(18.10 hodin)
(pokračuje Kohlíček)

Domnívám se, že z tohoto hlediska smlouva není zcela moderní, protože tyto smlouvy nás do značné míry zavazují k tomu, abychom na základě trvalého pobytu na území jedné nebo druhé smluvní strany, v tomto případě České republiky nebo Ukrajiny, dávali tato práva i osobám dalším. A proto se domnívám - ono to bude stejné i u dalších smluv v sociální oblasti - že bychom měli tímto směrem při dalším vyjednávání o smlouvách v sociální oblasti postupovat, protože další úmluvy nás k podobnému postupu do značné míry zavazují.

Nemám k tomu žádné další připomínky. Domnívám se, že vedle zahraničního výboru by ale měla být smlouva projednána i v příslušném výboru řešícím sociální otázky a zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane kolego. Slovo má pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, nechci dlouho zdržovat, chtěl bych jen vyslovit souhlas, resp. podporu tomuto návrhu. Tak jak už tady bylo řečeno panem místopředsedou, týká se to poměrně významné skupiny Čechů, kteří přišli z Volyně, kteří u nás žijí na pozvání federální a později české vlády v roce 1992 a 1993. Tato smlouva vyřeší problémy, které byly způsobeny tím vypovězením smlouvy se Sovětským svazem, a protože mnoho z těchto lidí, neboť sem přišli Češi různých věkových skupin, dosáhlo již důchodového věku, jsou velké problémy ohledně jejich sociálního zajištění a muselo se to v současné době řešit velmi nestandardními způsoby. Myslím, že i ve vztahu k těmto krajanům jsme povinni tyto vztahy napravit a uvést všechno do pořádku, tak jak by bylo nejlépe. Proto chci jen upozornit na to, že tato smlouva není jen obyčejnou smlouvou, ale týká se i našich krajanů. Děkuji za její podporu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nikdo další se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví je druhý návrh.

 

Nejprve tedy zahraniční výbor.

Zahájil jsem hlasování číslo 189. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 95 pro návrh 66, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní sociální a zdravotní výbor.

Zahájil jsem hlasování číslo 190. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 95 pro návrh 33, proti 30. Návrh nebyl přijat.

 

Tento návrh jsme přikázali k projednání pouze zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

100.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o sociálním zabezpečení,
podepsaná v Římě dne 11. října 2001
/sněmovní tisk 1153/ - prvé čtení

 

Tuto smlouvu uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, smlouva, kterou vám předkládám, je prakticky otiskem smlouvy, která byla předložena před několika minutami. Rozdíl je samozřejmě v tom, že je zaměřena na jinou zemi. Respektuje základní principy obsažené v nařízeních EU, v mnohostranných konvencích a bilaterálních smlouvách. Vztahuje se na základní odvětví sociálního zabezpečení, to je ta obvyklá sada a úprava zdravotní péče - to je rozdíl proti předchozí smlouvě, ve smlouvě vychází z principu zachování nároku na její poskytnutí při pobytu na území druhého státu, ale v zásadě její poskytnutí omezuje na nezbytný rozsah.

Z finančního hlediska provádění smlouvy bude znamenat zvýšené náklady na výplatu českých dílčích důchodů do Itálie. Naše výpočty říkají, že to bude o něco méně než 4 mil. Kč. Pro české zdravotní pojišťovny je vypočítán náklad v souvislosti se zdravotní péčí přibližně na částku 22 mil. Kč. Obdobně oba tyto údaje jsou míněny ročně.

Předkládaná smlouva je smluvním dokumentem odpovídajícím po věcné i formální stránce mezinárodně uznávaným požadavkům, a navrhuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit s jejím sjednáním souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Slovo má zpravodaj pro prvé čtení kolega Jan Svoboda.

 

Poslanec Jan Svoboda: Pane místopředsedo, dámy a pánové, máme před sebou opět klasickou smlouvu, která má, pokud se tak dá hovořit, stejný nedostatek jako smlouva předešlá, to je, že opět se týká pouze státních příslušníků Itálie a České republiky a osob odvozujících svá práva od těchto lidí. K tomu je třeba říci, že ke smlouvě je zapotřebí vždycky dvou a dohodne se to, co je možné.

V této smlouvě je drobné specifikum. Týká se to zdravotního ošetření. Je možno být ošetřen v Itálii i více, než je nezbytně nutné, ale po předešlém souhlasu s patřičným nositelem, to znamená s pojišťovnou, u které je ten či onen občan pojištěn. Z italské strany je tento předpoklad v čl. 11 určen, ale z naší strany bychom si to nemohli dovolit. Přesto se domnívám, že odhad 22 milionů je podhodnocen vzhledem k tomu, že těžko bude určovat, co to je neodkladná nutná péče. Tuto péči bude posuzovat vždy ošetřující lékař a vzhledem k počtu českých turistů do Itálie se domnívám, že tato částka bude vyšší než 22 milionů.

Doporučuji postoupit smlouvu do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, ani pan kolega Kohlíček. Rozpravu končím a budeme se zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 191. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 98 pro návrh 69, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Vážené kolegyně a kolegové, nejvyšší čas se podívat, jestli v našem okolí se nenachází nějaký ďábel nebo anděl. Končím dnešní jednání, uvidíme se zítra v 9 hodin ráno. Budeme začínat blokem odpovědí na písemné interpelace.

 

(Jednání skončilo v 18.19 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP