(13.20 hodin)
(pokračuje Doležal)

Domnívám se totiž, že pokud na někoho něco převádíme, tím myslím některou z obcí v přílohách materiálu uvedených, příslušné divadlo, jehož provozní náklady jsou v desítkách milionů, a rozpočet obce je ve stovkách milionů, domnívám se, že děláme poměrně velkou díru do rozpočtu příslušné obce. Ptali jsme se na to, kde vezme příjmy, nebo jsme jí snad řekli, že jí tyto příjmy přidáme? Kde je vezmeme my ve státním rozpočtu? Snížíme rozpočet Ministerstva financí?

Domnívám se, že je to zásadní nedostatek tohoto materiálu. Když už to převádíme na příslušné kraje, obce, Pozemkový fond, ministerstva, nikde nikdo tady nezmínil, že jim to převádíme s tím, že deset let tento majetek nesmí být prodán. Pokud skončí jeho využitelnost, musí být nabídnut zpět příslušnému ministerstvu, a až když to ministerstvo odmítne, může být prodán, pokud se nejedná o národní kulturní památku. Chtěl bych znát ministerstvo, které si majetek nevezme zpátky a neprodá ho, aby si vylepšilo rozpočet. Připadá mi to jasné.

Domnívám se, že tento zákon je veden dobrou myšlenkou dovyřešit otázku zrušení okresů, ale v tomto případě navrhuji vrátit tento zákon k dopracování. Dopracováním míním předložení způsobu financování příslušných předaných organizací, tzn. organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Slovo má pan ministr Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně a poslanci, myslím si, že je mou povinností, abych podpořil svého kolegu ministra financí, protože tento zákon je nedílnou součástí balíků zákonů, které jsme projednávali před krátkou chvílí, to znamená těch šesti zákonů, které souvisejí s druhou etapou reformy veřejné správy. Jak jsem hovořil v úvodním slovu k zákonům souvisejícím s druhou etapou reformy, musíme řešit celý komplex úkolů, které okresní úřady vykonávají, a vedle působností, které jsou jim svěřeny jednotlivými zákony v oblasti správního řízení, dnes okresní úřady v území vykonávají obrovské množství veřejných služeb právě prostřednictvím organizací, které zřizují. V okamžiku, kdy pozbude účinnosti zákon o okresních úřadech, a nebude-li řešena tato situace tímto zákonem, dostávali bychom se do velmi složitých situací, které by šlo řešit nějakým provizorním zkratkovitým způsobem. Řešení, které předkládáme, je podle našeho názoru systémové, protože zajišťuje přenesení působností v oblasti výkonu veřejných služeb na subjekty, které jsou podle našeho názoru k tomu povolány na základě koncepce reformy veřejné správy, tzn. přesunu ze státních centrálních institucí na samosprávu všeho, co lze. Tato zařízení podle našeho názoru lze. Tato zařízení, která navrhujeme převést na kraje a obce, navazují i na kompetenční zákony. Jestliže kompetenční zákon svěřuje některé funkce ať již v oblasti dopravy, zdravotnictví nebo v některých jiných záležitostech, je logické, že by měly být vybaveny nejen těmito zákonnými pravomocemi, ale i patřičnými nástroji, kterými je budou vykonávat.

Tento zákon považuji za nedílnou součást zákonů, které jsme projednávali před polední přestávkou. Doufám, že bude následovat stejný osud jako předchozí zákony, to znamená, bude postoupen do druhého čtení, kde se můžeme bavit o řadě detailů tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grossovi. Do rozpravy se dále hlásí paní zpravodajka Rujbrová, která má přednost. Potom pan poslanec Doležal.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pan ministr Gross poukázal na souvislost projednávaného tisku s reformou veřejné správy, kterou jsme se zabývali před polední přestávkou. Souhlasím, že tento zákon je jejich nedílnou součástí. Jestliže jsme řekli "A" tím, že jsme rozhodli o zrušení okresních úřadů, musíme říct také "B", co se stane s organizacemi, s nimiž až dosud okresní úřady hospodaří.

Pan ministr Gross řekl také druhou důležitou věc. Zařízení, o kterých zde máme rozhodovat - jde o domovy důchodců, ústavy sociální péče, kulturní objekty a podobně - jsou zařízeními, která fungují ve veřejném zájmu. Domnívám se, že bychom měli hledat řešení, které tento veřejný zájem zachová, aniž by samosprávám zamezilo jejich fungování v dalších oblastech.

Za této situace se domnívám, že bychom zákon měli v prvním čtení propustit, zabývat se jím v souvislosti s dalšími projednávanými zákony souvisejícími s reformou, ale že bychom se na výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí měli všech dotčených obcí a krajů ptát, zda tyto objekty jsou připraveny převzít, měli bychom se ptát Ministerstva financí, jakým způsobem bude nadále probíhat jejich financování. Nic nám nebrání, abychom pozměňovacími návrhy dosáhli toho, aby u organizací, kde chceme zachovat veřejný zájem a kde obec není schopna tento veřejný zájem financovat, je ponechali ve správě státu a v kompetenci příslušného ministerstva.

Současně se přimlouvám, aby byla prodloužena lhůta k projednávání tohoto tisku pro to, abychom měli dostatek času stanoviska obcí a krajů zjistit. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená předsedající, také podporuji to, co pan ministr Gross řekl. Je to pravda. Domnívám se, že on vždycky říká pravdu, i když ji neříká. Rád bych slyšel, z čeho to obce a kraje budou financovat. Nezaznělo to tady a v důvodové zprávě to není. Chci, aby zde bylo na mikrofon řečeno, že Ministerstvu vnitra budou odebrány příjmy, které sloužily pro fungování a financování okresních úřadů, a potom jsem ochoten se o tom bavit. Proto žádám, aby příslušný materiál byl o toto doplněn případně do dalších čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan ministr Rusnok. Mohl by hovořit samozřejmě až v závěrečném slovu.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní předsedající, chtěl bych zareagovat, protože si myslím, že je potřeba rozpravu dovést do vysvětlení nejasných věcí. O to budu kratší v závěrečném slovu.

Tady zaznívají legitimní obavy a možná je nedokonalostí mých úřadů, že jsme důvodovou zprávu nepřipravili úplně podrobně. V kontextu věcí se nám zdálo, že je to jasné.

Na začátku tohoto procesu, kdy jsme byli postaveni před úkol, že budou zrušeny okresní úřady, je třeba vypořádat majetkoprávní vztahy a zřizovatelské funkce okresních úřadů k těm zařízením veřejných služeb, o nichž jsme tady hovořili, připravili jsme návrh zákona, který paušálně všechny majetky převáděl na kraje. Protože se domníváme, že převádíme-li kompetence níže na kraje, protože okresní úřad byl jakousi prodlouženou rukou centrální moci, zatímco kraj je novým samosprávným celkem, který současně zajišťuje určité služby ve veřejném zájmu, chtěli jsme v návrhu, aby všechny majetky paušálně přešly na kraje včetně zřizovatelských funkcí a kraje ve své vlastní kompetenci, ve svém vlastním uvážení, mohou přece lépe rozhodnout o tom, zda nějaké zařízení má pro ně krajský, nadobecní, nadokresní význam, nebo je to zařízení, které mohou klidně svěřit obci ve svém kraji, která zajistí služby v rámci obce nebo v nějakém malém okruhu nad obcí. To byl základní princip, takto je zákon postaven.

Výjimka, která tam existuje u čtyř kulturních zařízení a několika zařízení sociální péče, vzešla z iniciativy příslušných resortů, tzn. práce a sociálních věcí a kultury, kde po debatě s příslušnými kraji a zejména obcemi - pan poslanec Doležal měl obavu, zda o tom obce vůbec vědí, že to na ně bude převedeno - bylo dohodnuto, že není třeba udělat mezikrok přes kraj, ale je možno u některých výjimečných zařízení udělat krok přímo na obec.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP