(14.20 hodin)
(pokračuje Tvrdík)

Navýšení výdajů ze státního rozpočtu se v této souvislosti nepředpokládá.

Vážené dámy, vážení pánové, žádám vás o vyslovení souhlasu se sjednanou předloženou mezinárodní smlouvou. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Laštůvku.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji za udělení slova. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych po rozsáhlé zprávě předkladatele svou zpravodajskou zprávu velmi zestručnil.

Chtěl bych vás informovat o tom, že předmětný tisk 1138 projednal zahraniční výbor na své 50. schůzi 16. ledna 2002. Po odůvodnění náměstka ministra obrany Štefana Füleho a brigádního generála Pavla Štefky, zpravodajské zprávě poslance Laštůvky a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě, podepsané 20. září 2001 v Oravském Podzámku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Otevírám rozpravu. Pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedo. Vážená sněmovno, ozbrojené síly každého státu nejsou určeny k tomu, aby byly symbolickým výrazem politických gest, ale jsou určeny k tomu, aby zmenšovaly bezpečnostní rizika země. Já bych byl rád, kdyby nám pan ministr sdělil z hlediska plánování české obrany, jaká rizika budou adresována touto jednotkou. Naše ozbrojené síly nejsou určeny k tomu, aby se cvičily, aby dělaly velkolepé přehlídky, ale jsou určeny k tomu, aby řešily bezpečnostní rizika země.

Chceme-li udělat velkolepé gesto na podporu Slovenska a jeho členství v NATO, pak se domnívám, že by bylo lépe, kdybychom se chovali slušně, kdybychom byli zemí, která je pověstná tím, že umí plánovat své ozbrojené síly, že je zemí, kde ani koruna nebude vynaložena z vojenského rozpočtu nazmar, kde každá koruna ze sta procent je určena k tomu, aby se zmenšovala rizika. To je nejlepší příspěvek k tomu, aby se Slovensko dostalo do NATO, protože tím se zlepší pověst všech nových členů NATO a to usnadní, aby mohli vstoupit další členové.

Já se domnívám, že tento krok vlády je zcela v rozporu za prvé s českými zájmy, za druhé s principy plánování obrany a za třetí s fungováním Severoatlantické aliance.

Jako dodatek bych rád chtěl uvést, že my jsme také uvažovali o takovéto jednotce, kdysi dávno, těsně před naším vstupem do NATO, s členskými státy NATO. V alianci nám bylo řečeno, že nic takového nepřipadá v úvahu, že aliance nemá ve zvyku vytvářet společné jednotky s nečlenskými státy. Zároveň nám byla ze strany aliance kladena přesně tatáž otázka, jakou kladu já dnes panu ministrovi. Jaká bezpečnostní rizika chcete takovými jednotkami adresovat?

Jestliže tehdy v alianci z hlediska - ano, tři čtyři roky starého - způsobu plánování obrany bylo považováno za zcela nesmyslné zakládat takovéto smíšené jednotky, které naopak ohrožují akceschopnost NATO, tak se ptám, z hlediska jakých zásad plánování obrany postupuje Ministerstvo obrany ČR dnes.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, pane předsedo. Ještě dřív, než odpoví na otázku, která byla vznesena, pan ministr obrany, chtěl bych pana poslance upozornit na článek 5 předmětné smlouvy, kterou kritizuje, ve kterém jasně smlouva odpovídá na otázku, kterou položil: "Posláním brigády je účastnit se v souladu s Chartou Organizace spojených národů a v souladu s interními právními předpisy účastnických států mezinárodních mírových operací pod vedením NATO nebo Evropské unie."

Pokud má tyto výhrady k takovémuto poslání této společné brigády, pak nepochybně má výhrady k tomu, abychom vysílali své jednotky na Balkán nebo kamkoliv jinam po světě.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedo. Já jsem se neptal na to, jaké záměry má ministerstvo. Já jsem se ptal na to, jaká bezpečnostní rizika budou řešena touto jednotkou. Já bych chtěl slyšet, která rizika jsou tím řešena.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan ministr jistě odpoví. Kdo další se hlásí do rozpravy?

Než ukončím rozpravu, táži se pana ministra, jestli chce odpovědět na tuto jasně položenou otázku.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Pane poslanče, přiznám se, že vašemu vystoupení upřímně nerozumím. Jestli jste dobře prostudoval předložený dokument, zjistil jste, že se Armáda České republiky účastní svými důstojníky činnosti štábů mezinárodní nebo mnohonárodní brigády. Hovoříme o pěti až sedmi lidech, kteří se budou účastnit práce mezinárodního štábu.

Společná jednotka je vytvářena se Slovenskou republikou a s Polskou republikou. Jedná se o jednotku, do níž je vyčleňován dělostřelecký oddíl Armády České republiky. Vyčlenění není mimo současné poslání Armády České republiky. Dělostřelecký oddíl je struktura, která je normálně začleněna do jednotek sil Severoatlantické aliance a jako taková je předurčena v souladu s našimi závazky k alianci. Úlohou, kterou zde plní, je úloha - když to řeknu jednoduše - duplicitní. Čili není to jednotka, která je zřizována pouze pro účast v této brigádě. Je to jednotka, která má předurčení pro síly Severoatlantické aliance, pro síly Evropské unie a jako taková bude plnit i úkoly a poslání podle článku 5, o kterém hovořil zpravodaj.

My se bavíme o tom, že naši důstojníci tam, kteří se budou střídat v mnohonárodní brigádě, se budou učit interoperabilitě, kompatibilitě v rámci programu PFP.

A je to v rámci stejné pomoci, která byla poskytnuta nám v době našeho přičleňování.

Podobné programy a projekty máme například se silami litevské armády. Důstojníci litevské armády jsou účastni práce v 6. polní nemocnici, společně s námi působili v Albánii, společně s námi budou působit v Afghánistánu. Podobné projekty a programy připravují všechny státy Severoatlantické aliance pro státy PFP.

Nerozumím podstatě vaší otázky.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To mě trošku zklamává. Prosím, pan poslanec Payne. Mně se ta otázka zdála srozumitelná.

 

Poslanec Jiří Payne: Za prvé. Ta tendence plánování obrany, že nesmí být ani dolar, ani koruna vynaložena, aniž by bylo známo, jaké bezpečnostní riziko je tím snižováno, to je ústřední zásada plánování obrany. My jsme se už při projednávání bodu nákup stíhaček Gripen přesvědčili, že plánování obrany nefunguje na Ministerstvu obrany. Zde se setkáváme s dalším dokladem toho, že Česká republika neumí plánovat obranu.

Mimochodem, to je také jedna z hlavních věcí, kterou nám vytýkají v Americe a v NATO - že neumíme plánovat svoji obranu, že naše prostředky vynakládáme naprosto neefektivně, bez sledování toho hlavního cíle, kterým je snižování rizik.

Ta otázka je zcela legitimní. To, že na ni ministr neumí odpovědět, jenom svědčí o úrovni práce na Ministerstvu obrany.

Za druhé. Pan ministr nemluví pravdu, když říká, že my jsme dostávali stejnou asistenci před naším vstupem do NATO. Nedostávali. Žádná taková společná jednotka z principiálních důvodů, právě z důvodů koheze Severoatlantické smlouvy, neexistovala.

Takovéto jednotky mohou vytvářet členské státy NATO mezi sebou, ale nikoliv za hranice NATO. Česká republika zde politicky překračuje rámec Severoatlantické smlouvy. A já se domnívám, že to vyžaduje mnohem podrobnější odůvodnění než jenom takové jakoby technicistní, jak nám ho předkládá ministr.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Pane poslanče, myslím, že nemáte pravdu. Nechci se s vámi pouštět do obsáhlé debaty. Myslím, že to skutečně není předmětem této smlouvy.

My máme spolu se slovenskou armádou česko-slovenský kontingent na Balkáně. Je to operace, které se společně účastníme pod záštitou Organizace spojených národů a v rámci sil Severoatlantické aliance.

Jestliže se naši důstojníci budou společně připravovat v česko-slovensko-polské brigádě na plnění úkolů, ať už úkolů mimo článek 5 Severoatlantické smlouvy, nebo podle příslušných ustanovení Rady bezpečnosti OSN, tak je to něco, co vyloženě prospívá spolupráci těchto zemí. Myslíme si, že naše zahraničněpolitické ambice jsou zúčastnit se v silách OSN, EU nebo Severoatlantické aliance. A jestliže naši důstojníci společně spolupracují na mnohonárodní brigádě, jestliže se společně naše štáby připravují v anglickém jazyce, jestliže se naši důstojníci společně s polskými důstojníky účastní předávání aliančních standardů i pro naše slovenské kolegy, pak je to něco, co je v zahraničněpolitickém zájmu této země.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP