(14.10 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Rozhodným dnem změn majetkoprávních vztahů u výše uvedeného majetku, tj. majetku, se kterým jsou nyní příslušné hospodařit okresní úřady a zůstává nadále ve správě státu, by měl být již den účinnosti zákona, tj. předpokládaný den uvedený v návrhu, 1. červenec 2002.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Rusnokovi. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků na kraje a obce a o souvisejících změnách, tisk 1151, především reaguje na předpokládaný zánik okresních úřadů, a tím také souvisí s projednávanou reformou, a pokouší se řešit vypořádání majetku, se kterým až dosud hospodařily organizační složky státu a regionální organizace, k nimž vykonávaly okresní úřady funkce zakladatele nebo zřizovatele. Nejde o přenos výkonu státní správy na samosprávu, ale o převod majetku, který spočívá v převodu vlastnictví ze státu na kraje a obce. Kraje by takto měly s účinností od 1. ledna 2003 nabýt zejména domovy důchodců, ústavy sociální péče, regionální nemocnice a léčebny, muzea, divadla a hvězdárny; v případě části knihoven, poraden, ale i divadel předpokládá zákon předání obcím.

V omezené míře převezme i některé státní příspěvkové organizace Ministerstvo kultury, státní podniky - vesměs v likvidaci - Ministerstvo pro místní rozvoj, informační systém pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí, zemědělské pozemky přejdou z okresních úřadů do správy Pozemkového fondu a pozemky v chráněných územích pod Agenturu ochrany přírody a krajiny.

Spolu s předávaným majetkem mají přejít na nabyvatele i veškeré závazky, práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů. To vše s povinností po dobu deseti let užívat předané nemovitosti pouze k účelu, ke kterému byly předány. Požadavek je to jistě logický, vezmeme-li v úvahu, že předmětem převodu jsou nemocnice, ústavy sociální péče, divadla a podobná zařízení, u nichž občan právem od státu očekává určitou garanci jejich dalšího fungování.

Existuje i další úhel pohledu. U smluvního převodu jde o dvoustranný právní úkon, kde jeden prodává nebo daruje a druhý - s vědomím všech závazků, které z toho vyplývají - kupuje nebo přijímá dar. Budeme-li převod majetku řešit zákonem, nedáváme obmyšlenému kraji nebo obci na výběr. Nemůže říci, já tu knihovnu nechci, protože na ni nemám v rozpočtu peníze. Kraj a obec to dnes nemůže říci i z toho důvodu, že to prostě neví. Uvědomme si, že rozhodujeme pro období od roku 2003, pro které ani my dnes nemůže s určitostí říci, s jakými prostředky budou obce a kraje disponovat.

Ráda bych na to upozornila proto, že dnes my za stát zdánlivě velkoryse rozdáváme, ale v následujících letech můžeme naším rozhodováním o financování regionální samosprávy tyto samosprávy nutit k tomu, aby zavíraly zdravotnická a kulturní zařízení.

I proto bych chtěla navrhnout, aby v průběhu projednávání tohoto zákona bylo stanovisko krajů a obcí, kterých se bude dotýkat, zjištěno. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní zpravodajce Rujbrové. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych i já řekl několik slov k předloženému návrhu.

Jeho hlavním účelem a důvodem předložení je vyřešení otázky zrušení okresních úřadů, protože po nich nám něco zbude a s tím zbytkem je třeba nějakým způsobem naložit. Tomu bych samozřejmě rozuměl a nechci se vyjadřovat, jestli je dobře, nebo špatně, že jsou rušeny.

Spíše se chci vyjádřit k tomu, že ten zbytek rozdělíme, slavnostně ho předáme někomu, aniž bychom se ho zeptali. Skoro bych to řekl tak, že tím způsobem ho znásilníme, protože mu řekneme, že to má zákonem přiděleno, takže se k tomu nemusí vyjadřovat. Možná že se dozvíme od některých ministrů, že s příslušnými starosty to bylo projednáno. Je otázka kde, kdy, jak. Domnívám se, že projednání a přijetí něčeho může být pouze příslušným zastupitelstvem, nikým jiným.

Pokud jde o finanční dopad, v důvodové zprávě je uvedena věta, kterou si dovolím přečíst: "Pokud jde o dopad na státní rozpočet, nedá se v současné době vyčíslit." To je odůvodnění předložené Ministerstvem financí - upozorňuji. Je to tedy nulou počínaje až nekonečno. A nikdy nikdo nemůže nic namítat.

Pokud na někoho něco převádíme, musíme mu také říci, kolik ho to bude stát, případně kolik peněz mu na spravování příslušných institucí dáme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP