(17.20 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Česká republiky má dnes v platnosti zhruba 60 takovýchto mezinárodních daňových smluv a další se připravují a vyjednávají.

Předkládaná smlouva se Státem Kuvajt byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN. Měla by přispět k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, tj. stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Uzavřením smlouvy se Kuvajt stane po Spojených arabských emirátech druhou zemí ze zemí, které jsou členy Rady pro spolupráci v Perském zálivu, se kterou budeme mít upraveno dvojí zdanění.

V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Státem Kuvajt neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Česko-kuvajtské vztahy jsou hodnoceny tradičně jako velmi dobré, a to ve všech oblastech spolupráce. Vzhledem k výborné obchodní perspektivě Kuvajtu máme zájem na tom, aby české firmy v co největší míře participovaly na kuvajtském trhu a využily toto obchodní středisko Zálivu pro rozvoj našich obchodních příležitostí. Navrhuji vám proto, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila v prvém čtení souhlas s touto smlouvou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych poprosit některé kolegy, kteří i bez rohů vypadají skoro jako čerti, aby nerušili jednání sněmovny.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je v zastoupení pana poslance Jiřího Karase kolega Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám po zevrubném prostudování obsahu smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Státem Kuvajt doporučil, abyste tuto smlouvu propustili k dalšímu jednání Poslanecké sněmovny a souhlasili s přidělením zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan kolega Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přičinil jenom několik málo poznámek k sněmovnímu tisku 1111. Opravdu se jedná o standardní smlouvu, ve které standardní ustanovení najdeme prakticky ve všech článcích. Mně zde chybí pouze jeden článek, který u některých států, kde se setkáváme s možností praní špinavých peněz a kde se setkáváme s poněkud neprůhledným finančními vztahy, a to jsou právě orientální státy, ve smlouvě je. Tento článek mi tam poněkud chybí. Věřím, že to bude vyjasněno při diskusi na zahraničním výboru a že ostatní články, které jsou naprosto standardní, nebrání tomu, aby smlouva postoupila přes první čtení.

Domnívám se, že je dobré, abychom se o tom při projednávání na výboru trochu pobavili, protože praní špinavých peněz zvlášť ve vztahu s některými státy je velmi výrazným problémem. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že u některých smluv máme tyto články již zakotveny, bylo by dobré si říci, jak budeme v tomto případě v relaci na malý, nicméně významný stát v Perském zálivu, jak se o něm zmínili již předřečníci, postupovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že nepadl žádný jiný návrh, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Žádný nevidím, přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s přikázáním k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 94 pro návrh 69, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

93.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
podepsaná v Praze dne 21. června 2001
/sněmovní tisk 1127/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr financí pan Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, před chvílí mě opravil pan ministr spravedlnosti a měl pravdu - smlouvy tohoto typu se správně česky nazývají o zamezení dvojímu zdanění. Takže se omlouvám, že jsem v předchozím vystoupení udělal tuto chybu.

Smlouva s Makedonií byla podepsána, jak jste již řekl, v červnu tohoto roku v Praze. Měla by ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Makedonií nahradit dosud uplatňovanou smlouvu mezi bývalou Československou socialistickou republikou a bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení tehdy dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v listopadu 1981.

Ustanovení stávající smlouvy se přestanou provádět a přestanou být platná dnem, kdy se začne provádět nová, dnes předkládaná smlouva.

Obdobně již Česká republika uzavřela nové daňové smlouvy se zeměmi bývalé Jugoslávie, nástupnickými zeměmi bývalé Jugoslávie - konkrétně se Slovinskem a Chorvatskem. V dubnu tohoto roku byla zahájena expertní jednání o nové daňové smlouvě se Svazovou republikou Jugoslávie a v listopadu rovněž s Bosnou a Hercegovinou. Uzavření této nové smlouvy by mělo podpořit vzájemné vztahy, měly by se zvýšit právní jistoty investorů obou států a vyjasnit vzájemné daňové povinnosti.

Smlouva je opět standardní, připravená na základě vzorových modelů OECD a OSN. Neměla a nebude mít - jako i v ostatních případech - žádný přímý dopad na státní rozpočet. Nevyžaduje změny v českém právním řádu a nedotýká se závazků z jiných mezinárodních smluv, kterými je naše země v současné době vázána.

V neposlední řadě zajišťuje pak objektivní rozdělení daňového výnosu mezi oba státy, tj. stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce.

V této souvislosti mi dovolte říci, že tato smlouva v žádném případě neumožňuje daňovým poplatníkům vybrat si zemi, ve které bude jejich příjem zdaněn. To je vždy pevně stanoveno režimem upraveným v této smlouvě.

Navrhuji a prosím, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjádřila v prvním čtení souhlas s touto předkládanou smlouvou. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení - opět v zastoupení kolegy Karase - pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Opět děkuji za slovo. Doporučuji taktéž propuštění a projednání v zahraničním výboru tohoto sněmovního tisku 1127.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otevírám obecnou rozpravu a ptám se pana kolegy Kohlíčka, zda se hlásí. Nezklamal jste nás, pane poslanče. Pojďte si zasloužit chléb náš vezdejší.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jistě uznáte, že bych nemohl milé kolegyně ani vážené kolegy v tomto případě zklamat.

Jak jste se jistě přesvědčili pečlivým studiem sněmovního tisku 1127, ani v tomto tisku, ačkoliv se jedná v případě Makedonie o velmi citlivou zemi, o zemi, kde bilaterální vztahy jsou velmi delikátní, vzhledem k tomu, že je zde určitá cirkulace přes zelenou hranici, že je zde určité poněkud nestandardní prostředí, i v této smlouvě - jak jsem to podotkl již u smlouvy s Kuvajtem - chybí onen článek, jak postupovat v případě podezření z praní špinavých peněz a v případě možného daňového úniku. Chápu, že řešení případů dohodou, výměna informací, zákaz diskriminace a některé další články vytvářejí určité prostředí, které by mohlo alespoň částečně zabránit takovémuto provozování nekalých činností.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP