(14.30 hodin)
(pokračuje Tvrdík)

A je to eliminací konkrétních bezpečnostních rizik a je to v zájmu této republiky. Nemohu si pomoci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doporučoval bych, aby tato přestřelka skončila. Poslední slovo má poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Jestli pan ministr říká, že tato jednotka řeší nějaká konkrétní bezpečnostní rizika, pak prosím a znovu ho vyzývám, ať je vyjmenuje. To je vše. Pan ministr by měl být schopen kdykoliv, třeba o půlnoci po probuzení, vyjmenovat bezpečnostní rizika, která řeší. Jestli to neumí, tak nedělá svoji funkci správně. To je jeho jediná a hlavní povinnost.

Za druhé - vytváření společné jednotky je něco úplně jiného než společná participace v mezinárodní operaci. To je dramaticky jiná záležitost. Jednotky si připravujeme předem a každý velitel jednotky musí samozřejmě také po probuzení o půlnoci vyjmenovat bezpečnostní rizika, pro která je určena jeho jednotka. Jinak je ta jednotka k ničemu. Jestliže vytváříme jednotku, u které nevíme, jaké případy má řešit, pak je to omyl plánování obrany.

Není pravda, že je to v souladu s našimi zahraničněpolitickými zájmy. Naším hlavním zájmem je soudržnost aliance. To je hlavní zájem. Bilaterální spolupráce se Slovenskem je podle mého soudu až na dalším místě. Ministerstvo obrany i naše ministerstvo zahraničí pravděpodobně přehodila tyto dvě priority. Svědčí to opět o neznalosti toho, jak se vytváří národní bezpečnostní strategie a jak se správně stanoví priority.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Končím rozpravu. Přistoupíme k hlasování o tomto návrhu.

 

Vážení kolegové, zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 163 ze 103 přítomných 55 pro, 29 proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu bez čísla, který jsme si před chvílí vložili mezi body 77 a 78 - Úmluva o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů

 

(146.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování
železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu
/sněmovní tisk 1211/ - druhé čtení)

 

Odborníkem se během této hodiny místo ministra dopravy stal ministr vnitra. Prosím pana ministra vnitra, aby tento materiál uvedl.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já se pokusím Poslanecké sněmovně uvést tento bod bez pořadí, to je přistoupení České republiky k Úmluvě a dodatkovému protokolu o založení společnosti EUROFIMA, Evropské společnosti pro financování železničních vozů.

Vláda České republiky vyslovila s touto smlouvou souhlas dne 26. listopadu loňského roku svým usnesením 1259.

Jak jistě všichni vnímáme, rozvoj železniční dopravy na žádoucí úrovni je finančně dosti náročný, a to především z hlediska ekonomické náročnosti na obnovu vozového parku, jak hnacích vozidel železničních, tak vozidel závislých. Proto vznikla již v roce 1955 Evropská společnost pro financování železničních vozů. Ta umožňuje svým členům a akcionářům, aby získávali výhodné úvěry právě na nákup moderních, ale samozřejmě finančně velmi nákladných železničních vozů, jejichž pořizování pro jednotlivé železniční společnosti by bylo za běžných komerčních podmínek do značné míry problémové nebo prakticky nemožné. Od doby založení této společnosti vstoupilo do této společnosti již 20 členských států, resp. dokonce více než 20. V loňském roce přistoupila k této společnosti dokonce i Slovenská republika. V těchto měsících jedná o schválení stejné smlouvy i republika Polská.

Co se týče pozice České republiky, tak my samozřejmě také máme zájem na tom, aby státní organizace České dráhy se mohla stát akcionářem této společnosti, ale jednou z podmínek toho, aby se tak mohlo stát, je to, aby došlo ke schválení této smlouvy na vládní úrovni, resp. na úrovni státu, to znamená, aby Česká republika k této smlouvě přistoupila.

Z hlediska dopadu na státní rozpočet se dá říci to, že bezprostředně schválení této smlouvy nebude mít dopad na státní rozpočet, ale vzhledem k povaze věci je zcela logické, že dopad na veřejné finance bude s určitým časovým zpožděním. V okamžiku, až se České dráhy, státní organizace, stanou akcionářem této společnosti, budou moci získávat některé takovéto zvýhodněné úvěry, tak bude zapotřebí, aby Česká republika převzala garanci za tyto úvěry. Předpokládá se samozřejmě, že pro realizaci takového záměru bude dodržen zákon o rozpočtových pravidlech České republiky, což znamená, že ke schvalování takových garancí budou předkládány Poslanecké sněmovně jednotlivé zákony tak, jak to rozpočtová pravidla České republiky vyžadují.

Dlužno ještě zřejmě říci, že před každým takovýmto zákonem předloženým do Poslanecké sněmovny bude muset být získán souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že bude získána výjimka ze zákona o veřejné podpoře.

Tolik asi ode mne na úvod, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Kohlíčka, aby odůvodnil usnesení svého výboru.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych po brilantním odborném úvodním slově pana ministra, který - jak je vidět - je od fochu, vás seznámil na základě zmocnění zahraničního výboru s výsledkem projednání vládního návrhu na 51. schůzi dne 20. února 2002.

Zahraniční výbor po odůvodnění náměstka ministra dopravy a spojů Pavla Stoulila a zpravodajské zprávě poslance Jaromíra Kohlíčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s přistoupením České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych doplnit tu velmi obsáhlou a zajímavou a odborně velmi na výši zprávu pana ministra v tom, že České dráhy se budou účastnit činnosti jako plnoprávný člen, a proto tedy musí splatit 5200 akcií. To jim umožní, aby se zúčastnily jako plnoprávný člen v této společnosti. Myslím, že to je naprosto správné, protože chceme, abychom byli zastoupeni a mohli zároveň rozhodovat.

Tím se nic nemění na mém doporučení přijmout usnesení podle návrhu zahraničního výboru, který jsem zde přednesl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Já vás odhlásím, i když vás tolik přihlášeno nebylo, tak já myslím, že tady nic nehrozilo.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh usnesení, navržený zahraničním výborem, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 164 z 84 přítomných 79 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Vážení, máme před sebou pět potenciálně posledních bodů. Nevím, kolik stihneme. Jsou to první čtení smluv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP