(9.40 hodin)
(pokračuje Krátký)

Tento text je nahrazován tímto: "Území hlavního města Prahy se skládá z katastrálních území uvedených v příloze tohoto zákona."

Takovýchto změn, které jsem pracovně nazval změnami přeformulačními, je v tomto zákoně naprostá většina. Kdyby byly jen tyto, tak zákon nebo ta novela alespoň neuškodí. Jenomže jsou tam i změny, které škodí mírně, některé by však způsobily naprostou katastrofu.

Ty, které škodí mírně, by znamenaly pouze znesnadnění výkonu veřejné správy v hlavním městě Praze. Jako příklad uvedu: Jak při projednávání prvního schváleného zákona, tak při novele, která byla schválena v tomto roce, bylo na základě velmi rozsáhlé debaty a velmi širokého politického konsensu dosaženo určité vyváženosti mezi funkcí městských částí a funkcí hlavního města Prahy a také mezi jednotlivými stupni samosprávy jak na úrovni hlavního města Prahy, tak na úrovni městských částí. Mám na mysli konkrétně výkon samosprávy vykonávaný radou hlavního města a potažmo radami městských částí vůči výkonu samostatné působnosti, kterou vykonávají zastupitelstva. Toto bylo v zákonu původním a bylo to zachováno v novele, která byla přijata v tomto roce, že určité funkce byly vyhrazeny radě městské části, anebo radě zastupitelstva hlavního města Prahy. Slovo "vyhrazeno" působí oboustranně, jednak směrem k zastupitelstvu, to znamená, že to, co je radě vyhrazeno, už si nemůže vyhradit zastupitelstvo. Rada se může spolehnout na to, že tento výkon samostatné působnosti bude provádět, a může se o něm radit. Působilo to i směrem dolů, což se při té novelizaci v letošním roce - a to byl jeden z důvodů této novelizace - ukázalo být problémem, protože jednou z těch vyhrazených funkcí bylo rozhodování o veřejných zakázkách do určité výše, ale nebylo stanoveno, od jaké výše. A paradoxně potom praktický dopad byl ten, že rady zastupitelstev městských částí a rada zastupitelstva musely - přeneseně řečeno - rozhodovat o nákupu každého mýdla. Bylo to napraveno. Z vyhrazených pravomocí tato pravomoc byla vyňata a nyní zákon v tomto smyslu působí velmi dobře.

Co nám tímto ministerští úředníci říkají? Oni nahrazují slova "je vyhrazeno" slovem "přísluší" radě městské části. To znamená, že zastupitelstvo kdykoliv může radě městské části tyto pravomoci odebrat, pokud se na tom usnese. No prosím. Ale ministerský úředník nám říká: nás vůbec nezajímá, že jste se dva roky domlouvali, došli jste jako volení zastupitelé ke konsensu, a to ke konsensu jak na úrovni zastupitelů hlavního města, tak na úrovni zastupitelů městských částí, protože to procházelo opravdu širokou diskusí, tak k dohodě na půdě parlamentu, nás to nezajímá, my náhradou dvou slov jedním slovem toto zrušíme.

To jsou změny, které by ztížily výkon samostatné působnosti, ale bylo by to ještě řešitelné. Teď se dostanu k takovým návrhům, které by v Praze konkrétně způsobily úplný rozvrat. Jako příklad přečtu jednu větu, která je nově vložena, a jíž by byl novelizován zákon o hlavním městě Praze. Ta věta zní: "Městská část je tvořena jedním nebo více katastrálními územími." To ještě je v pořádku. Teď přijde to hlavní. "Hranice městské části musí být totožná s hranicí katastrálního území." Kdo toto napsal, buď vůbec neví, jak je v současné době Praha strukturována, anebo to byl vyloženě zlý úmysl. Kdyby tato věta začala platit v zákoně, znamená to, že se po více než 90 letech budou muset překopat hranice městských obvodů, lidi si budou chodit pro nové občanky a další věci, které by s tím byly spojeny. Znamenalo by to nejen znepříjemnění situace, ale byl by to naprostý chaos. To je třetí kategorie pozměňovacích návrhů.

Pak je čtvrtá kategorie, která jediná má snad opodstatnění v tomto návrhu, a to je reflexe na to, že pokud budou zrušeny okresní úřady - a je to směrováno na konec roku 2002 - tak je třeba v tomto a také v jiných zákonech nahradit slova "okresní úřad" formulací "obec s rozšířenou působností". To se týká asi čtyř paragrafů zákona o hlavním městě Praze. Na to není třeba dělat novelu zákona o hlavním městě Praze, je to možno vyřešit jedním z těch tzv. reformních zákonů, tj. "zákon o změně zákonů v souvislosti s rušením okresních úřadů".

Závěrem bych chtěl říci: Nejenom to, že jde o druhou novelu v témže roce a novelu zákona, podle kterého Praha docela spolehlivě, co se týče výkonu samostatné i přenesené působnosti, funguje, ale i vzhledem k těm věcem, které jsem uvedl ve své zpravodajské zprávě, považuji projednání tohoto zákona za přímo škodlivé. Pokud by se měl dostat do projednávání ve výborech, což jsou časté argumenty předkladatelů, že se tam některé chyby napraví, pak by garanční výbor, tj. výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, mohl udělat pouze jedinou věc: ten zákon úplně vyprázdnit, protože 98 % tohoto zákona jsou věci, jak jsem uvedl, zbytečné, škodící nebo katastrofální.

Z toho důvodu v obecné rozpravě navrhnu zamítnout tento zákon v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Přerušuji projednávání tohoto bodu, tisku 1158, a otevírám bod číslo 71, kterým je vládní návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, sněmovní tisk 1159, prvé čtení. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vladimír Paulík.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr včera dostatečně odůvodnil ve svém vystoupení předložený návrh zákona, který má stanovit počet obcí s pověřenou a rozšířenou působností.

Předložený návrh obsahuje pouze čtyři paragrafy. Tím by se mohlo zdát, že se jedná o velice jednoduchou novelu. Opak je však pravdou. Jedná se o velice citlivou záležitost a je nutné zvážit, zda předložený počet obcí s rozšířenou působností, na které se má přenášet působnost okresních úřadů, je optimální. Zda je nárůst těchto úřadů nutný a zda se má zbytečně plýtvat státními prostředky, které by mohly být využity účelněji. Druhým pohledem je naopak požadavek obcí, které nebyly do předloženého seznamu zahrnuty, a to z jakéhokoli důvodu.

Setkání se starosty obcí, které se konalo minulý týden na půdě parlamentu při jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, je důkazem toho, že není všechno v pořádku.

Z uvedených důvodů navrhnu předložený návrh zákona tisk 1159 v obecné rozpravě vrátit navrhovateli k dopracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám bod číslo 72, kterým je vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, sněmovní tisk 1160, prvé čtení. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, vláda ČR nám předložila k posouzení návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Ten je nedílnou součástí a podstatnou součástí komplexu návrhů zákonů tzv. reformy veřejné správy druhé etapy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP