(10.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresu místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popř. datum zrušení údaje u místa trvalého pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) zákaz pobytu a dobu jeho trvání,

k) rodné číslo otce, matky, popř. jiného zákonného zástupce,

l) rodinný stav, datum a místo jeho změny,

m) rodné číslo manžela nebo jméno a příjmení manželky, je-li manželem cizinec, který nemá přidělené rodné číslo,

n) rodné číslo dítěte,

o) osvojení dítěte,

p) datum, místo a okres úmrtí u občana, který zemřel v cizině,

Odstavec 2: Ministerstvo vnitra sděluje České správě sociálního zabezpečení údaje, které se týkají občanů starších 15 let:

a) o přidělení nebo změně rodného čísla,

b) o změně jména nebo příjmení,

a to bez žádosti do 15 dnů ode dne, kdy se tyto údaje staly součástí informačního systému evidence obyvatel.

Odstavec 3: Česká správa sociálního zabezpečení od 1. ledna 2003

a) předkládá Ministerstvu vnitra podklady potřebné k určení, popř. opravě rodných čísel občanů narozených do 31. prosince 1968,

b) může požádat o přidělení rodného čísla nebo jeho opravu výdejové místo rodného čísla, popř. Ministerstvo vnitra, zjistí-li důvody pro jeho přidělení nebo opravu podle zvláštního právního předpisu - poznámka pod čarou 73 B.

Poznámka pod čarou 73A zní: Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

Poznámka pod čarou 73B zní: § 13 až § 17 zákona č. 133/2000 Sb.

Za druhé. V § 14 odst. 3 písm. b) včetně poznámky pod čarou č. 45A zní:

b) správcům daně z příjmu údaje podle zvláštního zákona - poznámka pod čarou 45A - změny, k nimž došlo v poskytnutých údajích, sdělují orgány sociálního zabezpečení správcům daně bez žádosti.

Poznámka pod čarou 45A zní: § 34 odst. 6 a 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní článek II se označí jako článek III.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, k tomuto zákonu o správě daní a poplatků byly podány téměř současně dvě novely. Jedna novela paní kolegyní Dundáčkovou, která je nyní projednávána, a druhá novela mnou a kolegou Janečkem. Obě novely se týkaly různých částí zákona. Naše novela především institutem ručení a institutem zástavního práva a několika formálních drobností. Protože by bylo nešikovné vydávat dvě novely ke stejnému zákonu týž den, stáhl jsem náš návrh a změny chci uplatnit formou pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu, který nyní projednáváme. Těchto bodů je osm.

Bod první. V § 1 odst. 1 se slova "rozpočtu České republiky (dále jen rozpočet republiky), rozpočtu obcí, rozpočtu okresních úřadů (dále jen územní rozpočty) a Státního fondu České republiky" nahrazují slovy "rozpočtu České republiky nebo státních finančních aktiv (dále jen státní rozpočet), rozpočtu územních samosprávných celků a okresních úřadů (dále jen územní rozpočty) a státních fondů nebo národního fondu."

Bod druhý. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámek pod čarou č. 7A a 7B zní: Rovněž správce dědictví - odkaz 7A - a správce ustanovený podle zvláštního právního předpisu - odkaz 7B - zastupují při správě daní daňový subjekt v rozsahu příslušných ustanovení. Tyto poznámky pod čarou jsou 7A - § 175e občanského soudního řádu, a 7B - zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., 224/1994 Sb., 84/1995 Sb., 94/1996 Sb., 151/1997 Sb., 12/1998 Sb., 27/2000 Sb., 30/2000 Sb., 105/2000 Sb. a zákona č. 214/2000 Sb.

Bod třetí. V § 24 na konci odstavce 5 tečka se nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 10A zní:

e) Vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při plnění informační povinnosti podle zvláštního právního předpisu. Odkaz 10A pod čarou: § 9 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

Bod čtvrtý. § 48 odst. 7 zní: Do doby, než je rozhodnutí odvolacího orgánu vydáno, může odvolatel údaje svého odvolání doplňovat a pozměňovat nebo vzít odvolání zpět.

Bod pátý. V ustanovení § 57 se odstavec 5 zrušuje.

Bod šestý. § 57A včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 25A zní:

§ 57A - nadpis "Ručení".

Odstavec 1: Daňový nedoplatek je povinna zaplatit také osoba, která je podle tohoto nebo zvláštního právního předpisu ručitelem, pokud byl daňový nedoplatek bezvýsledně vymáhán na dlužníkovi v daňovém exekučním řízení nebo nejsou-li prokazatelně dány podmínky pro exekuci, byl daňový dlužník opakovaně marně vyzván k zaplacení daňového nedoplatku. Správce daně je v takovém případě povinen ručitele k uhrazení daňového nedoplatku vyzvat a současně stanovit lhůtu k plnění.

Odstavec 2: Proti výzvě uvedené v odst. 1 se ručitel může odvolat. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Odstavec 3: V odvolání může ručitel namítat pouze skutečnost, že

a) není ručitelem,

b) není splněna podmínka bezvýsledného vymáhání na daňovém dlužníkovi nebo podmínka opakovaného marného vyzvání k zaplacení daňového nedoplatku podle odstavce 1,

c) ručení bylo uplatněno ve větším než zákonem stanoveném rozsahu nebo vůči daňovému nedoplatku, který není vykonatelný,

d) právo na úhradu daňového nedoplatku bylo promlčeno nebo

e) daňový nedoplatek zanikl nebo neexistuje.

Odstavec 4: Je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že ručitel ručí za samotnou daň. Odkaz na poznámku pod čarou 25A. Poznámka pod čarou 25A zní: Např. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993, 322/1993, 42/1994, 72/1994, 85/1994, 113/1994, 248/1995, zákona 96/1996, 203/1997, 151/1997, 227/1997, 169/1998, 27/2000 a zákona č. 103/2000 Sb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP