(10.30 hodin)
(pokračuje Špidla)

Lze předpokládat, že jasná pravidla pro zvyšování důchodů i pevný termín zvýšení budou srozumitelnějšími pro důchodce.

Pokud jde o finanční dopad předložené novely zákona, lze očekávat, že bude v podstatě neutrální, neboť navrhovaná kritéria pro zvyšování důchodů jsou v zásadě shodná s dosud v praxi uplatňovanými kritérii.

Na závěr lze tedy shrnout, že novela tohoto zákona neznamená principiálně novou úpravu důchodů, ale vytváří vyšší životní jistotu pro 2 600 000 důchodců a zajišťuje snazší administrativně technické provedení celé akce a zajišťuje opření se o historická, nikoliv odhadovaná data, což v dané agendě, tak citlivé agendě, je jistě správné.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jitka Kocianová.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesla zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1262. Jedná se o změnu § 67.

Podle současného systému zvyšování důchodů podle § 67 dochází ke zvýšení vyplácených důchodů v závislosti na tom, kdy index spotřebitelských cen vzroste alespoň o 5 % od předchozího zvýšení důchodů. Podle navrhované změny systému zvyšování důchodů se má zavést pravidelné zvyšování důchodů vždy v jednom termínu, tj. v lednu každého kalendářního roku, bude-li splněna podmínka pro minimální zvýšení, jde-li o takový růst cen a reálných mezd, při kterém se průměrný starobní důchod zvýši aspoň o 2 %. Nebude-li tato podmínka splněna, důchody se zvýší v následujícím termínu, kdy tato podmínka bude splněna. Také se navrhuje zavést mimořádné zvýšení důchodů mimo pravidelný termín pro desetiprocentní růst cen.

Zvýšení důchodů bude podle daných pravidel realizováno jako dosud nařízením vlády. Vláda předpokládá, že finanční dopad přijetí této novely bude neutrální.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otvírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Volák se do ní hlásí. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane místopředsedo, vážení dva členové vlády, kolegyně a kolegové, na první pohled se zdá novela zákona o důchodovém pojištění velmi racionální. Valorizace bude prováděna podle skutečného průběhu inflace a Česká správa důchodového zabezpečení bude mít dostatečný čas na to, aby mohla valorizaci připravit. Jinými slovy - pravděpodobně se zlevní procedura valorizace.

Ale chtěl bych položit jednoznačnou otázku. Jak je možné, že této vládě trvala příprava zákona, který má jeden jediný paragraf, celé volební období? Jak je možné, že účinnost tohoto zákona bude v podstatě fungovat až ve volebním období, ve kterém s největší pravděpodobností bude vládnout úplně jiná vláda, která může mít poněkud rozdílné představy o důchodovém systému od stávající menšinové vlády sociální demokracie? Domnívám se, že příští vláda rozhodně nebude moci připustit to, co připustila stávající vláda, že důchody po celé volební období rostly podstatně pomaleji než příjmy produktivní části obyvatelstva. A důchodci začínají být oddělování svou životní úrovní od produktivní části obyvatelstva. Co když příští vláda bude chtít dát do zákona zásadu, že důchody by měly být valorizovány stejně rychle, jako rostou hrubé příjmy? Co když příští vláda bude chtít valorizovat důchody teprve v kontextu s důchodovou reformou, s celkovou důchodovou reformou, kterou schválí?

Já osobně se domnívám, že nemůžeme zkrátit lhůtu k projednávání tohoto zákona, a moc prosím sněmovnu, aby to neudělala, protože to, co vláda předvádí, je ohromná nezodpovědnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach:Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, myslím, že tento návrh, který je poměrně jednoduchou úpravou, vyplývá také ze situace, která je v ekonomice, kdy došlo k určité stabilizaci, kdy inflace nedosahuje zdaleka těch rozměrů z dob roku 1995, kdy byla vlastně schvalována zásadní novela zákona o důchodech.

Pan Volák se ptal, proč s tím vláda nepřišla dřív. Každý zákon, a on to dobře ví, má určitý průběh a samozřejmě v této chvíli můžeme říci, že určitým způsobem stabilizovaná ekonomika by mohla vést k tomu, a myslím si, že i pan poslanec Volák i další to vědí, že by mohlo dojít k tomu, že by důchody nemusely být valorizovány třeba dva tři roky jenom proto, že prostě nebude naplněna podmínka pro jejich navýšení. Proto i tento návrh, který v podstatě znamená, že naši senioři budou mít jistotu, že vždy k 1. 1. následujícího roku bude upravena výše jejich důchodu minimálně v té výši, tak jak rostly životní náklady, a určitým způsobem se budou podílet i na nárůstu průměrných výdělků v národním hospodářství. To je myslím že dobré a je to věc, která celý tento systém zlepšuje.

Samozřejmě může mít někdo pocit, že s tím mohl přijít on, že to mohl vymyslet on a že mohl být oblíbenější u našich seniorů. Myslím, že o tom to není. Jde o věcnou stránku celého toho problému, a to je v podstatě, aby došlo k tomu, že nebude určitým způsobem možnost nebo nebudou muset naši důchodci čekat na to, jestli náhodou o nějakou desetinku v tomto roce zrovna nebude naplněna podmínka pro navyšování důchodů.

Myslím, že je to čestné, rovné a jednoznačné. Proto navrhuji zkrácení lhůty o 40 dnů, čili na 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan poslanec Volák.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane místopředsedo, dovoluji si jménem dvou poslaneckých klubů - poslaneckého klubu ODS a poslaneckého klubu Unie svobody - vetovat zkrácení lhůty o 40 dnů. (Poslanec Škromach z lavice: Podle čeho?)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, podle jednacího řádu. Pane poslanče, přečtěte si jednací řád, a potom polemizujme z lavice. Toto samozřejmě možné je. Pak je potřeba, pokud pan místopředseda vlády chce navrhnout zkrácení, navrhnout ještě jiný návrh.

Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, děkuji panu poslanci Volákovi za vstřícnost v této věci a věřím, že naši senioři ocení tento přístup.

Ale vzhledem k tomu, že využil obstrukčního způsobu přístupu k zablokování takovéhoto zkrácení, navrhuji 30 dnů a tam myslím, že tato podmínka možnosti zablokování není.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych řekl, pane poslanče, že poslanec Volák konstruktivně využil možnost, kterou mu dává jednací řád.

Navrhl jste zkrácení o 30 dnů, dobře. Stále ještě probíhá obecná rozprava. Pan poslanec Volák, kterému jsem dělal advokáta asi zbytečně, protože vystoupí sám.

 

Poslanec Stanislav Volák: Chtěl bych nepřímo reagovat. Pevně věřím, že naši senioři ve volbách především ocení to, jakým způsobem sociální demokracie valorizovala jejich důchody po celé své volební období. Děkuji za pozornost.

(Výkřiky z lavic sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Někteří senioři v řadách poslanců a poslankyň děkují.

Kdo se hlásí dál do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Vystoupí se závěrečným slovem pan místopředseda vlády. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP