(16.50 hodin)
(pokračuje Exner)

Domnívám se, že je to vážný problém tohoto návrhu zákona.

Dále návrh zákona dává lhůtu až tři dny na odstranění vad, a to i vad vysloveně formálních. Každá vada v oznámení o shromáždění má za důsledek pozastavení lhůty, kdy nová lhůta začíná běžet až po odstranění vad. Domnívám se, že u formálních vad není k takovéto tvrdosti důvod, a jestliže v určité lhůtě svolavatel nebo ten, kdo oznamuje shromáždění, takové formální vady odstraní, nemělo by to být důvodem k pozastavení lhůt, protože na tyto lhůty navazuje i možnost samo shromáždění konat.

Pokud jde o onen sporný § 6 odst. 1 písm. a), kde se požaduje uvést nejen účel, ale také program shromáždění, tak je potřeba upozornit na to, že problémovost, tak jak o ní hovořil pan poslanec Filip, je právě v kombinaci, ve spojení s § 13 odst. 2 a s § 17 odst. 1 písm. a), kde se tento účel stává důvodem k zakázání konání shromáždění nebo k rozpuštění shromáždění, jestliže už toto shromáždění začalo.

Pan poslanec Cyril Svoboda se mýlí, jestliže mluví o tom, že zakázána mají být taková shromáždění, která by vedla podle svého účelu k porušování ústavy a zákonů, nýbrž návrh zákona hovoří o tom, že shromáždění by v takovém případě muselo být zakázáno už při pouhé možné výzvě k porušování ústavy a zákonů.

Chtěl bych vás, pánové, upozornit, že podle tohoto zákona by se bývalo nemohlo konat ani jedno shromáždění mezi 17. listopadem 1989 a koncem roku 1989.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím. Prosím pana ministra o stručné závěrečné slovo.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, já bych raději reagoval delší dobu, ale vím, že 17. hodina je limit. Takže já bych chtěl za prvé říci trošku pojmově k tomu, co zde říkal kolega Exner, a možná je to trošku i o tom myšlení. On několikrát v úvodu hovořil o žádosti, ale ten princip naopak stojí na oznámení. Žádná žádost o shromáždění se nepodává a podávat nebude. Je to oznámení a úřady mají možnost se v konkrétních důvodech nějak zachovat.

Druhá věc k tomuto vystoupení. Říci, že formální vada je banalita, to prostě není pravda. Formální vada je i to, když bude chybět účel shromáždění. A je-li účelem shromáždění, já nevím, porušení některých základních práv a svobod, anebo prostě propagace nějakého nacistického hnutí, tak prostě úřady by měly konat. A pokud by tam toto chybělo, tak to není žádná banalita.

K připomínkám pana kolegy Payna. Já je tady mám poznamenané, chtěl jsem reagovat, ale vzhledem k času tak činit nebudu a budeme mít možnost asi v rámci jednání ve výborech. Jenom snad k těm policistům bych řekl, že policisté jsou identifikováni každý svým číslem. Samozřejmě, hovoříme-li o nějakých specializovaných útvarech, kde policisté mají kukly, tak já tedy nevím, ale proti shromáždění - nepamatuji se, že by někdy, alespoň za mé éry, se zakuklovaní policisté používali. To jsou policisté ze zásahových jednotek nebo z útvaru rychlého nasazení a ti jsou používání proti teroristům. Ale je to věc, o které se můžeme bavit. Klaďme větší důraz na to, aby policisté zasahující byli identifikovatelní podle čísel a aby se již nestalo nikdy v budoucnu, že tato věc prostě nebyla naplněna. S tímto problém nemám.

Co se týče právních problémů nebo ústavně právních problémů, děkuji panu poslanci Svobodovi, že mi v tuto chvíli pomohl, a můžu odkázat na jeho vystoupení. Vedly se o tom velké diskuse v rámci Legislativní rady vlády. Já mám důvěru v Legislativní radu vlády, kde je řada, myslím si, docela dobrých ústavních autorit, které neshledali tyto důvody. Takže nesouhlasím s tím, co zde bylo řečeno.

A ty ostatní věci, které zazněly především ve vystoupení pana poslance Payena, vzhledem k tomu, že 17. hodina je dead line, nechám na jednání výboru a děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: V rozpravě vystoupili čtyři poslanci. Padl návrh od kolegy Filipa na vrácení předkladateli. Čili měli bychom nejprve hlasovat o vrácení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 171, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 171 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 26 a 93 bylo proti.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pane zpravodaji, jaké padly návrhy v rozpravě?

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pan kolega Svoboda navrhl, aby garančním výborem byl petiční výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Shromažďovací právo je jedním ze základních, ústavou garantovaných práv. Čili myslím si, že je logické navrhnout k projednání v ústavně právním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, budeme tedy hlasovat postupně o těchto návrzích.

 

Nejprve v hlasování pořadové číslo 172 rozhodneme o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 172 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 172 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 38 a 80 bylo proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 173 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 173 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 89 a 29 bylo proti.

 

Zaregistrovala jsem žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji.

 

V hlasování pořadové číslo 174, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním ústavně právnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 174 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 124 vyslovilo 72 a 44 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru a ústavně právnímu výboru. Děkuji, tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Podle toho, jakým způsobem jsme rozhodli o tom, jak bude dnešní schůze pokračovat, budeme projednávat mezinárodní smlouvy. Ale vzhledem k tomu, že nám zbyly dvě minuty - kolegové, prosím, neutíkejte - bych si dovolila ještě přednést jeden procedurální návrh, který by se netýkal dnešního jednání, ale týkal by se toho, kdy budou projednávány další návrhy ve třetím čtení, tj. body 107, 108, 110 a 111.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP