(Jednání pokračovalo ve 14.06 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, abychom mohli pokračovat v jednání.

 

Dalším bodem jednání je

 

74.
Vládní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků
České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách
/sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Jiří Rusnok, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, sněmovní tisk č. 1151 je nedílnou součástí dnes již projednávaných zákonů druhé fáze reformy veřejné správy. Předmětem úpravy navazuje na zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.

Předkládaný zákon je zákonem transformační povahy a jeho předmět spočívá v těchto třech hlavních operacích. Jedná se o transformaci organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, u nichž vykonává funkci zřizovatele příslušný okresní úřad, na organizační složky a příspěvkové organizace kraje, nebo ve výjimečných případech na obce, přímo ze zákona. Za druhé - zákon upravuje přechod další části majetku státu do majetku územních samosprávných celků, především krajů, a to včetně všech práv a závazků. A konečně za třetí - zákon řeší některé majetkoprávní vztahy, které souvisejí se zánikem okresních úřadů.

Prioritním účelem zákona je vybavit územní samosprávné celky dalším majetkem a institucemi, které budou zajišťovat činnosti, které dosud v regionech garantuje a zabezpečuje stát. Na kraje podle tohoto zákona - a v podstatně menším rozsahu také na obce - přechází naprostá většina všech výše uvedených organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací. Jedná se o několik set těchto institucí, a to z resortu kultury, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, z těchto tří resortů. Rozhodným datem pro změnu majetkoprávních vztahů je navrhován 1. leden 2003.

Návrh zákona zohledňuje zároveň případy, kdy je v současné době potřebné ponechat i některé organizace v působnosti státu. Takto se navrhuje ponechat státu čtyři kulturní zařízení uvedená v příloze č. 2, která mají nadregionální význam.

Vzhledem ke skutečnosti, že okresní úřady plní také funkci zakladatele státních podniků, návrh zákona vypořádává i tuto jejich zakladatelskou funkci. V působnosti okresních úřadů je v tomto roce 96 státních podniků, téměř všechny jsou v likvidaci a lze předpokládat, že ke dni 1. 1. 2003 jich nejméně polovina zanikne.

Výkon zakladatelské funkce s ohledem na regionální charakter podniků převezme ministerstvo pro místní rozvoj.

Návrh zákona také reaguje na nezbytnost vypořádat tu část majetku státu, se kterým hospodaří přímo okresní úřady a která nebude vypořádána jiným zákonem, to je návrh zákona o finanční prokuratuře, který budeme posléze na této schůzi rovněž projednávat.

Dále se jedná v tomto případě o nemovité věci, a to o zemědělské pozemky, které v rozsahu stanoveném zákonem přecházejí do správy Pozemkového fondu ČR, a ty, které se alespoň částečně nacházejí ve zvláště chráněných územích. Tyto pozemky v chráněných územích převezme věcně příslušná organizační složka státu, to je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Dámy a pánové, pokud jde o movité věci, s ohledem na specifikaci systému státní sociální podpory předložený zákon mění příslušnost hospodařit s majetkem, který tvoří informační systémy pro poskytování dávek státní sociální podpory. Jednoduše řečeno - jedná se o informační infrastrukturu, počítače, sítě, které dnes slouží pro fungování systému státní sociální podpory. Namísto okresních úřadů, které jsou dnes příslušné hospodařit s tímto majetkem, se tento majetek stane majetkem ve správě Ministerstva práce a sociálních věcí. Následně pak budou zajištěna další potřebná opatření k umístění a užití majetku, a to v návaznosti na přenos působnosti v rámci reformy veřejné správy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP