(14.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Dalším bodem je

 

78.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bělehradě dne 17. ledna 2002
/sněmovní tisk 1244/ - prvé čtení

 

Prosím pana místopředsedu vlády Špidlu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych předložil Smlouvu mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení k prvnímu čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Cílem této smlouvy je nahradit ve vztahu mezi oběma smluvními státy dosud platnou Úmluvu mezi Českou republikou a Federativní republikou Jugoslávií o poskytování pojištění z roku 1957, která již nevyhovuje zejména v oblasti poskytování zdravotní péče.

Zásadní změnou proti uvedené úmluvě, kterou smlouva přináší, je třeba poskytovat (?) úpravu v oblasti poskytování zdravotní péče. Podle úmluvy z roku 1957 je zdravotní péče poskytována v plném rozsahu bezplatně, pokud se osoby zdržují na území druhého státu trvale nebo v souvislosti se zaměstnáním, v ostatních případech jen v nezbytném rozsahu, ale rovněž bez vzájemné úhrady. Náklady nese stát, v němž byla zdravotní péče poskytnuta. Podle navrhované smlouvy náklady zdravotní péče již neponese stát, nýbrž příslušná zdravotní pojišťovna, a to pouze v nezbytném rozsahu, za své pojištěnce.

Chtěl bych sněmovnu upozornit, že smlouva je koncipována shodným způsobem jako smlouva, kterou již sněmovna ratifikovala, totiž smlouva s Chorvatskou republikou.

Pokud jde o vyčíslení nákladů, které vyplývají z placení zdravotních nákladů, v minulém roce představovala celková suma 1,6 mil. korun. Není žádný důvod se domnívat, že by změnou smlouvy došlo k nějakému pohybu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Svobodu o zpravodajské vystoupení.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jedná se o standardní smlouvu, kterých jsme zde schválili spoustu, a proto vám doporučuji postoupit smlouvu do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Navrhuji zkrácení doby pro projednávání o 30 dní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě se hlásí pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych, vážení kolegové a milé kolegyně, zdůraznit, že smlouva s Jugoslávií má jedno určité úskalí. Víme dobře, jak v současné době vypadá stabilita Svazové republiky Jugoslávie. Víme, že při takovýchto smlouvách jsou problémy s tím, aby nástupnické státy uznaly tyto smlouvy. Přesto se domnívám, že tyto věci patří na zahraniční výbor, tam je budeme diskutovat.

Doporučuji, aby sněmovna přijala i návrh na zkrácení projednávání, jak to zde přednesl kolega Svoboda, protože věřím, že budeme schopni tato úskalí smlouvy na zahraničním výboru dostatečně prodiskutovat.

Děkuji za pozornost. Nemám žádné další návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Zahájil jsem hlasování, aniž jsem něco řekl. Končím hlasování. Pokusím se nejdříve přilákat poslance.

 

Budeme hlasovat o přikázání k projednání zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 166 z přítomných 92 poslanců pro 82, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Dále byl návrh poslance Svobody na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 92 pro 79, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Přecházíme k bodu

 

79.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou
a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk
na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni
/sněmovní tisk 1245/ - prvé čtení

 

Prosím opět pana místopředsedu vlády Špidlu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás s odůvodněním vládního návrhu na odsouhlasení ratifikace Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaného zmocněnými zástupci obou účastnických stran 28. září 1999 ve Vídni s výhradou ratifikace.

Přijetím zákona č. 13/2000, kterým byla provedena novela atomového zákona, byly vytvořeny legislativní možnosti pro uplatňování dodatkového protokolu v podmínkách České republiky. Proto nyní předkládá vláda dodatkový protokol Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu.

Dodatkový protokol věcně rozšiřuje pravomoci Mezinárodní agentury pro atomovou energii z oblasti kontroly jaderných materiálů též na oblast kontroly těžby, zpracování uranové a thoriové rudy, kontroly dalších materiálů, vybraných zařízení a technologií používaných při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie včetně zpracování středně a vysoce aktivních radioaktivních odpadů. S cílem posílení účinnosti a zlepšení výkonnosti stávajícího mezinárodního zárukového systému poskytne protokol Mezinárodní agentuře pro atomovou energii právo získávat informace o celkovém jaderném programu daného státu, a tím jí umožní lépe a včas odhalovat nedeklarované jaderné činnosti směřující ke zneužití jaderných materiálů a jaderné energie.

Ratifikaci Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě smlouvy o nešíření jaderných zbraní lze považovat za krok mezinárodního významu, kterým Česká republika jako jeden ze států, který využívá jadernou energii, potvrdí svoji podporu mezinárodnímu společenství v jeho úsilí posilovat kontrolu nešíření jaderných zbraní, a za další krok v přibližování České republiky k Evropské unii.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Payna jako zpravodaje pro prvé čtení.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedo. Po prostudování sněmovního tisku neshledávám žádnou příčinu, proč by nemohl být tento tisk přikázán zahraničnímu výboru. Doporučuji to vřele sněmovně. Za druhé připomínám, že bude potřebné v hlasování zkrátit lhůtu o 30 dnů, aby smlouva mohla být projednána ještě v tomto volebním období. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Čili rozpravu končím.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP