(14.50 hodin)
(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 168 z přítomných 100 poslanců 88 pro, nikdo proti.

 

Druhým návrhem bylo zkrácení lhůty o 30 dní.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 100 poslanců 80 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji a dostáváme se k bodu

 

80.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7
Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
/sněmovní tisk 1248/ - prvé čtení

 

Znovu prosím pana místopředsedu vlády Špidlu. Pane místopředsedo! Prosil bych, abyste uvedl bod 80.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dne 21. prosince 1965 byla rezolucí Valného shromáždění OSN přijata Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace. Jménem České republiky byla úmluva podepsána v New Yorku 7. března 1966.

Ke kontrole dodržování závazků z úmluvy byl na základě jejího čl. 8 zřízen výbor pro odstranění rasové diskriminace, dále uváděný jako výbor. Činnost výboru je zabezpečována vedle sekretariátu OSN rovněž smluvními státy prostřednictvím hrazení nákladů spojených s výkonem funkce členů výboru na základě čl. 8 a odst. 6 úmluvy. Vzhledem k tomu, že neplněním finančních povinností některými smluvními státy dochází k narušování výkonu mandátu výboru, předložila Austrálie návrh na doplnění čl. 8 odst. 6. V průběhu 14. zasedání smluvních stran úmluvy bylo rozhodnuto změnit čl. 8 odst. 6 a do čl. 8 vložit nový odstavec 7.

Valné shromáždění OSN návrhy na změny čl. 8 k úmluvě schválilo rezolucí č. 47/111 ze dne 16. prosince 1992. Valným shromážděním schválená změna čl. 8 stanoví, že generální tajemník OSN zabezpečí nezbytné personální a materiální zdroje za účelem zajištění účinného výkonu funkcí výboru na základě úmluvy. Nově schválený bod pak stanoví, že členové výboru zřízeného na základě stávající úmluvy obdrží se souhlasem Valného shromáždění příspěvek z prostředků OSN na dobu a za podmínek, které stanoví Valné shromáždění. Podmínkou vstupu této změny v platnost je v souladu s rozhodnutím smluvních stran úmluvy přijatým na jejich 14. zasedání kromě jejího schválení Valným shromážděním též přijetí 2/3 států smluvních stran úmluvy, jež takové přijetí oznámí generálnímu tajemníkovi OSN. Změna čl. 8 byla dosud přijata pouze 31 smluvními stranami, mezi nimi osmi státy EU, z celkového počtu 157 států úmluvy.

Návrh na přijetí změny čl. 8 úmluvy upravuje změnu financování činnosti výboru z financování přímého prostřednictvím smluvních stran na financování nepřímé prostřednictvím rozpočtu OSN, tvořeného příspěvky členských států. Vzhledem k tomu, že se Česká republika dosud fakticky podílela na úhradě nákladů výboru prostřednictvím příspěvků do stálého rozpočtu OSN, nebude mít změna takové smlouvy dopad na státní rozpočet. Uvedená změna tak kromě posílení nezávislosti výboru směřuje rovněž ke sjednocení způsobu jeho financování s financováním ostatních smluvních orgánů OSN na ochranu lidských práv.

Vláda České republiky vyslovila s návrhem na přijetí změny čl. 8 souhlas usnesením ze dne 9. ledna 2002 č. 25. S ohledem na to, že smluvní podmínky (?) úmluvy byly k přijetí změny čl. 8 naposledy vyzvány u příležitosti voleb do výboru, jež se uskutečnily dne 19. ledna 2002, dovolte mi vyslovit přesvědčení, že sněmovna vysloví s přijetím změny čl. 8 souhlas. O takovém kroku vláda České republiky informuje výbor v průběhu obhajoby páté periodické zprávy o plnění závazků z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace. Dovolte mi, abych současně podotkl, že tato zpráva se v současné době připravuje.

Vzhledem k tomu, že procesní situace této sněmovny krátce před novými volbami znemožňuje využít běžných parlamentních lhůt, a vzhledem k tomu, že tento návrh nepředstavuje z hlediska legislativního a obtížnosti textu text, který by byl mimořádný, navrhuji zkrácení lhůty o 30 dnů.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Svoboda je opět zpravodajem pro prvé čtení.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rovněž doporučuji zkrácení lhůty k projednání o 30 dní. Doporučuji projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, budeme hlasovat.

 

Dám hlasovat o návrhu na přikázání k projednání v zahraničním výboru.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 104 poslanců 91 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Návrh na zkrácení je 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 103 poslanců 86 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji. Máme ještě dvě takové rychlé smlouvy. Že tady ještě vydržíte těch pět minut?

 

Bod

 

81.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
o společných státních hranicích, ze dne 21. prosince 1973,
podepsaná dne 26. října 2001 v Praze
/sněmovní tisk 1256/ - prvé čtení

 

Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane předsedo, budu velmi stručný. Je to novela smlouvy z 21. prosince 1973 a je vyžádána především tím, že došlo ke změně na naší smluvní straně, tzn. došlo k rozdělení československé federace. To si vyžádá určité změny právě v  tomto starém smluvním dokumentu. Touto smlouvou nedochází ke změně průběhu současných česko-rakouských hranic, nedochází ani ke změně jejich charakteru.

Pro stručnost to je asi vše, pane předsedo, pokud se nebudete zlobit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Tisk 1256 jsem nastudoval, potvrzuji slova pana ministra. Doporučuji Poslanecké sněmovně tento tisk postoupit k projednání zahraničnímu výboru a zkrátit lhůtu na projednávání o 30 dnů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Kohlíček. (Hluk v sále.)

Vážení poslanci, berte vážně hranici s Rakouskem!

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedo, že alespoň vy takovéto závažné materii jste udal tu správnou vážnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP