(15.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Zákonem chráněné nedospělé děti jsou blízkými osobami vůči otci nebo druhu matky, dospělým členům rodiny, a zákonná podpora poskytována není, pokud netrpí zmíněnými slabostmi nebo nedostatky. Naopak pokud je chráněná osoba svěřena do péče nebo výchovy ve školském nebo zdravotnickém zařízení, pachatel k ní není v poměru osoby blízké v žádném případě.

Dále je třeba se zamyslet nad tím, má-li být poskytována trestněprávní ochrana osobám dospělým bez vážnějších nedostatků - třeba tchyni, mně tady napovídá zezadu pan místopředseda vlády, ano, to je závažná otázka - které by měly být svěřeny do cizí péče. Tyto osoby jsou však způsobilé obvykle se samy bránit proti eventuálnímu příkoří. Ochrana by jim měla být poskytována před těmi, jejichž vzájemný poměr je charakterizován tím, že újmu jedněch by druzí právem pociťovali jako újmu vlastní. A tady je potřeba souhlasit s tím, co už bylo řečeno.

Ona možnost stíhání pro domácí násilí vůči osobám blízkým ale vyvolává velmi vážné potíže. Postižený je oprávněn odepřít vypovídat jako svědek vůči osobě blízké, ke stíhání pro trestné činy obdobné závažnosti vyžaduje trestní řád souhlas poškozeného, a při stíhání obviněného pro ublížení na zdraví osoby blízké to činí vážné potíže jak z procesního hlediska, tak i z hmotně právního při samotném dokazování. Potíže a problémy jsou i v oznamovaní jiných trestných činů spáchaných uvnitř rodiny. Není třeba vyprávět ty situace, kdy je jeden z členů rodiny hospitalizován a skutečně proto, že jde třeba o slabou komoci, je propuštěn pátý den z nemocnice, a v současné době je velký tlak na změny charakteru léčení a vyvolává to v postatě jenom náš bodový systém ve zdravotnictví, v podstatě ten čtvrtý, pátý den propuštění z nemocnice i po otřesu mozku takové je zcela běžné.

Musím tedy říci, že samotná myšlenka je velmi správná. Dokonce si myslím, že je potřeba, abychom se jí zabývali. Zajištění ochrany před soustavným zlým nakládáním fyzické i psychické povahy ze strany jiných členů rodiny je třeba řešit. Ale zároveň říkám, že jak systematické zařazení, tak samotný text není správný. Možná by bylo správné takový trestný čin zařadit mezi trestné činy proti rodině a mládeži. Není to však možné učinit pouhým rozšířením okruhu osob chráněných trestným činem týrání svěřené osoby. Je podle mého soudu mnohem vhodnější vytvořit samostatnou skutkovou podstatu týrání svěřené osoby a vypořádat se s naznačenými těžkostmi vyplývajícími ze samotného trestního procesu.

Jde o poměrně složitou otázku. Jsem proto toho názoru, že je potřeba propustit tento návrh do druhého čtení, a pokud se nám nepodaří do konce našeho volebního období tuto věc ukončit, tak se jí zabývat při očekávané rekodifikaci trestního práva hmotného.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hlásí se pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chci jen krátce reagovat na některé výtky, které byly uplatněny vůči návrhu tohoto zákona. Je pravda, že často se může dostat do sporu požadavek právního purismu s požadavkem na řešení určitého společenského problému. Nicméně se domnívám, že technice a formě by neměla být vždy dávána přednost před obsahem.

Ctím výhrady, které tady zazněly vůči konkrétní úpravě zvolené navrhovatelem. Přesto si ovšem myslím, že by návrh měl mít šanci postoupit do druhého čtení, neboť nejde jen o společenský problém, ale myslím si, že jde o reálný problém, a já vidím rozdíl mezi osobou, která je fyzicky napadána cizím člověkem, a osobou, která je napadána někým blízkým, na kterém sice formálně závislá není, fakticky však ano, a to především citově, emočně a jinak.

Proto se připojuji k tomu, aby návrh mohl projít do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Požádám pana kolegu Holáně, poté pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhy, které zazněly v rozpravě.

 

Poslanec Vilém Holáň: Jen maličko chci připomenout, že by mě ani nenapadlo někoho v tomto sále považovat, že je netolerantní k tomuto problému. Protože jsem si to napsal, tak ta věta zněla, že cílem toho návrhu je sdělit všem pachatelům domácího násilí, ale i té části společnosti, která je toleruje, že domácí násilí není normální… atd. Nebyl jmenován nikdo z tohoto sboru, ani nebyl myšlen.

Dále chci říci, že je samozřejmé, že problém domácího násilí je tak komplexní, že legislativní část je jen jednou jeho částí. O ty lidi se také někdo stará, existují jisté instituce, které se zabývají tím problémem, a toto má být jeden z krůčků, které mají pomoci řešit tento zvláštní společenský problém.

Na systematiku trestního zákona se lze jistě dívat dvěma pohledy. Jeden pohled je ona systematika trestního zákona, ale druhým jakási jiná systematika, kolmá na tuto systematiku, která je dána tématy, která se řeší. A mně v tomto případě šlo o téma.

Konečně poslední poznámka. Děkuji všem, kteří přispěli do diskuse a přinesli nové podměty k řešení tohoto problému. Samozřejmě si nečiním žádný nárok na legislativní dokonalost, nejsa právníkem, ale jsem přesvědčen, že věcné toto řešení je, a o to mi šlo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní dám slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající v rozpravě padl návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pokusím se sehnat přítomné poslance z kuloárů. Na žádost z pléna vás odhlašuji. Žádám vás o novou registraci a budeme hlasovat o návrhu zamítnutí tohoto návrhu zákona. Potřebný počet poslanců je zaregistrován.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 423 z přítomných 86 poslanců pro 24, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Chci navrhnout, aby tento tisk byl projednán v petičním výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji. Pokud jiné návrhy nezazní, budeme hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 424 z přítomných 85 poslanců pro 77, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP