(10.10 hodin)
(pokračuje Juránek)

Ještě jednou vám, milé poslankyně a vážení poslanci, děkuji za diskusi a prosím vás ještě jednou, abyste hlasováním dali najevo svůj vstřícný postoj k jednání o bývalém okrese Tišnovsko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane hejtmane. Prosím pana zpravodaje, aby nám předložil návrhy, o kterých máme rozhodnout v hlasování.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, v debatě vystoupilo celkem 12 kolegyň a kolegů a padl opakovaně návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení, a proto prosím, abyste o tom dal hlasovat.

Pokud tento návrh neprojde, doporučuji, aby návrh byl postoupen k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Vážené kolegyně a kolegové, přikročíme tedy k hlasování, ve kterém rozhodneme o návrhu zamítnout předložený návrh zákona.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 299, které prohlašuji za zmatečné, neboť někteří žádali o odhlášení. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Přikročíme k opakovanému hlasování, které bude mít tentokrát číslo 300, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 147 poslanců pro návrh 57, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Hlasování popřelo všechny politologické teorie o dělbě politického spektra.

Nyní budeme rozhodovat o návrhu na přikázání návrhu k projednání. Organizační výbor, a pan zpravodaj se k tomu také přihlásil, navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane předsedající, já se omlouvám, ve vřavě, která tady je, jsem přeslechl, že byl podán ještě návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, o tom budeme hlasovat posléze. To já mám poznamenáno. Já jsem dával větší pozor než vy.

Ptám se, zda má někdo jiný návrh na výbor, který by se tímto návrhem měl zabývat. Žádný návrh není.

 

Budeme tedy rozhodovat o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování číslo 301. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 152 poslanců pro 140, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty o 30 dnů, jak navrhoval pan poslanec Pejřil.

Zahájil jsem hlasování číslo 302. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 152 poslanců pro 52, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, nicméně nebyla zkrácena lhůta a každý, kdo je znalý pořádku a zvyklostí v Poslanecké sněmovně, ví, co to pro návrh znamená. Prosím, aby to někdo sdělil panu hejtmanovi.

Kolegyně a kolegové, druhým bodem je bod č. 116, poté přijde bod č. 117.

 

Bod 116, je třetí čtení, kterým je

 

116.
Vládní návrh zákona o dobrovolnické službě
a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
/sněmovní tisk 1168/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády Pavel Rychetský, zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Václav Hanuš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tiku 1168/2.

Otevírám rozpravu. Pan místopředseda Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane místopředsedo sněmovny, vážené paní poslankyně, páni poslanci, budu velmi stručný.

Chtěl bych vám poděkovat za projednání tohoto návrhu zákona, protože je to návrh zákona, který si zaslouží nejen Česká republika, ale zejména ti, kteří dobrovolně bez nároku na odměnu pomáhají svým spoluobčanům v tuzemsku i v zahraničí při různých humanitárních akcích a při činnosti, která je nepochybně natolik záslužná, že si zaslouží alespoň elementární právní ochranu, kterou tento zákon poskytuje. Proto vám děkuji.

Prakticky se všemi pozměňovacími návrhy mohu jménem vlády souhlasit s výjimkou jednoho pozměňovacího návrhu pana poslance Výborného. To vyjádřím v rámci hlasování. S druhým návrhem také souhlasím, ale ten se patrně stane nehlasovatelným, bude-li přijat návrh pana zpravodaje Hanuše.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal role průvodčího.

 

Poslanec Václav Hanuš: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl způsob hlasování o tisku 1168, zákon o dobrovolnické službě.

Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pod písm. A, a to společně. Poté bych navrhl hlasovat o písm. B, pozměňovací návrh poslance Hanuše. Pokud tento návrh bude schválen, stává se nehlasovatelný pozměňovací návrh pod písm. C2 pana poslance Výborného. Poté bychom hlasovali o písm. C1. Je to návrh pana poslance Výborného. Po odhlasování tohoto návrhu bychom hlasovali o návrhu pod písm. D pana poslance Kvapila. Jsou to dva pozměňovací návrhy a ty bych nechal hlasovat samostatně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Je námitka proti takovéto proceduře? Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Já bych požádal o samostatné hlasování u A4.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další připomínka? Není. Přikročíme k hlasování.

Nepovažuji za nezbytné, abychom navrženou proceduru speciálně schvalovali. Připadá mi poměrně jednoduchá a srozumitelná.

Přikročíme k hlasování. Prosím, aby zpravodaj přednesl první návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP