(13.10 hodin)
(pokračuje Macháček)

Za druhé. Ještě k bodu 36, tisk 1088. V § 18 odst. 2 nahradit číslovku "80 %" číslovkou "90 %" a číslovku "100 000" číslovkou "400 000".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se do podrobné rozpravy nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Pane zpravodaji, táži se vás, zda zazněly nějaké procedurální návrhy v rámci druhého čtení. - Není tomu tak. Končím proto druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 12.

Hlásí se pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, mám prosbu, jestli by bylo možné jako procedurální návrh zařadit teď bod v rámci "Zpráv" - Zprávu o vyřízení petic za příslušné období, to znamená od 1. července 2001 do 31. prosince 2001. Je pro mě velmi komplikované tady odpoledne být, proto jsem chtěl poprosit, jestli by nebylo možné zařadit tento bod teď hned.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, dala bych o tom ráda hlasovat, ba bych vám ráda vyhověla, ale nejsem si úplně jistá, jestli se mi podaří přilákat dostatečné množství poslanců do sněmovny. Pane poslanče Svobodo, měla bych takový kompromisní návrh. Co kdybychom teď jednali o prvním zařazeném bodu, tedy bodu 135, a možná se mi na hlasování o jeho výsledku podaří přilákat dostatečné množství poslanců do sněmovny, a potom bychom mohli rozhodnout i o vašem procedurálním návrhu, pakliže byste byl ochoten akceptovat takovýto postup. Obávám se, že stejně nemáme jinou možnost.

 

Budeme se tedy zabývat bodem 135 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

135.
Zpráva o výši škod způsobených suchem a realizaci opatření ke krytí škod
způsobených katastrofálním suchem v roce 2000
/sněmovní tisk 799/

 

Předloženou zprávu uvede za omluveného ministra zemědělství Jana Fencla ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolím si přečíst úvodní slovo tak, jak jej předložil pan ministr Fencl:

Děkuji, že jste se rozhodli již poněkolikáté věnovat pozornost řešení problematiky sucha, které postihlo Českou republiku a zejména její zemědělce v roce 2000. V této souvislosti je vám předkládána Zpráva o výši škod způsobených suchem a realizaci opatření ke krytí škod způsobených katastrofálním suchem v roce 2000, a to na základě požadavku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V průběhu jarních měsíců roku 2000, zejména v období měsíců dubna až června, došlo na území České republiky z důvodu dlouhodobé absence vodních srážek a vysoce nadprůměrných teplot ke kritickému snížení zásob vody v půdě. Tento průběh počasí měl za následek velké poškození porostů zemědělských plodin, které v řadě případů následně vedlo k jejich úplné likvidaci. Zmíněný stav způsobil významné snížení hektarových výnosů všech plodin včetně snížení jejich kvality. Dále se tato situace promítla do snížení produkční schopnosti zemědělských podniků, snížení jejich příjmů i následné neschopnosti plnit své finanční závazky, což v celkovém důsledku znamenalo ohrožení jejich existence spojené s růstem nezaměstnanosti, a to zejména v regionech již tak silně postižených nezaměstnaností a dalšími strukturálními problémy.

Pro urychlené řešení situace postižených podniků uvolnilo v nejkratší době Ministerstvo zemědělství ze své rozpočtové kapitoly 350 mil. korun. Touto formou bylo řešeno částečné odškodnění škod na plochách porostů zaoraných a porostů poškozených z více než 70 % zjištěných komisionálním šetřením Ministerstva zemědělství o rozsahu těchto škod.

Pro získání dalších finančních prostředků ke krytí škod způsobených katastrofálním suchem byl Parlamentem ČR schválen zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 407/2000 Sb. Vyčleněná finanční částka na tento dluhopisový program je 5 mld. korun. Rozdělování finančních prostředků získaných z dluhopisů se řídilo podmínkami nařízení vlády č. 420/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytnutí státní finanční podpory ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000, jež nabylo účinnosti dne 8. prosince 2000.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na tomto místě musím zdůraznit, že uvedená opatření, která naše ministerstvo podniklo ve věci zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem, mají charakter jen částečné kompenzace, neboť konečná výše škod způsobená katastrofálním suchem v roce 2000 na zemědělských plodinách byla vyčíslena na 8,191 mld. korun.

Finanční prostředky na řešení důsledků sucha v roce 2000 byly uvolněny podle opatření vydaného Ministerstvem zemědělství a podle jeho změny v rozsahu, který činil 350 mil. korun. Tato podpora byla proplacena v roce 2000. Subjektům, které provedly zaorávku porostů nebo porosty měly poškozeny z více jak 70 %, byla vyplacena částka 349,8 mil. korun. To je 99,94 % z uvolněných 350 mil. korun. Dále byly postiženým subjektům vyplaceny na základě nařízení vlády č. 420/2000 Sb. finanční prostředky ve výši 5 mld. korun. O podporu ve smyslu nařízení vlády č. 420 požádalo 9558 žadatelů. V roce 2000 bylo vyplaceno 850 mil. korun ve formě záloh. Vyplácení podpory dále pokračovalo v roce 2001, přičemž bylo vyplaceno 4139 mil. korun. Z celkových prostředků ve výši 5 mld. korun, uvolněných ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000, bylo na základě nařízení vlády č. 420/2000 Sb. vyplaceno v roce 2000 a 2001 celkem 4989 mil. korun, to je 99,78 % z celkové uvolněné částky. Průměrná výše podpory vyplacené ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000 dosáhla v celém zemědělském sektoru České republiky výše cca 1246 Kč/ha zemědělské půdy.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost a současně vám doporučuji v souladu s usnesením zemědělského výboru vzít projednávanou zprávu na vědomí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zprávu projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 799/1. Prosím, aby za omluveného zpravodaje výboru poslance Ladislava Skopala se slova ujala paní poslankyně Olga Sehnalová, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP