(18.00 hodin)
(pokračuje Tvrdík)

Časový harmonogram výstavby brigády počítá s dosažením její pohotovosti k plnění úkolů k 31. prosinci roku 2005. Ve funkcích velitele brigády, jeho zástupce a náčelníka štábu brigády se budou každé tři roky střídat představitelé jednotlivých armád účastnických států, přičemž prvním velitelem by měl být důstojník Armády Slovenské republiky, jeho zástupcem důstojník Armády České republiky a náčelníkem štábu příslušník Armády Polské republiky. Oficiálním jazykem brigády bude angličtina.

Navýšení výdajů ze státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstva obrany se v dané souvislosti nepředpokládá. Vedle počátečních pořizovacích nákladů by každoroční výše příslušných nákladů měla podle předběžných odhadů činit kolem 15 mil. Kč a jejich výše bude záviset zejména na počtu vyslaných důstojníků Armády České republiky na předem stanovené funkce, které by měly obsahovat zhruba šest až sedm vojáků z povolání s jejich rodinami. Tyto prostředky budou poskytnuty, jak již jsem říkal,z kapitoly resortu Ministerstva obrany.

Děkuji vám za pozornost a prosím o schválení uvedené smlouvy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Uděluji slovo zpravodaji Pavlu Svobodovi.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci zde dlouze citovat z předkládací zprávy, doporučuji propustit tento tisk do druhého čtení. Pouze připomínám, že organizační výbor přikázal tento tisk zahraničnímu výboru. Já i po předběžné konzultaci s předsedou výboru pro obranu a bezpečnost doporučuji projednání tohoto tisku i v tomto výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Pan kolega Kohlíček. Prosím.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych říci, že při hodnocení tisku 1138, který je zde předložen, nepotěším předkladatele, protože, jak jistě tuší, mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou, Slovenskem, Polskem i dalšími státy je záležitost námi, tedy klubem KSČM, velmi vítaná, je to záležitost, kterou vřele podporujeme, ale záležitost této smlouvy, to znamená podpora zatažení Slovenské republiky do NATO, podpora vojenské spolupráce, a to ve smyslu NATO SOFA a dalších smluv, jako je NATO Partnership for Peace, není ve smyslu našeho volebního programu věcí, kterou bychom mohli podpořit.

Nebudu tuto smlouvu rozebírat, domnívám se, že stačí, jestliže vám oznámím, že klub KSČM tuto smlouvu podporovat nebude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím.

Rozhodneme o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Výbor pro obranu a bezpečnost. Dobře.

 

Rozhodneme nejprve o zahraničním výboru.

Zahájil jsem hlasování číslo 187. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 100 poslanců pro návrh 59, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 188. Kdo souhlasí s přikázáním výboru pro obranu a bezpečnost? Kdo je proti?

Z přítomných 100 poslanců pro návrh 37, proti 20. Návrh nebyl přijat.

 

Tento návrh byl přikázán k projednání pouze zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi.

 

99.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení,
podepsaná v Kyjevě dne 4. července 2001
/sněmovní tisk 1152/ - prvé čtení

 

Úvodní slovo přednese místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, sociální smlouva s Ukrajinou, podepsaná 4. července t. r. v Kyjevě, je standardním typem dvoustranné smlouvy používaným v mezinárodní praxi. Respektuje základní principy obsažené v nařízení Evropské unie, mnohostranných konvencích i bilaterálních smlouvách. Základní principy jsou rovnost nakládání s občany druhého státu, sčítání pojistných dob, vyloučení dvojího pojištění a výplata dávek do ciziny. Vztahuje se - s výjimkou oblasti zdravotní péče, to zdůrazňuji - na všechna obvykle upravovaná odvětví sociálního zabezpečení, kterými jsou peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody, peněžité dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti a pohřebné.

Smlouva odstraní nežádoucí bezesmluvní stav, který v oblasti sociálního zabezpečení nastal poté, co 28. 2. 2000 ve vztahu k Ukrajině skončila platnost dohody mezi ČSR a SSSR o sociálním zabezpečení z roku 1959. Vyřeší v současné době velmi závažný problém, totiž důchodové nároky tzv. volyňských Čechů, kteří byli přijati v počtu několika set osob počátkem 90. let na území našeho státu a kteří právě z důvodu skončení platnosti uvedené dohody často nesplňují podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na český důchod a jsou odkázáni na sociální pomoc.

Předkládaná smlouva je smluvním dokumentem odpovídajícím jak po věcné, tak po formální stránce mezinárodně uznávaným požadavkům na koordinaci sociálního zabezpečení.

Z finančního hlediska provádění smlouvy bude znamenat zvýšené náklady na výplatu důchodů z Ukrajiny, které budou čerpány z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobný rozbor jejich předpokládané výše je obsažen v předkládací zprávě. Částka nákladů však bude významně ovlivněna ve prospěch České republiky skutečností, že ukrajinská strana přijala náš návrh, aby dobu zaměstnání vykonávaného před vstupem smlouvy v platnost hodnotil jako svoji dobu stát, na jehož území měl občan k tomuto datu trvalý pobyt. Vezmeme-li v úvahu, že například v roce 1996 bylo v České republice zaměstnáno 46 tisíc ukrajinských občanů, pak hodnocení této doby ukrajinskou stranou je z finančního hlediska pro Českou republiku velmi výhodné.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení poslanec Jan Svoboda.

 

Poslanec Jan Svoboda: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, jen bych k této smlouvě dodal, že smlouva nepokrývá všechny občany, pokrývá pouze státní příslušníky Ukrajiny a České republiky a osoby, které svá práva od těchto osob odvíjejí. Jinak zde již vše bylo řečeno a doporučuji postoupit smlouvu do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám rozpravu. Kdo jiný než kolega Kohlíček. Prosím.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, navázal bych na slova předřečníka. Kolega Svoboda správně zdůraznil, že celá smlouva se vztahuje pouze na státní příslušníky obou dvou smluvních stran. Jistě si dobře vzpomínáte, že jsme v poslední době uzavírali několik smluv, tady jsme ty smlouvy schvalovali. První, která se týkala zabránění stavu, kdy nějaká osoba není občanem žádného státu, a druhá smlouva, to byla smlouva, která takovýmto osobám dávala řadu práv, kterých nabývají jinak pouze osoby, které jsou osobami se státním občanstvím dané země.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP