(17.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1067/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 1067/1.

Rozpočtový výbor na své 56. schůzi dne 20. února 2002 schválil usnesení č. 595, které zní: Po úvodním slově náměstkyně ministra financí paní Legierské, zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu s vládním návrhem vyslovila souhlas ve znění následujícího komplexního pozměňovacího návrhu.

Dovolte, abych vás seznámil s průběhem projednávání. Rozpočtový výbor projednával tento sněmovní tisk na dvou schůzích. První byla 55., což bylo 10. ledna letošního roku, kde proběhla obsáhlá debata , a to hlavně o úlevách neboli systému úlev, který byl zapracován do vládního návrhu a který by vstupoval v platnost až vstupem do Evropské unie. Po dlouhé rozpravě byla tato schůze přerušena a pokračovalo se na 56. schůzi, kdy byl předložen komplexní pozměňovací návrh, kde právě tato rozporovaná část byla vypuštěna a byly zapracovány všechny legislativní úpravy a úpravy, které vyplývaly z legislativních změn a ostatních zákonů schválených touto sněmovnou, to znamená, že v tento moment se stal tento sněmovní tisk bezproblémový a projednal se.

S usnesením jsem vás seznámil.

Proto doporučuji projití do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku do rozpravy nemám, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan poslanec Doležal, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Já bych chtěl předložit jeden pozměňovací návrh, který považuji spíše za technický, a to: pod následujícím bodem v § 17a) se odstavec 3 ruší.

Krátké odůvodnění. Text, který je ve stávajícím znění zákona obsažen v § 17a) odst. 3, je nově zařazen v tisku 1067/1 novelizačním bodem 20 do § 16 odst. 4. Zůstal-li by tento text v § 17a) odst. 3 , byl by pak v úplném znění zákona obsažen dvakrát.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu, a tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je bod

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000
/sněmovní tisk 1088/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Jiří Rusnok, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, příprava vládního návrhu novely tohoto zákona o spořitelních a úvěrních družstvech byla dost obtížná, a to nejenom z hlediska harmonizace s právem Evropských společenství, ale zejména v kontextu stávající právní úpravy platné v České republice.

Jak známo, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech byl přijat na základě poslanecké iniciativy přes záporná stanoviska jak vlády ČR, tak i České národní banky. Řadu nedokonalostí v tomto zákoně již odstranila novela, která byla přijata v roce 2000. Nicméně ta neřešila otázku harmonizace. Cílem této novely je především dosažení harmonizace zákona s právem Evropských společenství.

V průběhu legislativního procesu v Poslanecké sněmovně zapracoval odbor legislativy Poslanecké sněmovny některé pozměňovací návrhy, které byly s Ministerstvem financí projednány v pracovním pořádku, a vyslovuji s nimi tímto souhlas. Další pozměňovací návrhy k vládní novele zákona zazněly během jednání rozpočtového výboru sněmovny. K tomuto materiálu se vyjádřím v průběhu hlasování o jednotlivých bodech návrhu v dalším projednávání.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že předložený návrh harmonizační novely představuje v této podobě významný krok přiblížení našeho práva k právu Evropských společenství v oblasti finančnictví a bankovnictví, a z výše uvedených důvodů navrhuji Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas a postoupila tento návrh do třetího čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1088/1 až 3.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Michael Kuneš.

 

Poslanec Michael Kuneš: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, páni ministři, kolegyně a kolegové, tento tisk jsme probírali na rozpočtovém výboru poměrně podrobně a došlo k usnesení rozpočtového výboru č. 616, ve kterém, jak předznamenal pan ministr Rusnok, byl přijat poměrně velký komplex pozměňovacích návrhů, které samozřejmě budeme muset podrobit hlasování, takže nebudu teď citovat celý materiál. Nicméně rozpočtový výbor přijal toto usnesení a doporučil sněmovně k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro evropskou integraci informoval pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci se zabýval předmětným návrhem zákona 18. ledna letošního roku. Výbor sledoval především splnění harmonizačních cílů a konstatoval, že splněny jsou. Dále výbor přijal ještě některé pozměňovací návrhy spíše legislativně technické povahy, které najdete v tisku 1088/2. Výbor pro evropskou integraci doporučuje, aby Poslanecká sněmovna tento návrh schválila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Do obecné rozpravy žádnou přihlášku neregistruji, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě navrhl procedurální návrh, a sice, abychom vzhledem k tomu, jakým způsobem byl projednáván předmětný tisk, jak rozpočtový výbor projednal i pozměňovací návrhy, o kterých tu bylo již hovořeno, a s ohledem na to, že na tento sněmovní tisk navazují další dva návrhy zákonů, které úzce s problematikou družstevních záložen souvisí, navrhuji, abychom přerušili projednávání tohoto sněmovního tisku před ukončením podrobné rozpravy a pokračování tohoto bodu zařadili až po třetích čteních následujících dvou sněmovních tisků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP