(13.20 hodin)
(pokračuje Klaus)

Nyní se tedy dostaneme k bodu

 

65.
Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu
v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích
/sněmovní tisk 1268/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra Bureše.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji, pane předsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, tento velmi subtilní návrh důsledně vychází z filozofie schváleného a platného zákona o soudech a soudcích, tak jak se k ní hlásí Poslanecká sněmovna a ústavně právní výbor. Poslanci ústavně právního výboru si jistě dobře vzpomínají, že jsem nakonec souhlasil s koncepcí, že kromě stávajících sídel krajských soudů je třeba vzhledem k územně správnímu uspořádání státu vytvořit podmínky pro to, aby také v těch sídelních městech krajů, ve kterých dosud nepůsobí krajské soudy, mohly působit, a proto se v zákoně o soudech a soudcích objevil seznam těchto poboček včetně projednávané pobočky v Pardubicích, a proto zákon řekl: ty zahájí činnost dnem, který stanoví zvláštní zákon.

Tento zvláštní zákon máte nyní na stole, já ho předkládám s plným vědomím odpovědnosti, že pro fungování pobočky Krajského soudu v Pardubicích budou s účinnosti od 1. ledna příštího roku vytvořeny všechny materiální i personální podmínky, a to i díky spolupráci s Pardubickým krajem, a že tento zákon bude mít ještě další výhodu spojenou s tím, že se ulehčí řešení materiální situace Krajského a Okresního soudu v Hradci Králové, lépe řečeno, že se vytvoří lepší podmínky pro výkon soudnictví v Hradci Králové.

Předpokládám, že tento návrh má nejen ambici, aby byl schválen ve zkrácené podobě v prvém čtení, ale aby také došel vašeho porozumění. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím paní poslankyni Kupčovou, aby za omluveného zpravodaje poslance Výborného vystoupila se zpravodajskou zprávou.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, moje zpravodajská zpráva bude velmi stručná. Navrhovaným zákonem se vytvářejí zákonné podmínky pro zahájení činnosti pobočky Krajského soudu Hradec Králové v Pardubicích, která byla zřízena zákonem o soudech a soudcích. Jde o návrh útlý, spíše technické povahy, jehož podstatnou částí podle mého názoru je důvodová zpráva a vyčíslení nároků na státní rozpočet, které jsou spojeny se zahájením činnosti této pobočky krajského soudu.

Návrh splňuje podmínky zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Doporučuji jeho schválení v prvém čtení, tak jak navrhoval pan ministr a jak navrhovala vláda. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Nebyla ani námitka, abychom postupovali podle § 90 odst. 2.

Nyní tedy hlasováním rozhodneme, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem byl vysloven souhlas již v prvém čtení. Dám hlasovat o této věci. Dám vás odhlásit podle žádosti pana poslance Kühnla. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Dám tedy hlasovat, zda souhlasíme s vyslovením souhlasu již v prvém čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 115 poslanců 101 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do podrobné rozpravy se nikdo nepřihlásil. Pane ministře, máte tedy velmi poslušné poslance.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích."

 

Zahájil jsem hlasování. kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 119 poslanců 111 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i zástupkyni zpravodaje.

 

Dostáváme se k bodu 67, což je

 

67.
Žádost o zkrácení šedesátidenní zákonné lhůty pro projednání vládního návrhu,
kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování
železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu
/sněmovní tisk 1211/

 

Bylo nám k tomu rozdáno usnesení zahraničního výboru jako sněmovní tisk 1211/2 a prosím zpravodaje výboru poslance Kohlíčka, aby uvedl předložené usnesení.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři, dovolte mi, abych zde přednesl ve smyslu usnesení zahraničního výboru žádost o zkrácení šedesátidenní zákonné lhůty pro projednání vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu dodatkovému protokolu, sněmovní tisk 1211. Navrhuji, aby tato lhůta na projednání byla zkrácena o 32 dní. To znamená, aby dnešním dnem bylo možné tento tisk zařadit mezi projednávaná druhá čtení, pokud budete souhlasit se zkrácením lhůty.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem slyšel pana poslance Kohlíčka. Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tak ji končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do té se nikdo nepřihlásil.

Čili budeme hlasovat o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání ve výborech o 32 dnů."

Nezlobte se, raději vás zase odhlásím, protože mám pocit, že je tady velmi nejasná sestava.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 152 z přítomných 104 poslanců 93 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím pana poslance Kohlíčka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP