(10.00 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Navrhováno je nové zmocnění Ministerstva zemědělství k prováděcím předpisům, uvolnění licencí pro občany z Evropské unie a kompetence v lesích národních parků. V části 43 - změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, je zase například novým způsobem prezentováno umožnění sňatků před obecním úřadem bez matrik.

Dámy a pánové, z uvedeného vyplývá, že takovéto změny budou muset posuzovat výbory, které se těmito problematikami zabývají. Nelze předpokládat, že k nim dokáže zaujmout stanovisko výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, neboť tyto oblasti věcně nedokáže posoudit. Budou-li však výbory, poslanecké kluby či jednotliví poslanci následovat příkladu vlády a využívat možnosti předkládat věcné a s reformou veřejné správy nesouvisející pozměňovací návrhy, čeká nás velmi zajímavé projednávání. V takovém případě býti zpravodajem bude zvlášť velké vyznamenání. V úvahu bude nutno vzít i řadu novel zákonů či nových zákonů, které jsou ve stadiu projednávání v obou komorách Parlamentu, a reforma veřejné správy do nich promítnuta není. I v těchto případech bude nutné aktuálně zareagovat a změny do dalších norem v Parlamentu promítat.

Dámy a pánové, toto jsem chtěl přednést ve zpravodajské zprávě ke sněmovnímu tisku 1160. Děkuji vám za pozornost a v rozpravě přednesu návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pan ministr má samozřejmě právo vystoupit kdykoli a s čímkoliv, takže se přihlásil pan ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, využil bych rád svého práva a vaším prostřednictvím se pana poslance zeptal, co myslel svou argumentací proti zákonu, pokud se týká ústavu památkové péče. Velice rád bych mu na tuto záležitost odpověděl, ale on řekl pouze slogan a nijak dál neargumentoval. Předpokládám, že zde četl své vlastní myšlenky a že argumenty budou jasné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Myslím, že pan zpravodaj poslanec Hrnčíř vás slyšel a že v obecné rozpravě to upřesní, případně se s vámi domluví osobně. Přerušuji projednávání bodu číslo 72 a otevírám bod číslo 73, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů, sněmovní tisk 1161, prvé čtení. Prosím zpravodaje k prvému čtení pana poslance Tomáše Kvapila.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou k tisku 1161, k bodu číslo 73 této schůze.

V loňském roce Poslanecká sněmovna schválila zákon o okresních úřadech. Jeho součástí je příloha, která jmenovitě uvádí seznam obcí, které přísluší do určitého správního obvodu okresního úřadu, a tím také automaticky k určitému okresu či kraji. Když jsme tento zákon ve druhém a třetím čtení projednávali, byly podány pozměňovací návrhy jednotlivými poslanci na změnu hranic okresů s cílem vyhovět požadavkům některých starostů na přiřazení jejich obce k jinému kraji. Tehdejší ministr vnitra Václav Grulich na úvod třetího čtení řekl: "Do konce tohoto roku, tedy roku 2000, podá Ministerstvo vnitra vládě návrh na komplexní řešení této problematiky, protože návrhů se schází celá řada, a pokud by byly dílčím způsobem řešeny v tomto návrhu zákona," - rozuměj tedy o okresních úřadech - "nebyly by vyčerpávající a zavdávaly by příčiny k dalším nesrovnalostem. Pokud budete srozuměni s tímto ujištěním - a víte dobře, že jsem bez výjimky všechny závazky, které jsem v této sněmovně sdělil, dodržel - tak prohlašuji, že tato záležitost bude komplexně do 30. května řešena."

To je tedy doslovná citace ministra Grulicha z března 2000. Sněmovna tehdy ministru vnitra uvěřila a změny hranic krajů nebyly tehdy schváleny s nadějí, že se brzy dočkáme celkového řešení. Návrh zákona, který máme před sebou, tisk 1161, má tedy tímto řešením být. Je však předložen se zpožděním proti slibu tehdejšího ministra a právě díky tomu bude nutné reagovat na některé nově vzniklé problémy, neboť mezitím byla řádně zvolena krajská zastupitelstva a na kraje byly a budou převedeny nemalé majetky v závislosti na umístění těchto majetků v území.

Stručný popis návrhu zákona. V § 1 až 8 obsahuje konkrétní výčet obcí, které mají být přesunuty z jednoho okresu a kraje do jiného. V § 9 je navrženo, aby krajským zastupitelům, kteří mají trvalý pobyt v těchto obcích, byl zachován mandát v současném kraji až do příštích krajských voleb. Účinnost zákona je navržena na 1. leden 2003.

V navrženém zákoně vidím tři problémy. Za prvé, návrh zákona se zdánlivě elegantně snaží vypořádat s případnou ztrátou mandátu krajských zastupitelů s ohledem na změnu hranic kraje. Jak už jsem se zmínil, je navrženo, aby tyto mandáty zůstaly zachovány až do dalších voleb. Musím si však klást otázku, jaké motivy budou mít tito lidé k jejich vykonávání, když jejich krajem bude již ve skutečnosti kraj jiný.

Druhým problémem je otázka, na základě jakých podkladů jsou změny hranic krajů navrženy. Bude-li tento zákon postoupen do druhého čtení, žádám ministra vnitra, aby byly tyto podklady předány odbornému výboru včetně žádosti na změny hranic krajů, kterým nebylo vládou vyhověno.

A konečně za třetí, tento zákon má být účinný k 1. lednu 2003. V tu dobu však už nebude platný zákon o okresních úřadech. Jeho platnost končí na Silvestra roku 2002 včetně přílohy. U tohoto zákona právě tato příloha obsahuje výčet obcí, které patří k jednotlivým okresům, a tím i k jednotlivým krajům. Mám za to, že zde vzniká vážný problém, protože tento zákon ztrácí svoji platnost.

Vážené dámy a pánové, přes uvedený problém se domnívám, že je vhodné i tento zákon postoupit do druhého čtení a pokusit se hledat řešení těchto obtíží, a teprve poté rozhodnout definitivně o osudu této předlohy. Budu navrhovat samozřejmě pak v rozpravě podrobné, aby u všech těchto zákonů, u kterých je sloučena rozprava, byla také prodloužena lhůta k projednání v odborném výboru, protože se domnívám, že je to problematika velmi obtížná a je nutné, aby i v rámci nejen politických stran, ale především odborného výboru bylo možné náležitým a odborným způsobem se s tím vypořádat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Tím jsme vyčerpali šest zpravodajů k předloženým návrhům zákonů. Otevírám obecnou rozpravu a prosím všechny zmíněné zpravodaje, aby pozorně sledovali tuto rozpravu, protože může kdykoli při jakémkoli jednání zaznít návrh i k jimi zpravodajovanému zákonu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP