(11.40 hodin)
(pokračuje Koudelka)

V části 4 se doplňuje nový bod 3, který zní: V § 33 odst. 2 se za slova "Nejvyššího soudu" vkládají slova "anebo Nejvyššího správního soudu".

S tím souvisí úprava účinnosti, kdy v čl. 7 se za slovo "pozbývá" doplňuje text "s výjimkou bodu 3 v části čtvrté".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu uzavírám.

Táži se navrhovatele pana poslance Františka Ondruše, zda hodlá vystoupit. Nehodlá, pan zpravodaj Petr Koháček také ne. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, protože nezazněly návrhy na zamítnutí ani na vrácení. Končím projednávání bodu č. 39.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, množí se dotazy, jak budeme dnes pokračovat v jednání v Poslanecké sněmovně. Nyní přistoupíme k návrhům zákonů, které se nacházejí ve třetím čtení a jsou připraveny k hlasování, a to postupně body č. 86, 91, 92, 95, 96, 102 a 103, a to v době do 13 hodin. Nebudeme dnes dělat polední přestávku. Od 13 hodin budeme projednávat zprávy, návrhy a další body, kterými jsou zprávy zejména pana ministra Tvrdíka a potom zprávy pana ministra Fišera, který, jak doufám, zastoupí i pana ministra Fencla.

Takže vás všechny žádám, abyste nyní nastoupili do Poslanecké sněmovny, budeme hodinu a dvacet minut projednávat zákony ve třetím čtení a od 13 hodin budeme pokračovat ve zprávách a ostatních bodech.

 

Uvádím tedy další bod, kterým je bod číslo

 

86.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti
orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1066/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Jiří Hofman. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1066/4.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí pan zpravodaj Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako předkladatel pozměňovacího návrhu uvedeného v souhrnu pozměňovacích návrhů pod písmenem C vás žádám o stažení tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Táži se, zda je připraven pan místopředseda již k hlasování, nebo chce ještě vystoupit se závěrečným slovem. Nechce vystoupit.

Pokusím se vás nalákat na zvonění.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám byla sdělena stanoviska.

 

Poslanec Jiří Hofman: Pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona jsou uvedeny v usnesení zdravotně sociálního výboru č. 236 z 58. schůze ze dne 27. února 2002. Jako jediný pozměňovací návrh mimo tyto pozměňovací návrhy je pozměňovací návrh paní kolegyně Páralové, který byl předložen v rámci druhého čtení. Právě proto bych navrhoval proceduru k tomu, pokud nebudou výhrady, že jako první by se hlasoval komplex pozměňovacích návrhů přijatý sociálním výborem a jako druhý by se hlasoval pozměňovací návrh podaný paní poslankyní Páralovou. V tom případě by byl nehlasovatelný pozměňovací návrh, který je totožný, který podala paní poslankyně Páralová také ve zdravotně sociálním výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Omlouvám se, pane poslanče, ale my nebudeme hlasovat podle usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. My máme předložen tisk 1066/4. V tomto tisku jsou pozměňovací návrhy seřazeny podle písmen A, B, C a D. Při vašem vystoupení jsem tady měl hovor s panem místopředsedou zemědělského výboru, a pokud vy jste stáhl své pozměňovací návrhy pod písmenem C, tak se omlouvám, ale přesto musíme hlasovat podle písmen A, B a poté případně D.

Hlásí se ještě s procedurálním návrhem pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl jsem říci totéž co vy, že je třeba podle mého názoru nejdříve hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu pod bodem C, potom se věnovat proceduře.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, jsme ve třetím čtení, vy to nemůžete jen tak stáhnout, my musíme o stažení hlasovat. Skutečně pan kolega Vymětal má v tomto případě opět pravdu.

Takže nyní budeme nejprve hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů, které jsou v tisku 1066/4 pod písmenem C a které jsou pana poslance Hofmana a jsou na straně 2, 3, 4 a 5. Vy jste tento návrh předložil sám, takže samozřejmě s ním určitě souhlasíte.

Na základě žádosti z pléna vás odhlašuji, žádám vás o novou registraci a budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby byly staženy pozměňovací návrhy, které přednesl pan poslanec Jan Hofman.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 145 poslanců pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, tak jak jsou ve sněmovním tisku, pouze se ptám, zda budeme hlasovat o komplexu pod písmenem A, poté máme jeden pozměňovací návrh pod písmenem B a poté máme jeden pozměňovací návrh pod písmenem D. Jestli s touto procedurou, pane zpravodaji, souhlasíte, nemusíme o ní ani hlasovat, protože je jednoduchá. (Souhlas.)

Děkuji, takže pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví jsou v čl. 1/I, II a v čl. 3/III. Stanovisko, pane ministře?

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: K bodům A1 až A3 kladné. (Zpravodaj také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 z přítomných 152 poslanců pro 150, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Páralové pod písmenem B. Stanovisko, pane ministře? (Kladné, zpravodaj rovněž kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 152 poslanců pro 129, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Hofman: Tím pádem je nehlasovatelný bod D, protože je totožný s bodem B, a můžeme o návrhu zákona hlasovat jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní poslankyně s tím souhlasí? (Ano.) Dobře, budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1066, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP