(10.20 hodin)

Poslanec Václav Hanuš: Budeme hlasovat o písmenu A jako celku, kromě pozměňovacího návrhu A4. Zpravodaj souhlasí. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 303. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní bychom hlasovali o A4. Souhlas. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 304. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 128, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní budeme hlasovat o návrhu poslance Hanuše pod písmenem P. Souhlas. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 305. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Tím se stal nehlasovatelným návrh C2 poslance Výborného, takže můžeme hlasovat o C1. Neutrální stanovisko. (Stanovisko navrhovatele také neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 306. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 57, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní budeme hlasovat o návrhu poslance Kvapila D1. Souhlas. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 307. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 146, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Nyní stejný pozměňovací návrh poslance Kvapila pod písmenem D2. Neutrální stanovisko. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 308. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro 100, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Hanuš: Pane místopředsedo, domnívám se, že jsme odhlasovali všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím s vámi.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o dobrovolnické službě a změně některých zákonů, tzv. zákon o dobrovolnické službě, podle sněmovního tisku 1168, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 309. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro 146, proti 4. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Dalším bodem je

 

117.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb.,
o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky
související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1234/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala vedle místopředsedy vlády také zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Němcová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1234/2.

Otevírám rozpravu, do které se mi přihlásil pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Děkuji za slovo. Vážená Poslanecká sněmovno, i v tomto případě bych chtěl poděkovat za projednání návrhu. V průběhu projednávání v příslušném výboru by uplatněn jenom jeden pozměňovací návrh. Chtěl bych říci, že s ním v zásadě souhlasím. Otevírá prostor pro to, abychom tuto otázku za další čtyři roky eventuálně řešili znovu.

Jediný problém, který mám, je pozměňovací návrh přednesený v rámci druhého čtení na plénu Poslanecké sněmovny panem poslancem Kučerou mladším. Tento návrh já věcně považuji za návrh, který je potřebný, jenže je to návrh, který vůbec nesměřuje k předložené osnově, nýbrž se zde připojuje novela občanského zákoníku. To je první problém. Druhý problém vidím v tom, že je to zásadní rozhodnutí, které by mělo projít normálním legislativním procesem alespoň v rámci sněmovny ve výborech. Je velmi těžké pouhým hlasováním bez rozpravy o této věci rozhodnout.

Daleko největší problém vidím v tom, že účel, kterého chce pan poslanec dosáhnout, není podle mého názoru naplněn legitimním, správným způsobem. O co jde? Poslanecký návrh poslance Kučery chce stanovit odlišnou promlčecí lhůtu pro nárok na výplatu transformačních podílů na základě zákona o transformaci družstev. Stanovení této odlišné lhůty je podle mého soudu na místě, protože ačkoliv se část právní teorie i praxe domnívá, že to jsou nároky, které se nepromlčují, já si to v žádném případě nemyslím. Stanoví-li zákon, že každý majetkový nárok kromě práv vlastnických a věcných se promlčuje, samozřejmě se promlčí i nároky na výplatu transformačních podílů a uplynutím sedmileté lhůty v transformačním zákoně nepochybně začala běžet - alespoň podle mého názoru - promlčecí lhůta. Problém je v tom, že způsob, jakým by se to dalo řešit, je možný jen dvojí, ale ani jeden z těchto způsobů pan poslanec Kučera nezvolil.

První způsob je stanovit odlišnou promlčecí lhůtu, ale pak je tak třeba učinit ve speciálním zákoně, který ten nárok zakládá. Když se podíváme na vztah občanského zákoníku k ostatním normám, zjistíme, že občanský zákoník nikdy pro speciální nároky založené speciálním zákonem nestanoví žádné speciální promlčecí doby. Buď platí obecná lhůta podle občanského zákoníku, nebo si musí speciální zákon sám stanovit svoji lhůtu. V občanském zákoníku by tak bylo ustanovení, které tam nikdy nebylo, které tam prostě nemá místa.

Druhá možnost je ponechat promlčecí lhůtu a prodloužit lhůtu respirační, to znamená tu sedmiletou, ale opět zase ve speciálním zákoně. Já bych chtěl zdůraznit, že souhlasím s tím, aby se sněmovna tím zabývala, aby prodloužila buď respirační sedmiletou lhůtu, nebo stanovila speciální jakoukoliv jinou delší lhůtu než obecnou, ale musí tak učinit ve speciálním zákoně, v tom zákoně, který o tom nároku hovoří. Když se podíváme na zákony restituční, mají všechny své lhůty. Tady to je jediný případ, kdy bychom pro speciální nárok lhůtu dávali do občanského zákoníku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP