(9.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Nejsem s to hlasovat pro zkrácenou lhůtu. Myslím si, že by bylo velmi užitečné, kdyby Poslanecká sněmovna tento úkol přenechala svým nástupcům, ale s termínem, který by umožnil, aby tento palčivý problém byl řešen v reálném čase.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Prosím, pane kolego, potom pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych oznámil drobný střet zájmů ve vztahu k tomuto projednávanému zákonu, neboť jednak jsem z  okresu Žďár nad Sázavou stejně jako pan kolega Kasal, jednak jsem byl spolupředkladatelem zákonů, které usilovaly o přeřazení žďárského okresu jako celku k jižní Moravě, a podpořil jsem i vládní návrh zákona, který zmínil pan hejtman Juránek.

Nyní je zde předložen další zákon, ke kterému bych rád řekl asi tolik, že považuji za poněkud nešťastné, že byl předložen způsobem, jakým předložen byl, bez větších konzultací s krajem Vysočina. Ale přesto snahy těchto obcí podpořím.

Rád bych uvedl jeden příklad za všechny. Zhruba ve středu tohoto regionu leží bývalá středisková obec Dolní Loučky, která má prakticky za kopcem 5 km vzdálené jihomoravské město Tišnov, město III. stupně, a pokud tato obec nebude přeřazena, bude jezdit do asi 30 km vzdálené Bystřice nad Pernštejnem. Z těchto důvodů tento zákon podpořím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Vymětal Vojtěch.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se musím přiznat, že když jsem dostal tento návrh zákona, tak mě poněkud nadzvedl. Nikoli snad proto, že bych chtěl bránit některým obcím, které jsou v tom návrhu uvedeny, aby přešly z jednoho kraje do druhého. Tato snaha může být samozřejmě naprosto legitimní a některé historicky vzniklé křivdy se tím mohou napravit. Nicméně způsob, jakým tak bylo učiněno, považuji za řekněme velmi nešťastný.

Vláda jako centrální orgán si samozřejmě mohla dovolit centrálně a z centrálního pohledu navrhnout změny ve všech krajích, kde přicházely v úvahu. Obávám se ale, že zastupitelstvo jednoho kraje je v poněkud jiné situaci. Jeden z předřečníků řekl, že tento návrh zákona byl odsouhlasen 62, tedy všemi zastupiteli Jihomoravského kraje. Neřekl k tomu, že nebyl odsouhlasen žádným zastupitelem kraje Vysočina. A to je myslím kardinální chyba. To, co je možné z centrálního pohledu, není možné z pohledu krajského. Není možné, aby - a já to řeknu slovem, které jsem zaslechl u jednoho špičkového funkcionáře této sněmovny - zastupitelé jednoho kraje si uzurpovali území kraje jiného. Pokud by tento návrh byl předložen ve shodě zastupitelů obou krajů, neměl bych jediný problém zvednout ruku pro. Protože je předložen pouze zastupiteli jednoho kraje, musím reagovat tím způsobem, že dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona.

Já si dost dobře nedovedu představit, jak by byla možná spolupráce těchto dvou krajů. Ona totiž je nutná. Zastupitelé těchto dvou krajů se musí domlouvat na tom, jakým způsobem budou usilovat o peníze z evropských fondů. Je-li taková spolupráce započata aktivními činy, kde jeden kraj chce působit proti vůli druhého kraje, myslím si, že je to způsob velmi nešťastný, a proto - jak opakuji - dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou pan poslanec Pejřil, poté paní kolegyně Němcová, pan poslanec Kasal. Ne, takže jenom paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já si myslím, že se jedná o absolutní nepochopení, protože zastupitelstvo Jihomoravského kraje si nic neuzurpovalo. Ono pouze vyslechlo a ctilo názor zastupitelstev obcí a měst. Pro zvážení vám chci říci, že zastupitelstvo měst a obcí rozhoduje o chodech měst a obcí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní poslankyně Němcová má slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom krátce reagovat na to, co zde zaznělo. Teď jsme byli svědkem takové klasické diskuse, v níž vystupují všichni zúčastění poslanci, kterých se to nějakým způsobem dotkne. V úvodním slově reagoval poslanec kraje, kdy obce, které se tímto způsobem rozhodly, by měly přejít z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského, který by měl být jakoby tím, který přejímá tyto obce. Vystoupil pan poslanec Kasal, který je z okresu Žďár nad Sázavou stejně jako já, který ví, že pro nás je nemožné se vrátit do okresu Žďár nad Sázavou a neříci, že jsme umožnili obcím splnit jejich tužbu. Vystoupil pan poslanec Vymětal, který je z třebíčského okresu a kterého zase ta otázka tak netíží, jako nás Žďáráky, protože v Třebíči samozřejmě uspěje daleko více, když tam přijede a řekne "zachránil jsem relativně větší kraj", než jak bude vypadat poté, kdy se část - téměř pětina - žďárského okresu, největšího okresu v republice, oddělí.

Toto je klasická fáze, ve které jsme, která dokumentuje pouze jedno jediné: reforma nebyla připravena dobře. Obce, které dostaly na vybranou a mohly se vyjádřit, kam chtějí, se vyjádřily, ale včas na to nikdo nereflektoval a nyní jsme v takovéto nemožné fázi, která nemá dobré, levné, účinné řešení.

Já jako zástupce žďárského okresu, byť vím, že jsme v této fázi, která dobré řešení nenabízí, nemohu doporučit Poslanecké sněmovně nic jiného, než aby postoupila tento tisk do projednání ve výborech, protože se domnívám, že teprve tam nastane odkrytí všeho, co s tímto postupem bude spojeno. Potom teprve budou moci kvalifikovaně zasednout zástupci kraje Jihomoravského, kraje Jihlavského a říci si, co tento přesun ne pouze po materiální stránce, ale po všech stránkách, včetně kompetenčních, bude znamenat. Domnívám se, že jinak ani nemůžeme rozhodnout. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan ministr Schling, poté pan kolega Vymětal Karel.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych se vyjádřil k tomuto tisku. Pan hejtman Juránek v odůvodnění tohoto návrhu argumentoval mimo jiné tím, že zastupitelstvo Jihomoravského kraje reagovalo na stanoviska jednotlivých zastupitelstev z těch dotčených obcí. Jistě je to pravda. Ale zamysleme se trochu nad tím, na základě čeho tato zastupitelstva rozhodovala. Vědí tato zastupitelstva opravdu hodně o tom, jak bude fungovat veřejná správa po ukončení reformy veřejné správy? Domnívám se, že nevědí. Nemohou vědět, protože reforma zdaleka není ukončena. Rozhodují se na základě pocitů.

Oni opravdu patří spíše k Tišnovu než jinam. V tom souhlasím s panem hejtmanem. Navrhuje se tady vlastně náprava jakési nesprávnosti učiněné před 42 lety. Ale je otázkou, jestli teď je ta vhodná chvíle na to, pokoušet se 42 let starou chybu napravovat, jestli ta vhodná chvíle náhodou nebude až v příštím volebním období, včas před dalšími volbami do krajských zastupitelstev, ale ne teď.

Rozhodovalo krajské zastupitelstvo. Ano, rozhodovalo, dalo za pravdu některým obcím. Ale sám pan hejtman uvedl, že nerespektovali zase stanoviska jiných obcí, které také žádaly o to, aby byly začleněny do těch obcí, které by měly být převedeny do Jihomoravského kraje. Takže jihomoravské zastupitelstvo některá stanoviska zastupitelů obcí respektovalo, jiné zase nerespektovalo. Dobře. Ale podívejme se na další aspekty té věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP