(10.30 hodin)
(pokračuje Rychetský)

Tam to nepatří, mimochodem při rekodifikaci by nám zmizela, to se samozřejmě nepřevezme. Proto si myslím, že je potřeba ten návrh uplatnit znovu a uplatnit to jako změnu zákona o transformaci družstev.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. To je první vystoupení v rámci rozpravy ve třetím čtení. Nyní má slovo pan kolega Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych se vyjádřit k návrhu, který podal kolega Kučera k tomuto zákonu. Je pravdou, že kdyby tento návrh byl podaný někdy před dvěma třemi měsíci, přijal bych ho všemi deseti a byl bych ochoten ho podpořit se vším všudy. V této chvíli se však trošku obávám toho, že tento zákon přichází již pět minut po dvanácté. Jestliže jsme přijali zákon č. 42/1992 Sb., ve kterém jsme řekli, že v jarním období tohoto roku mají probíhat transformační schůze - a ty transformační schůze skutečně proběhly na jaře roku 1992, ale některé skutečně probíhaly již v průběhu měsíce dubna - pak tento zákon říkal, že tam je sedmileté období na vypořádání a následuje tříleté období, ve kterém se promlčují podle občanského zákoníku tyto nároky.

Důležitý je tedy termín transformační schůze družstva. A opět tvrdím - některé probíhaly v průběhu dubna, koncem března. To znamená, tento zákon než legislativně doběhne, tak bude jistě minimálně konec dubna, začátek května, možná ještě později, než projde Senátem a než projde podpisem pana prezidenta, a založí svým způsobem retroaktivitu. A jestliže nezaloží retroaktivitu, tak každopádně založí nerovnost mezi oprávněnými osobami, které podle nového zákona budou mít šanci prodloužení lhůty, a těmi, kterým období již uplynulo, které toto období vlastně nepostihne. Promlčecí lhůta proběhla a bohužel o ty nároky přišli.

Takže i když tento návrh - říkám znovu - z věcného pohledu bych velmi rád podpořil, a kdyby přišel trochu dřív, tak všemi deseti, ale v této chvíli jsem velmi na rozpacích a pravděpodobně nebudu moci pro tento návrh zvednout ruku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přiznám se, že velmi vítám vyjádření pana místopředsedy vlády, který byl k návrhu našeho pana kolegy Kučery vstřícný z věcného hlediska, toliko měl připomínky k legislativnímu zpracování, které zde předestřel. Stojíme před problémem, že jakékoliv legislativní návrhy, které budou podány znovu, těžko v tomto složení sněmovny mohou býti projednány. A zdá se mi skoro škoda, aby návrh, na kterém je do určité míry politická shoda, by měl jen kvůli tomu nevhodnému - snad nevhodnému - zařazení - přiznám se, že obecně o tom nejsem zdaleka tak přesvědčena, a diskuse o tom, zda vůbec promlčení ano i ne, zda se tento návrh promlčuje, jsem hluboce přesvědčena, že ano, že se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku.

Dovedu si samozřejmě představit i to řešení, jedno z těch řešení, která zmiňoval pan místopředseda vlády, a sice že by byla tato lhůta umístěna do transformačního zákona. Nicméně si moc nedokážu představit, jak bychom to legislativním způsobem zvládli. Proto bych se skoro přimlouvala za to, abychom lhůtu konstruovali tak, jak je předložena, s tím rizikem, že všichni víme, že dojde k rekodifikaci občanského zákoníku a že pak bude zapotřebí hledat jiné cesty. Nicméně dojde-li v tuto chvíli k politické shodě, pak jsem přesvědčena, že legislativní řešení bude možné hledat v rámci rekodifikace.

Prosím, abychom zvážili věcnou stránku a pokusili se panu kolegovi Kučerovi vyhovět. Nejde totiž o pana kolegu Kučeru, ale o ty, jejichž nároky chceme chránit, a to v delší lhůtě, než je obecná promlčecí lhůta tříletá.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsme skutečně v obtížné situaci, nejenom my jako zákonodárci v této kauze, ale především oprávněné osoby, spoluobčané naší republiky ve svých kauzách v této věci. Slyšeli jste před chvílí pana Rychetského, místopředsedu vlády. Je velká nejasnost mezi právníky, jestli začíná, nebo nezačíná běžet promlčecí lhůta. Je velká nejasnost mezi právníky a právními výklady institucí, kdy případná promlčecí lhůta začala běžet. Je nejasnost mezi právníky a institucemi právní povahy, jestli právní lhůta má tříletou, čtyřletou, nebo nekonečnou platnost. Pan místopředseda vlády Rychetský to ve svém projevu potvrdil.

Tato sněmovna se transformačním zákonem zabývala téměř tři roky za své čtyřleté období. Nepomohli jsme vyjasnění, je to dáno naším politickým složením. Žádná z navrhovaných verzí nezískala většinu. Jestli si chceme hrát na mrtvého brouka a chceme ponechat oprávněné osoby, aby atakovaly soudy, a naše soudy se pak budou hledat ve svém většinovém či prvním rozhodování, kdo to jak rozhodne, která cesta byla správná, řada našich spoluobčanů o svá práva skutečným, faktickým příkladem přijde. Proto jsem dá se říci za vteřinu dvanáct předložil tento návrh a myslel jsem si, že sněmovna pochopila vážnost situace a toto řešení přijme. Nyní zde ale slyším od zástupce KDU, že se k oprávněným osobám chce zachovat tak, jako se zachovávala vždycky - otočí se čelem vzad.

Slyším od místopředsedy vlády této země, že s navrženým postupem sice souhlasí, ale vidí tam administrativní nejasnosti. Říkám nejasnosti, protože v žádném případě zde neuvedl, že je to v rozporu s právním řádem či v rozporu s postupem, který by byl přijatelný. Proto vás žádám, dámy a pánové, abyste návrh, který jsem podal a který před vámi leží, přijali v té podobě, v jaké je. Asi není dokonalý, ale vyjasňuje nejasnosti v základních věcech. Stanovuje promlčecí lhůtu a ukončuje promlčecí lhůtu k podávání nároku oprávněným osobám. Stanovuje v intencích desetileté lhůty, což není nemožné, je to obvyklé v našem právním řádu. A stanovuje ji od té doby, která je poměrně pevná, tzn. od uplynutí sedmi let od podání transformačního projektu.

Dámy a pánové, apeluji na vaše svědomí, apeluji na přístup ke spravedlnosti a právnímu řádu této země a žádám vás, abyste pozměňovací návrh podpořili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do rozpravy? Ještě pan kolega Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Dovolil bych si velmi výrazně se ohradit proti tomu, že to byla KDU-ČSL, která se obracela k oprávněným osobám zády. Nebyla to KDU-ČSL, která předložila do této sněmovny novely zákona 42, to je pravda. Ale byla to reprezentace ODS a dalších stran, která stáhla tyto návrhy, když se o nich začalo seriózně jednat ve výborech. Takže to nebyla skutečně KDU-ČSL, která se otáčela k oprávněným osobám zády. Byly to reprezentace jiných stran, a jestliže tento návrh přichází skutečně pět minu po dvanácté, je to naprosto signifikantní a klasický přístup reprezentace této strany.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit panu místopředsedovi vlády se závěrečným slovem.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Chtěl bych reagovat jen stručně. Nevytkl jsem tomu návrhu administrativní nedostatek, ale systémový z hlediska legislativního řešení, které je nepřijatelné. Chci-li stanovit specifickou promlčecí lhůtu pro specifický nárok založený speciálním zákonem, musím tak učinit v tom zákonu. To jsem tady chtěl říci.

To, o čem hovořil pan poslanec Grůza, pokud je to pravda, to znamená, pokud dokonce promlčecí lhůta již uběhla, pak by to byla jasná retroaktivita, to v žádném případě nelze připustit. Ale samozřejmě nemám přehled o tom, jak ty lhůty běžely, takže to věcně neumím posoudit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP