(11.30 hodin)
(pokračuje Klas)

Bod 3 usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, který se týká § 23.

§ 23 - Bezpečnostní spolehlivost:

Odst. 1 ponechat v původním znění.

Odst. 2 ponechat v původním znění.

Odst. 3 a 4 vypustit.

Odst. 5 - písm. a) vypustit. Zbývající písmenka b) a c) přepísmenkovat.

Bod 5 usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, který se zaobírá § 42 odst. 1. Navrhuji nové znění: "U poslanců a senátorů s výjimkou členů kontrolních orgánů podle zvláštních zákonů" - čímž mám na mysli § 18 zákona č. 154/1994 Sb. a § 23 zákona č. 67/1992 Sb." - "se bezpečnostní prověrka neprovádí."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Havlíček, připraví se pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové a vážené kolegyně, projednáváme zde návrh novely zákona č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech.

Celá rozprava, která se tady rozbředla, se v podstatě týká prakticky jenom § 23. I já se ve svém vystoupení budu vyjadřovat k tomuto paragrafu a ještě k jednomu bodu. Samozřejmě vím, že Ústavní soud řekl, že je potřeba rizika specifikovat. Ale já osobně také nepovažuji za specifikum ustanovení odst. 5 § 23. Tento odstavec je zcela gumový, použiji tento výraz, protože to posouzení bude provádět a posuzovat osoba mimo. Podezření, jak jsou tam vyjmenována, lze do toho zahrnout cokoliv. Už tady o tom mluvil i ministra vnitra.

Takže do odst. 5 písm. a) § 23 bodu 3 navrhuji v prvním řádku za slova "která je" vložit slovo "důvodně". Ve druhém řádku se za slovo "která je" vkládá slovo "důvodně". Ve třetím řádku se za slovo "činnosti" vkládá slovo "důvodně".

Celé znění písm. a) by znělo takto: "styk s osobou, která je důvodně podezřelá ze součinnosti s teroristickou organizací, nebo osobou, která je důvodně podezřelá ze součinnosti s organizovaným zločinem, případně se pohybuje v prostředí osob, které jsou z takové činnosti důvodně podezřelé".

Dalším, čím se budu zabývat, je bod 5 návrhu, kde se praví, že § 42 odst. 1 zní: "U poslanců a senátorů se bezpečnostní prověrka neprovádí." Prosím, bude-li toto schváleno - vezmu v úvahu pouze hledisko mediální - občané to budou vnímat tak, že zase jsme si schválili jakoukoliv nějakou výsadu, která se týká speciálně jenom 281 osob této země. Nikdo nebude posuzovat, že tam jsou vyjmuti soudci z tohoto režimu či další osoby.

Z těchto důvodů a důvodu, že jsem přesvědčen o tom, že členové kontrolních orgánů mají být prověřováni na příslušný stupeň, dávám návrh bod 5 vypustit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. hovořit bude pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Nechci děsit předkladatele novely zákona obsahem svého vystoupení. Uznávám, že je mírně mimo obsah jejich tisku 1000/3. Přednáším požadavek na to, aby byl tento tisk 1000/3 doplněn o část pátou, kterou by měla být změna zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, zákona č. 42/1992 Sb., a sice v § 13, kde se doplňuje nový odst. 4, který zní: "Právo na vypořádání majetkového podílu se promlčí za deset let ode dne uplynutí sedmileté lhůty od schválení transformačního projektu."

Pro ty, kteří vznášejí jistou pochybnost a komentují obsah mého vystoupení i nahlas, musím říci, že takto reaguji na doslovný požadavek pana místopředsedy vlády Pavla Rychetského, který si přál toto ustanovení, které jsme řešili v jiném zákoně, jako právně čistější provést právě v tomto sněmovním tisku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se o slovo přihlásil ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, paní poslankyně a páni poslanci, mám jenom jedno drobné doplnění svého pozměňovacího návrhu, protože když jsem tam vkládal slůvko "důvodně" před slovo "podezřelá", tak jsem to udělal pouze u jednoho, a ony tam jsou dvě podezřelé, tak aby nevznikly pochybnosti.

Čili v § 23 odst. 5 písm. a) by se slovo "důvodně" doplnilo na obě dvě místa, kde v písm. a) se o podezření hovoří, tzn. text by byl: "a) styk s osobou, která je důvodně podezřelá ze součinnosti s teroristickou organizací, nebo osobou, která je důvodně podezřelá ze součinnosti s organizovaným zločinem".

Když už mám slovo, tak mi dovolte, abych se vyjádřil ještě k jedné věci, která by sice spíše patřila do obecné rozpravy, nicméně je to diskuse na téma, zda bezpečnostním prověrkám mají nebo nemají podléhat poslanci Poslanecké sněmovny. Myslím si, že se mi o tom v tuto chvíli může hovořit lépe nežli kolegům poslancům, protože člen vlády je ze zákona osobou určenou.

Přesto si ale myslím, a je to můj soukromý názor, že by se toto mělo vztahovat stejně jak na ministry, tak i na poslance. Řeknu vám proč. Jestliže předpokládáme, že v budoucnu konstrukce kontrolního orgánu Parlamentu vůči zpravodajským službám bude taková, že bude jeden kontrolní orgán vůči všem zpravodajským službám, tak je prostě logické, že bezpečnostní prověrku, šetření, bude muset dělat podle zákona č. 148 některá ze zpravodajských služeb, a nemůžeme se vyhnout tomu, aby jedna ze zpravodajských služeb, která bude míti být kontrolována tímto poslancem, měla legitimní právo "na tomto poslanci operativně pracovat".

Chci upozornit ještě na jeden prvek. Zákon č. 148 zná i možnost odejmutí tohoto osvědčení. Obávám se, že pokud by poslanci měli dobře vykonávat svoji kontrolní činnost vůči zpravodajským službám a kdyby "některý z poslanců jednu ze zpravodajských služeb nějak výrazně zlobil", tak se nám prostě může stát, že tato zpravodajská služba nalezne skutečnosti, podle kterých při uvážení, které podle tohoto zákona bude mít ještě větší než v současné době, zahájí proces odejmutí osvědčení, a tento poslanec, který "zlobil zpravodajskou službu", bude automaticky z tohoto kontrolního orgánu odvolán.

Samozřejmě vím, že je to určité riziko, určitý problém. Chtěl bych, abychom se tento problém snažili řešit nějak systémově při konstrukci nového zákona, na který budeme mít 12, 18 měsíců podle omezení data účinnosti. A tam se tento systém dá třeba nějak řešit, třeba formou upozornění předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu a pak spíše diskusí s konkrétní sněmovnou, aby poslance stáhla, pokud budou nějaké konkrétní pochybnosti o bezpečnostních rizicích této osoby. Ale v případě, že to bude zařazeno do tohoto režimu, tak se obávám, že kdyby někdo z poslanců byl výrazně nepohodlný při výkonu této kontrolní činnosti, tak se ho zpravodajská služba může elegantním způsobem zbavit, zpochybní jeho způsobilost, bude zahájen proces odejmutí osvědčení, a poslanec se nebude moci zúčastnit činnosti v této kontrolní komisi. A bude to vítězství exekutivy nad zákonodárnou mocí, která má kontrolovat činnost těchto exekutivních orgánů.

Říká se mi to asi lépe nežli poslancům, a proto to zde vznáším. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Ani já nechci děsit předkladatele zákona. Podám jen drobný pozměňovací návrh, který se netýká uvedené problematiky. Využívám toho, že se otevírá zákon o státním zastupitelství, a chci vyřešit věc, která se měla zřejmě řešit, ale která se zapomněla řešit při schvalování souvisejících zákonů v souvislosti s ustanovením Nejvyššího správního soudu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP