(17.00 hodin)
(pokračuje Buzková)

Tyto body by bylo možné projednat v pátek ráno od 9.00 hodin. Bod 112 zatím není připraven. Kromě bodu 112 by to byla všechna další třetí čtení. (Poslanec Škromach namítá mimo mikrofon, že bod 110 ne.) Kolegové, tento návrh předneseme zítra poté, co se vyjasní některé nesrovnalosti, ale každopádně počítejte, že bude přednesen návrh, aby v pátek ráno byla projednána většina zbylých třetích čtení a další body až po jejich projednání.

Nyní přistoupíme k bloku mezinárodních smluv.

Dalším bodem je

 

91.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Stockholmská úmluva o peristentních organických polutantech,
sjednaná ve Stockholmu dne 22. května 2001
/sněmovní tisk 1106/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh na vyslovení souhlasu se Stockholmskou úmluvou o persistentních organických polutantech. Česká republika podepsala v souladu s usnesením vlády ze 14. května t. r. s výhradou ratifikace Stockholmskou úmluvu o persistentních organických polutantech, sjednanou na konferenci zplnomocněných zástupců ve Stockholmu ze dne 22. května 2001. (V sále je velký hluk, předsedající vyzývá přítomné ke klidu.)

Děkuji. Společně s Českou republikou připojilo na konferenci svůj podpis k úmluvě rovněž dalších 90 států a Evropské společenství. (Hluk v sále neutichá.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Kolegové, já si opravdu myslím, že by bylo možné poněkud ztišit atmosféru v sále. V takovéto atmosféře se vážně nedá jednat!

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Tato úmluva se začala připravovat na základě rozhodnutí řídící rady programu OSN pro životní prostředí ze dne 7. února 1997. Během let 1998 až 2000 se konalo pět zasedání mezivládního vyjednávacího výboru pro mezinárodně právně závazný nástroj na implementaci mezinárodních opatření pro určité persistentní organické polutanty, kterému byl udělen mandát k přípravě předkládané smlouvy. Na všech pěti zasedáních od roku 1998 se Česká republika aktivně podílela.

V souladu s čl. 7 této úmluvy bude zpracován národní implementační plán, a to do dvou let od vstupu úmluvy v platnost pro Českou republiku. Podmínkou pro vstup úmluvy v platnost je uložení 50. ratifikační listiny. V návaznosti na podpis úmluvy se Česká republika stala jednou z cílových zemí pro finanční a technickou pomoc poskytovanou Globálním fondem pro životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj připravilo návrh projektu, jehož cílem je pomoci České republice naplnit povinnosti z úmluvy vyplývající a připravit a schválit národní implementační plán. Projekt s rozpočtem přesahujícím 440 tis. amerických dolarů byl schválen Globálním fondem pro životní prostředí 1. srpna t. r. Česká republika se tak stala první zemí, které byl projekt časově rozvržený do dvou let schválen. Následně byly schváleny projekty Maďarsku a Polsku. Práce na projektu budou fakticky zahájeny schůzkou představitelů UNIDO se zástupci realizačního týmu projektu v tomto měsíci.

Funkci národního střediska pro výměnu informací ve smyslu odstavce 3 článku 9 úmluvy bude plnit odbor environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí.

A nyní k podmínkám provádění této úmluvy. Tato úmluva je zajištěna v legislativě České republiky mimo jiné zákonem č. 157/98 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, a jeho prováděcími předpisy a dále zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Co se týká ekonomických dopadů a personálních a finančních nároků, veškeré tyto požadavky budou pokryty náklady na implementaci těchto zmiňovaných zákonů, čili nebude nic navíc, co by bylo nárokováno na státní rozpočet.

Já bych chtěl konstatovat, že příspěvek České republiky, tj. částka 3000 dolarů, bude po vstupu úmluvy v platnost hrazen z kapitoly Ministerstva životního prostředí.

Návrh na sjednání Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech je plně v souladu s dosavadním postupem České republiky na poli mezinárodně koordinovaného úsilí o ochranu životního prostředí a lidského zdraví před účinky tohoto znečištění. Česká republika je smluvní stranou Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, dále je Česká republika smluvní stranou Úmluvy o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin, zároveň je Česká republika signatářem Protokolu o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států.

Vzhledem k tomu, že předložená úmluva patří do kategorie mezinárodních smluv, k jejichž provedení je třeba zákona, vyžaduje se ve smyslu čl. 49 odst. 2 ústavy před ratifikací prezidentem republiky souhlas Parlamentu České republiky.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kužvartovi. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Šulák, který byl určen zpravodajem pro první čtení, je omluven, zahraničí výbor navrhl, aby místo něj se zpravodajem pro tento návrh smlouvy stal pan poslanec Vojtěch Vymětal. Vzhledem k tomu, že je to změna zpravodaje v prvním čtení, je třeba tento návrh odhlasovat.

 

Budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí, aby místo omluveného poslance Šuláka byl zpravodajem pro první čtení tohoto návrhu pan poslanec Vojtěch Vymětal.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 175, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 175 tento návrh byl přijat, když ze 123 přítomných se 70 vyslovilo pro a 5 bylo proti.

 

Zpravodajem pro tento návrh se tedy stává pan poslanec Vojtěch Vymětal, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, cílem projednávané úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy persistentních organických polutantů. Za tímto účelem bude upravena výroba, použití, dovoz a vývoz prozatím 12 vybraných persistentních organických polutantů, uvedených v přílohách úmluvy.

Dle úmluvy musí každá smluvní strana učinit opatření pro zabránění nebo odstranění své výroby, použití, dovozu a vývozu chemických látek uvedených v příloze A a omezit svoji výrobu a použití chemických látek uvedených v příloze B.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP