v celém národním hospodářství.

Podpory zemědělství vyjádřené podílem odhadu produkčních podpor - procento OPP dle metodiky OECD - se v roce 2000 ve srovnání s rokem 1999 snížily z 20 % v roce 1999 na 18 % v roce 2000. Česká republika nadále patří k zemím relativně nízkou úrovní produkčních podpor.

Zákon o zemědělství ukládá vládě České republiky, aby spolu se zprávou o stavu zemědělství předložila i návrh na opatření vyplývající z hodnocení uplynulého období. Nezbytná opatření vyplývající ze Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2000 jsou uvedena v závěru Souhrnu a jsou kompatibilní s opatřeními Koncepce agrární politiky Ministerstva zemědělství na období před vstupem České republiky do Evropské unie, kterou schválila vláda České republiky svým usnesením č. 49 ze dne 12. ledna 2000.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás, abyste vzali Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2000 na vědomí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím, zpravodaje výboru zemědělského poslance Horta, aby nás informoval o jednání výboru a eventuálně přednesl návrhu usnesení.

 

Poslanec Petr Hort: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Zemědělský výbor projednal Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2000 na své 58. schůzi a po úvodním slovu ministra zemědělství Jana Fencla a zpravodajské zprávě poslance Horta a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2000, sněmovní tisk 1015 vzít na vědomí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Čekal jsem od zemědělců, že budou vystupovat k tomuto tématu. Zemědělci jsou racionální, dobře. Všeobecnou rozpravu končím.

Rozprava podrobná. Pan poslanec by měl zrekapitulovat, že navrhuje vzít na vědomí tuto zprávu.

 

Poslanec Petr Hort: Navrhuji následující usnesení: Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2000 vzít na vědomí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy podrobné? Ne-li, rozpravu končím. A protože jsme si odhlasovali, že nebudeme hlasovat, tak hlasování provedeme v úterý odpoledne. Děkuji.

 

Bod číslo

 

137.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002
/sněmovní tisk 1212/

 

Opět vystoupí ministr zemědělství.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Pane předsedo, dámy a pánové, přečtu opět zprávu, kterou vypracoval pan ministr zemědělství Jan Fencl. Je podstatně kratší než k předchozímu bodu.

V souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vám předkládám k projednání rozpočet Pozemkového fondu České republiky na rok 2002. Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 860 mil. Kč, které s předpokládanou hotovostí k 1. 1. 2002 dosáhnou hodnoty 2499,7 mil. Kč. Výdaje jsou plánovány ve výši 1127,8 mil. Kč. Celková bilance Pozemkového fondu České republiky k 31. 12. 2002 je tedy aktivní, a to ve výši 1371,9 mil. Kč.

Oproti rozpočtu 2001 jsou plánované příjmy vyšší o 210 mil. Kč. Nejvyšší nárůst příjmů je plánován u příjmů z prodeje státní zemědělské půdy, kde meziroční nárůst činí 70 mil. Kč. Další položkou příjmů, která zaznamenala znatelný posun, je položka ostatních příjmů. Zde jde o započtení první splátky z úvěru, který byl v roce 1997 poskytnut PGRLF ve výši 750 mil. Kč na odstranění povodňových škod. První splátka činí 87 mil. Kč.

Výdaje jsou plánovány ve výši 1127,8 mil. Kč. Meziroční pokles je plánován ve výši 310,2 mil. Kč. Nižší výdaje jsou předpokládány u položek na správu majetku, identifikaci a ostatních výdajů. Důvody tohoto snížení jsou podrobně komentovány u jednotlivých položek výdajů - strana 27 až 31 předloženého návrhu rozpočtu.

Provozní a investiční náklady Pozemkového fondu vykazují navýšení u mzdových a finančních nákladů. Pro rok 2002 je v návrhu rozpočtu započítán nárůst počtu zaměstnanců o plus 32.

Orgány Pozemkového fondu ČR předložený návrh rozpočtu na rok 2002 projednaly a vzaly jej na vědomí. Vláda ČR na svém zasedání 10. prosince 2001 návrh rozpočtu projednala, vzala na vědomí a ve svém usnesení č. 1321 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby předložený návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2002 schválila.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana poslance Papeže, jako zpravodaje zemědělského výboru.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vás informoval o tom, že zemědělský výbor projednal předložený sněmovní tisk 1212 na své 59. schůzi dne 27. února letošního roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP