(15.30 hodin)
(pokračuje Páralová)

Návrh zákona to však neumožňuje.

Dovolte mi citovat dále z návrhu zákona. Územní samosprávný celek přijme opatření, aby při přijímání do pracovního poměru úředníků nebo při jmenování vedoucích úředníků bylo soustavně přihlíženo i k zájmům na získávání a udržování rovnoměrného zastoupení pohlaví mezi úředníky nebo na některém stupni řízení. Jaká asi opatření přijmou naše města a vesnice, aby bylo udržováno rovnoměrné zastoupení pohlaví mezi úředníky nebo na nějakém stupni řízení? Já to prosím znovu zopakuji: aby bylo udržováno rovnoměrné zastoupení pohlaví mezi úředníky nebo na některém stupni řízení. Zde bych proto poprosila pana ministra, aby nám vysvětlil, co to přesně znamená, a také aby vysvětlil, jak by měly obce postupovat. Obdobné ustanovení se objevilo i ve vládní novele zákoníku práce a sněmovna jej posléze vypustila.

Při čtení návrhu zákona každý, kdo má praxi ve veřejné správě, nachází řadu nedořešených a nedomyšlených ustanovení přesto - nebo právě proto - že se zbytečně zachází do velkých podrobností.

Dámy a pánové, závěrem konstatuji, že zvláštní povinnosti úředníků stanoví již nyní § 73 odstavec 2 až 6 zákoníku práce. Povinnost úředníků poskytovat informace je již také upravena ve zvláštním zákoně. Některé pracovněprávní záležitosti zaměstnanců obcí a krajů jsou již řešeny v zákoně o obcích a v zákoně o krajích. Do těchto zákonů je možno pouze doplnit některé pozitivní myšlenky z právě projednávaného vládního návrhu. Například lze ocenit námět na přijímání do pracovního poměru na základě veřejné výzvy a výběrového řízení. Stálo by za to převzít i některé myšlenky týkající se povinností úředníků získávat a prohlubovat si kvalifikaci.

Ze všeho, co jsem uvedla, plyne, že zákon o úřednících územních samosprávných celků je úplně zbytečný. Kromě toho, že vytváří jakousi kastu privilegovaných lidí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Páralové. Otevírám rozpravu a udílím slovo paní poslankyni Páralové, která se přihlásila do rozpravy jako první. Připraví se pan poslanec Štrait.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, páni ministři, kolegyně a kolegové, v návrhu zákona o úřednících jsme pod heslem zkvalitnění veřejné správy bombardováni seznamy výhod bez záruk poskytnutých daňovému poplatníkovi, který to nakonec přece všechno zaplatí. Zvlášť nebezpečné je omezení odvolatelnosti vedoucích zaměstnanců, téměř definitiva, zvláštní odstupné a šest týdnů dovolené. Taková územní samospráva by stála občany obrovské peníze.

Pokud po nás Evropská unie požaduje, aby byla veřejná správa drahá, aby narostl počet úředníků, aby se stala ještě méně funkční, než je v současné době, aby se z našeho úřednického aparátu stal zcela nekontrolovatelný a neprůstřelný moloch, pak přijměme tento zákon. Pokud po nás Evropská unie požaduje, abychom zkvalitnili veřejnou správu, pak je tento návrh zákona naprostým propadákem, protože v něm nejsou žádná kritéria, která budou posuzovat kvalitu služeb poskytovaných úředníkem.

Dámy a pánové, já jsem zřejmě euroidealista, protože věřím, že Evropská unie po nás žádá kvalitní veřejnou správu. Tento svůj euroidealismus nejlépe prokazuji právě v tuto chvíli, kdy dávám návrh na zamítnutí tohoto antievropského návrhu zákona. V případě, že tento můj návrh nebude akceptován, pak dávám návrh, aby byla prodloužena lhůta pro projednávání o 20 dnů a aby byl návrh postoupen výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jaroslav Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, podle mého názoru se předložený návrh poněkud liší od bloku zákonů, které jsme projednávali dopoledne. Upravuje pracovněprávní vztahy úředníků budoucích ale i stávajících územních samosprávných celků, a to celý komplex vzdělávání. Prostě věci, které neřeší zákoník práce. Podle mého názoru se vztahuje zákon na "čisté" úředníky. Nejedná se o exkluzivní normu, jak jsem hovořil před časem k zákonu o státní službě. Osobně tyto úředníky, co vykonávají státní správu na nižších orgánech, považuji za dělníky státní správy.

Určité věci jsou mi jaksi bližší, některé vzdálenější. Zbytečně se norma neustále odvolává - na každé stránce několikrát - na normy Evropské unie. Byly to věci, které v těchto zeměpisných šířkách byly běžné už dlouhou dobu. Sympatické je to, že neřeší odměňování úředníků a že to odvíjí od zákona 143/1992 Sb.

Je tam zcela nový prvek, který nám asi nepůjde pod fousy, že umožňuje zaměstnávání cizinců. Ale dovedu si živě představit, že třeba na živnostenském odboru bude pracovat Vietnamec ve městech, kde vietnamská komunita tyto obchody provozuje, atd. Bude to možná ku prospěchu věci.

Sympatické mi také je, že klade také větší nároky na vzdělávání a vzdělání úředníků a že místa budou obsazována takzvanou veřejnou výzvou, což může být asi synonymum pro konkursy.

Poměrně velké kompetence si ponechává i nadále Ministerstvo vnitra. Pokud jsem si to přečetl, zavádí víceméně definitivu - § 10 - a to je svým způsobem stabilizace také správná. Rád bych to viděl i u jiných profesí, i když už vím, že to dost dobře není možné třeba u učitelů, když existuje celý segment školství soukromého, eventuálně církevního. Vidím v tom určitý prvek stabilizace úřednického stavu v systému vzdělávání a snad i větší solidnosti. Pokud bude tento zákon dodržován. Měl by působit protikorupčně.

Jediné, co mě mrzí - ale to se týká i dnešního dopoledne, celého bloku, a bylo na to už i upozorňováno, v tomto zákoně je to nepatrně naznačeno - je, že v žádné etapě "přestavby" státní správy jsme se nedověděli o absolutních počtech úředníků. Šušká se, že za posledních dvanáct let je nárůst této činovnické profese 2,9krát. A to by bylo skutečně hodně.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, budu reagovat jenom na některé poznámky, které zde zazněly. První zazněla z úst paní zpravodajky. Týká se toho, proč jsou vlastně dva služební zákony v pojetí vlády. Odpověď je relativně jednoduchá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP