(13.30 hodin)

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, dovolte mi, abych měl návrh na zařazení nového bodu. Je to zařazení na konec druhých čtení k projednání ve druhém čtení mezinárodní smlouvy, Úmluvy o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a Dodatkového protokolu k této úmluvě, sněmovní tisk 1211.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Rozumím vám, pane poslanče, že navrhujete, aby to bylo na konec druhých čtení smluv, čili za bod 77.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 153 z přítomných 109 poslanců 98 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji.

 

Dostáváme se k standardně připravenému bodu 68, kterým je

 

68.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku
1979: Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech /sněmovní tisk 964/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Kužvarta.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přistupujeme již k druhému čtení Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 a Protokolu o těžkých kovech a Protokolu o persistentních organických polutantech.

Chtěl bych říci, že v mezidobí od prvního čtení tohoto návrhu dne 12. září 2001 byla tato důvodová zpráva doplněna na základě žádosti zahraničního výboru, který na svém dalším jednání s touto úmluvou vyslovil souhlas. Plněním závazku protokolu je Česká republika schopna zajistit prostředky svého právního řádu i ekonomickým potenciálem dotčených průmyslových sektorů.

Chtěl bych konstatovat, že ratifikace protokolu bez prohlášení o prodloužení časových limitů, to znamená schválení návrhu usnesením Poslanecké sněmovny podle předloženého tisku, bude pozitivně hodnoceno mezinárodním společenstvím i Evropskou unií.

Vážená sněmovno, dovoluji si požádat o souhlas s předloženou úmluvou. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Vidím zde paní poslankyni Štěpovou jako zpravodajku zahraničního výboru. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, sděluji velice krátce, že zahraniční výbor projednal tento vládní návrh 20. února na své 51. schůzi. Po odůvodnění vládního návrhu paní náměstkyní ministra životního prostředí Motlovou, zpravodajské zprávě poslankyně Štěpové a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Protokolem o těžkých kovech k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států a souhlas s Protokolem o persistentních organických polutantech k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Mám pocit, že poslanci nevydrží a odebíhají pryč. Já bych moc prosil, aby zde poslanci zůstávali, nevybíhali nervózně z místnosti. Já vás pro jistotu odhlásím, i když si to nikdo nežádá, tak jsem velkorysý vůči jistě chybnému návrhu ministra životního prostředí. Já nemám kvorum. Teď je kvorum.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 154 z přítomných 90 poslanců 80 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k další smlouvě, opět dvojice Kužvart - Štěpová. Jedná se o

 

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech,
sjednaná ve Stockholmu dne 22. května 2001
/sněmovní tisk 1106/ - druhé čtení

 

Prosím znovu pana ministra Kužvarta.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podpisem Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech s výhradou ratifikace dne 23. května minulého roku potvrdila Česká republika svůj zájem o globální řešení problémů souvisejících s těmito látkami.

Cílem předložené úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy těchto látek. Otázka provádění úmluvy byla projednána v rámci přípravy jejího podpisu mimo jiné se Svazem chemického průmyslu České republiky a Svazem průmyslu a dopravy České republiky. Svazy předpokládají, že povinnosti, které průmyslovým subjektům z úmluvy vyplynou, budou úměrné jejich ekonomickým možnostem.

Funkci národního střediska pro výměnu informací bude plnit odbor environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí. V této souvislosti bych chtěl na závěr zdůraznit, že díky tomuto kroku nebude plnění této úmluvy vyžadovat zvýšené institucionální náklady ze strany České republiky.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Znova prosím paní poslankyni Štěpovou.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, se stejnou stručností sděluji, že po odůvodnění tisku paní náměstkyní ministra životního prostředí Motlovou, po zpravodajské zprávě a po diskusi přijal zahraniční výbor na své 51. schůzi dne 20. února tohoto roku usnesení, jímž doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se Stockholmskou úmluvou o persistentních organických polutantech.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku.

Přikročíme k hlasování. Nevím, jestli mám znovu lákat poslance, aby šli hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 155 z přítomných 94 poslanců pro 82, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi Kužvartovi.

 

Dostáváme se k bodu 70, což je

 

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů,
přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, a k Reviznímu aktu této Úmluvy,
přijatému v Mnichově dne 29. listopadu 2000
/sněmovní tisk 995/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu, který zároveň ohlašuje náhradní kartu č. 2.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z věcných a mezinárodněpolitických důvodů myslím, že není pochyb o záměru České republiky přistoupit k Úmluvě o udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově v roce 1973, a k Reviznímu aktu této úmluvy, přijatému rovněž v Mnichově v roce 2000.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP