(17.10 hodin)
(pokračuje V. Vymětal)

Ekonomické dopady, jak už tady zmiňoval pan ministr, budou kryty z nákladů prováděcích zákonů k této úmluvě. Úkoly, které pro Českou republiku z úmluvy vyplynou, bude plnit Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Smlouva je vyhotovena v jazycích anglickém, arabském, čínském, francouzském a španělském, přičemž každé znění má stejnou právní účinnost. Do sněmovního tisku 1106 nám bylo přiloženo anglické znění.

Pan ministr smysl a význam úmluvy dostatečně obšírně zmínil. Dovolte tedy, abych doporučil sněmovně, aby postoupila tuto smlouvu do druhého čtení, přičemž si dovoluji současně doporučit, aby tato smlouva byla kromě zahraničnímu výboru přikázána i výboru pro regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Slovo má pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové.

Paní předsedající, buďte tak laskavá, upozorněte předsedu klubu Unie svobody, že probíráme velmi závažné téma.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, snažím se upozorňovat kolegy, aby nehlučeli, celé odpoledne. Přiznám se ale, že nejsem příliš úspěšná. Nicméně bylo by zvláště s ohledem na to, kolik nás ve sněmovně je, vidím to na jednu třetinu, dobré se ztišit zhruba na úroveň jedné třetiny přítomných poslanců.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Věřím, že moji kolegové věnovali této smlouvě dostatečnou pozornost při studiu tisku, proto vědí, co znamená seznam úkolů, které jsou pro Českou republiku k přijetí.

Já bych chtěl konstatovat, že některé věci, které ze smlouvy vyplývají, stále ještě neprošly vnitrostátními úpravami, že tedy bude vhodné v průběhu mezi prvním a druhým čtením, abychom zesynchronizovali vnitrostátní úpravy s požadavky této smlouvy.

Chtěl bych dále upozornit vážené kolegy i milé kolegyně na to, že z této smlouvy vyplývají určitá opatření, která jsou shrnuta v přílohách, a to v příloze A, kde se říká, které látky mají být úplně odstraněny. Jsou to látky, které se v minulosti v České republice dokonce i vyráběly. Je velmi důležité, aby o těchto látkách vědělo nejen Ministerstvo životního prostředí, ale i celní správa, protože celní správa musí zajistit, aby tyto látky nebyly ani do České republiky dováženy, a to v jakékoliv formě.

V části dvě bych si dovolil upozornit se zřetelem k látkám, o kterých se zde hovoří, že v některých transformátorech, kondenzátorech a jiných nádobách, to znamená v elektrických zařízeních, se takovéto látky v současné době vyskytují a že je třeba, aby - a to je zase úloha pro spolupráci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu - do roku 2025 tyto látky nebyly pokud možno u nás používány.

Čili je zde řada velmi důležitých věcí, kvůli kterým si myslím, že by se dané mezinárodní smlouvě měla věnovat dostatečná pozornost. Nemám žádných dalších návrhů a doporučuji, aby smlouva byla propuštěna do dalšího čtení s tím, že věci, o kterých jsem se zmiňoval, jistě projednáme ve výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji milému panu poslanci Kohlíčkovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. V tuto chvíli vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Budeme se zabývat návrh na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan poslanec Kohlíček navrhl přikázat návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 176 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 87 vyslovilo 79 a 2 byli proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 177 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 87 vyslovilo 40 a 28 bylo proti.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali zahraničnímu výboru. Tím končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

92.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
podepsaná v Praze dne 5. června 2001
/sněmovní tisk 1111/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr financí Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jistě víte, rozvoj všestranných a vzájemně výhodných hospodářských vztahů je jedním z principiálních cílů české zahraniční politiky. S cílem omezení daňového zatížení a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, ke kterému dochází v hospodářských, obchodních a kulturních stycích a které působí nepříznivě na rozvoj oné vzájemné hospodářské spolupráce, je obvyklé, že státy spolu sjednávají smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP