(15.00 hodin)
(pokračuje Kohlíček)

Milé kolegyně, vážení kolegové, Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, jak bohužel vás neinformovali moji předřečníci, je vlastně jenom úpravou původní smlouvy mezi ČSFR a Rakouskou republikou a je to vlastně pouze modifikace smlouvy. V podtextu této smlouvy se říká, že bude vypracována smlouva nová. To je podle mne skutečnost, o které byste měli vědět, protože je před volbami a vy byste měli informovat správně své voliče.

V této smlouvě je několik závažných změn. První ze závažných změn spočívá v tom, že Česká republika a český - tyto dva pojmy jsou nahrazeny za pojmy Československá socialistická republika a československý. Na hraničních sloupech uvidíte místo značky "cs" označení "c". V německém textu místo sektion se bude dále používat pojem Grenzabschnitt. Studoval jsem velmi pečlivě, co by to mohlo znamenat z pohledu dnešního složení rakouské vlády. Nepředpokládám, že by pan Haider nebo někdo další mohl zneužít této části smlouvy. Je to mezinárodní smlouva, je to třeba pečlivě studovat, je třeba, abychom se nedopustili otevření nějaké možnosti zpochybnění naší hranice s Rakouskem.

Co je velmi důležité v článku 10? Tam se říká, jak budou podle potřeby obnovovány hraniční znaky. Jsou tam zavedeny na trojmezí zvláštní znaky a já se domnívám, že pokud bychom tady rozebírali článek 26, případně článek 36, které jsou rovněž nové, že bychom se dnes opravdu již nedostali k tomu nejpodstatnějšímu, a to je hlasování o přidělení této materie zahraničnímu výboru. Já si obsáhlejší vystoupení, ve kterém jsem vás chtěl seznámit s některými dalšími závažnými fakty, nechám na zahraniční výbor.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu předsedovi, že nepodceňuje tuto významnou materii.

Nemám další návrhy kromě toho, že bych chtěl zdůraznit, že pokud máme tuto smlouvu přijmout, bylo by třeba zkrátit její projednání na 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy?

 

Dám hlasovat nejdříve o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 102 poslanců 84 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Dám hlasovat o zkrácení o 30 dní.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 102 poslanců 72 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Posledním bodem je bod č. 82, kterým je

 

82.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28. února 2002 v Praze
/sněmovní tisk 1271/ - prvé čtení

 

Pan ministr Zeman uvede smlouvu mezi Českou republikou a USA o Fulbrightově komisi. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi tehdejší Československou federativní republikou a USA na období deseti let byla založena organizace s názvem Fulbrightův program. Je to mezinárodní výměna v oblasti vzdělávání pro postgraduální studenty, akademiky, vědecké pracovníky atd. Skončila její platnost 14. ledna 2001, a je tedy třeba, aby byla podepsána smlouva nová. Vzhledem k tomu, že jde o smlouvu, kterou musí projednat Parlament, předkládám ji k vašemu schválení jako tisk 1271 a současně žádám též o zkrácení lhůty o 30 dní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Laštůvku.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte velmi krátce, abych zdůraznil, že jsem se zevrubně seznámil s předloženou materií. Chtěl bych vyslovit maximální podporu pro tento záměr vytváření studijních programů výměnou středoškolských učitelů a poradenské činnosti pro studium ve Spojených státech.

Moje podpora je naprosto jednoznačná, nicméně jsem si vědom, že řada poslanců si při podrobném čtení této smlouvy povšimne, že v některých částech není předkládaný návrh smlouvy zcela plně v souladu s právním řádem České republiky a bude třeba se tím v průběhu jednání ve výboru podrobně zabývat.

Já současně samozřejmě doporučuji propuštění smlouvy do druhého čtení, doporučuji, aby ji projednával zahraniční výbor, a současně bych chtěl poukázat na to a přivítat, že v rámci projednávání v zahraničním výboru právě u této smlouvy bude příležitost pro to, abychom hovořili o určité asymetrii, určité nevyváženosti v postavení občanů České republiky a občanů USA ve vztahu k jednostranné vízové povinnosti. Myslím si, že právě v těchto vízových záležitostech je to příležitost, abychom o této problematice hovořili.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 103 poslanců 84 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Zkrátit o 30 dní.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 102 poslanců 78 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme úspěšně zvládli celou řadu bodů našeho programu, takže končím dnešní schůzi a v úterý ve 14 hodin na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 15.08 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP