(13.20 hodin)

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám předložila usnesení zemědělského výboru z 58. schůze, která se konala 20. února 2002, a to k projednávanému sněmovnímu tisku 799: Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Lubomíra Konšela, náměstka ministra zemědělství ČR, zpravodajské zprávě poslance Ing. Ladislava Skopala a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně zprávu o výši škod způsobených suchem a realizaci opatření ke krytí škod způsobených katastrofálním suchem v roce 2000, sněmovní tisk 799, vzít na vědomí.

V podrobné rozpravě přednesu návrh na usnesení pro Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Miloslav Kučera ml. má slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jen bych doplnil zpravodajku, že zemědělský výbor projednával tuto problematiku celkem třikrát. Dvakrát zprávu ministru zemědělství vrátil k přepracování, potřetí, již značně unaven a otráven touto problematikou při nelepšící se zprávě a stylu v ní obsaženému, nechal zprávu projít.

Všem, kteří by chtěli dezinterpretovat mé vystoupení, předesílám: nediskutuji zde o tom, jestli sucho bylo, nebo nebylo. Rozhodli jsme se vyjádřit svoji podporu pro likvidaci následků sucha svým hlasováním. Já zde napadám postup ministra Fencla, který dle mého názoru nepostupoval dle platného usnesení této sněmovny č. 1152. Myslím, že porušil několik zákonů i své pravomoci veřejného činitele, a mám důvodné podezření, že porušil hranice trestního práva.

Sněmovna se zde usnesla ve svém usnesení č. 1152, že jednotlivým subjektům lze kompenzovat vzniklou škodu do výše 70 % takto vzniklé škody. Škoda se měla zjišťovat porovnáním odhadů výnosů pro jednotlivé kultury za okres se skutečným výnosem daného okresu za minulý rok, to znamená za rok 1999, a s odhadem výnosů pro rok 2000 podle Českého statistického úřadu.

Dámy a pánové, napadám to, že ministr Fencl nerespektoval nic z tohoto usnesení. Místo odhadu výnosů podle Českého statistického úřadu vymyslel prapodivný způsob stanovení teoretického možného maxima výnosů pro rok 2000. V době, kdy rozhodoval o této věci, mohl již použít skutečné výnosy, protože ČSÚ již jimi dávno disponoval. A místo skutečných výnosů roku 1999 jako druhé strany porovnání vzniklé škody hledal oporu ve výnosech za posledních pět let. Místo stanovení škody jednoduchým porovnáním výsledků roku 2000 a roku 1999, jak se usnesla sněmovna, na jeho vlastní návrh vymysleli jeho podřízení pracovníci jakýsi vzorec, podle kterého škodu vypočítával.

Odcituji ze zprávy: Hodnota škod způsobených suchem je - nebudu číst písmena, ale významy jednotlivých použitých symbolů - teoretická produkce plus vícenáklady plus ztráta na produkci minus skutečná produkce roku 2000, která byla také ne ze skutečných hodnot, ale z teoretických hodnot. V podstatě to znamená, že se zde třikrát objevuje nasčítání teoretického výnosu a třikrát se uměle zvyšuje škoda pro tento výpočet.

Dámy a pánové, myslím si, že ministr Fencl překročil své pravomoci, postupoval v rozporu s usnesením sněmovny a předložená zpráva svým obsahem jednoznačně dokazuje, že ani s námi nehodlá diskutovat, nehodlá předložit řádnou zprávu o poskytnutí náhrad za škody způsobené suchem a nepokrytě námi všemi zde pohrdá.

Proto navrhuji předloženou zprávu zamítnout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, spíš mám dotaz na výbor. Teď jsem slyšel, že zemědělský výbor si vyžádal vlastně dvakrát vypracování nové zprávy, že ministr zemědělství přepracovává zprávu. Takže se táži - co projednáváme? Všichni ostatní poslanci, členové Poslanecké sněmovny, mají tisk, ale zemědělský výbor zřejmě projednával úplně něco jiného. Rád bych, kdyby se to vyjasnilo, abychom věděli, o čem vůbec mluvíme.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se paní poslankyně Sehnalová, která odpoví.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Je pravda, že zemědělský výbor si dvakrát vyžádal zprávu. Podruhé to byla zpráva již opravená, a to právě na intervenci pana poslance Kučery mladšího. Nicméně zemědělský výbor obě zprávy projednal, projednával je třikrát, jak už pan poslanec Kučera řekl, a bohužel byl přehlasován, tedy bohudík pro naše zemědělství a pro ty, kteří na krytí škod čekali. Zemědělský výbor tu poslední zprávu doporučil vzít na vědomí. To je všechno, co k tomu mohu říci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Miloslav Kučera mladší se opět hlásí.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Musím zde situaci objasnit, protože paní zpravodajka říkala "díky bohu pro zemědělství" a "odškodnění škod". Projednání zprávy tady ve sněmovně není v žádném případě spojeno s vyplácením náhrad za škody, není ani teoreticky možné si myslet, že by se vyplacené škody jakýmkoli způsobem vracely zpátky. To na okraj.

Já zde říkám to, že napadám postupné kroky a zneužití pravomoci ministra Fencla a napadám formulaci ve zprávě, kde nám své rozdělení peněz ve výši převyšující 5 mld. Kč řádně nezdůvodnil. Proto tuto zprávu navrhuji k zamítnutí. S našimi zemědělci, s jejich škodami a vracením jakýchkoli náhrad to nemá nic společného. Projednávali jsme zprávu, která měla tisk této sněmovny. To, co nám napotřetí ministr zemědělství Jan Fencl předložil, již nemá číslo tisku, a je tedy důvodné si myslet, že jiní členové Poslanecké sněmovny vyjma členů zemědělského výboru tento materiál vůbec nedostali. Přesto si myslím, že lze konstatovat, že obsah této zprávy se změnil jen velice nepatrně. Tolik asi na vysvětlenou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pouze chci konstatovat jako předsedající schůze, že v mých materiálech je zpráva, která má číslo sněmovního tisku.

Jestliže se do obecné rozpravy dále nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a můžeme přistoupit k rozpravě podobné. Musím upozornit na to, že neprojednáváme zákon, ale zprávu, to znamená, že nehlasujeme po obecné rozpravě o zamítnutí či nezamítnutí, ale hlasujeme na konci podrobné rozpravy o všech návrzích, které padly v podrobné rozpravě.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Sehnalová.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych shrnula výsledek rozpravy. Vystoupili dva poslanci - pan poslanec Kučera mladší, který podal návrh na zamítnutí zprávy, a dále pan poslanec Vymětal Karel, který žádný návrh nepodával.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP