(17.40 hodin)
(pokračuje Schling)

Dále byl realizován obchvat obce Česká Kubice a silniční přeložka Horšovský Týn - Meclov. V bezprostřední blízkosti hraničního přechodu byl realizován obchvat obce Folmava.

Zlepšení dopravní situace mezi celními prostory na obou stranách hranic vyžaduje rozšíření komunikace v oblasti překračující státní hranici o jeden jízdní pruh. Toto řešení si vyžádá rozšíření stávajícího hraničního mostu o jeden jízdní pruh výstavbou dalšího mostu a komunikační úpravy předmostí. Pro záměr rozšíření hraničního mostu bylo již připraveno technické řešení a zpracována příslušná dokumentace. Aby mohla být stavba realizována je nezbytné upravit výstavbu tohoto mostu mezistátní smlouvou.

Ministerstvo dopravy a spojů ve spolupráci se spolkovým ministerstvem financí připravilo na expertní úrovni a také projednalo návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici 1/26 a spolkovou silnici B20. Vzhledem k realizaci nových odbavovacích prostor na území Spolkové republiky Německo mají oba státy zájem na urychlené výstavbě tohoto mostu, jehož realizaci bude zabezpečovat v celém rozsahu na území České republiky i území Spolkové republiky Německo česká strana. Náklady na výstavbu budou hrazeny každou stranou v rozsahu, v jakém most leží nad výsostným územím každého z obou států. Náklady na výstavbu nad českým územím se předpokládají 2 mil. Kč a budou kryty ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že výstavba bude realizována v roce 2002.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení kolega Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, jsem zpravodajem pro první i pro druhé čtení. Předpokládám, že to tak zůstane.

Dovolím si přičinit několik poznámek k této mezinárodní smlouvě. Její objem 2 mil., jak zde již uvedl pan ministr, není nijak rozsáhlý, ale je to záležitost velmi významná.

Sněmovní tisk 1121 je již třetím podobným sněmovním tiskem, který je nám v krátké době Ministerstvem dopravy předkládán. Jenom pro osvěžení paměti, byl to hraniční most v oblasti Bohumín - Chalupki, je to hraniční most v oblasti Krásný les a teď se dostáváme do západních Čech.

Domnívám, se, že smlouva je dobře zpracována, že si zaslouží naši pozornost. Jediná změna, ke které došlo od doby, kdy byla smlouva podepsána, je, že termín výstavby je rok 2002, nikoli, jak je konstatováno v celém tisku, 2001 - 2002. Tak už to chodí, termíny se posouvají.

Domnívám se, že stačí, když tato smlouva bude prodiskutována v zahraničním výboru. Proto doporučuji, aby byla přidělena zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otvírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Jak již zde zaznělo, tato smlouva byla navržena k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 182. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 100 pro návrh hlasovalo 66, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

96.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu
s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům
nebezpečné trestné činnosti, podepsaná dne 30 listopadu 1999 v Praze
/sněmovní tisk 1128/ - prvé čtení

 

Úvodní slovo přednese ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dohoda, která je předkládána Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu, reaguje na nové formy kriminality především v té nejzávažnější oblasti, kdy se ukazuje jako potřebné, aby i mezinárodní společenství dokázalo reagovat na fenomén, kdy různé druhy kriminality přestávají brát ohled na státní hranice, a proto je nezbytná spolupráce policejních orgánů, ale také celních orgánů, kterých se tato dohoda týká, při boji s nejzávažnějšími formami trestné činnosti.

Smlouva, která je předkládána, obsahuje pouze demonstrativní výčet druhů kriminality, které má postihovat, s tím, že vlády obou smluvních stran mají možnost kdykoli okruh těchto trestných činů, proti kterým se společně rozhodnou bojovat, rozšířit.

Smlouva, tak jak je koncipována, je koncipována jako smlouva prezidentská, a to z toho důvodu, že od února t. r. nabyla účinnosti novela zákona o policii, která mimo jiné upravuje proces předávání osobních údajů, upravuje proces předávání utajovaných skutečností podle zákona č. 148/98 Sb. Pro to, aby mohl být režim, který předpokládá novelizovaný zákon o policii, je nutné, aby smlouva upravující tuto spolupráci měla charakter prezidentské smlouvy. To znamená, upouští se od principu, který jsme až dosud uplatňovali, kdy se sjednávaly pro spolupráci policejních orgánů smlouvy resortní nebo vládní, které nebyly ratifikované Parlamentem a které nebyly podepsány prezidentem republiky. Současný právní řád by nám neumožňoval, aby takovýchto smluv bylo efektivně využíváno především z hlediska výměny informace.

Co se týče toho, co tato smlouva bude umožňovat, tak kromě výměny informací, o které jsem již hovořil, bude vytvářet podmínky pro spolupráci na konkrétních případech přijímání koordinovaných opatření jak preventivních, tak i ve vztahu ke konkrétním trestním činům. Vytváří podmínky pro součinnost při pátrání po osobách, ale také po věcech, dává rámec k tomu, aby docházelo ke kontaktům policejních orgánů na nižších článcích ke konkrétním trestním kauzám, které jsou v šetření nebo v objasňování.

Z tohoto pohledu se mi jeví jako velmi výhodné, abychom tuto dohodu s Chorvatskou republikou uzavřeli. Bude mou snahou, abychom takovýchto smluv na prezidentské úrovni měli co možná nejvíce. Na základě tohoto rámce je možné vytvořit mnohem efektivnější spolupráci než přes některé jiné univerzální mezinárodní instituce.

V tuto chvíli končím své úvodní slovo, protože doufám, že jsem vše dostatečně odůvodnil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uvidíme, pane ministře. Slovo má zastupující zpravodaj pan kolega Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo, dnes už naposledy zastupující zpravodaj.

Po hutném úvodním slově pana ministra mi nezbývá jiné doporučení, než aby příslušná smlouva byla postoupena k projednání doporučenému výboru, kterým byl výbor zahraniční. Po zevrubném prostudování obsahu smlouvy pokládám za důležité, aby tento sněmovní tisk č. 1128 projednal také výbor pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan zpravodaj navrhl ještě výbor pro obranu a bezpečnost. Jiný návrh neregistruji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP