(19.00 hodin)
(pokračuje Doktor)

Já se trochu obávám pouštět se na rovinu diskuse o právních formulacích, nejsem právník. Sám velmi těžko snáším, když se pan poslanec Filip pouští do mne v rovině mých ekonomických názorů. Není ale přece možné na jedné straně v zákoně v § 2 odst. 3 říci, že při rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob podle tohoto zákona má Horská služba postavení správního orgánu, a v téže materii na jiném místě říci, že na zmocnění konat blokové řízení podle tohoto zákona se nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení. Buď se celé řízení, kterým má být Horská služba nadána, a veškeré sankce, které jí mají být dány k tomu, aby je uplatňovala, pohybuje v režimu správního řízení, a pak také chci, aby ten, kdo může být vystaven případnému postihu, měl také právo odvolání, anebo v režimu pokut nemůže být Horská služba nadána ničím takovým, a pak právo odvolání nepotřebuji.

To, že je občanskému sdružení v tomto speciálním zákoně dána moc být účastníkem správního řízení v režimu vydání stavebního povolení, touto pravomocí, byť tímto právem je nadána i z jiných zákonů, tak proč uvádět tento odstavec v tomto speciálním zákoně? Myslím si, že to je věc, která je naprosto nadbytečná.

Další výtka, která nebyla odstraněna z předlohy zákona, a myslím si, že to je docela zásadní věc, je terminus technicus hranic horské oblasti. Horské oblasti jsou v tomto zákoně definovány jako území, v němž má být Horská služba nadána zvláštními pravomocemi, a tyto horské oblasti jsou přitom vymezeny a upraveny stanovami, tudíž podzákonnou, naprosto interní normou, která nemusí být vůbec sdělována a přístupná veřejnosti. Není přece možné, aby zákon nadal občanské sdružení pravomocemi v režimu správního řízení a nikdo z občanů nevěděl, kde toto území, v němž je takovou pravomocí nadáno, končí a kde začíná. Nehledě na to, že toto území se nekryje s žádným administrativně správním celkem, a já odmítám, aby bylo definováno tak, jak je definováno v zákoně!

Má poslední výtka se týká kapitoly hospodaření. Pan poslanec Filip uvedl, že se snažil odstranit tu výtku, že finanční toky, které jsou v současné době, ale jsou navrhovány i v budoucnosti, jsou příliš nejasné, nezřetelné a v podstatě neumožňují efektivní kontrolu. Tento zákon navrhuje zřízení speciální právnické osoby, tzv. Sdružení horských služeb, které má být samostatnou právnickou osobou, které má fungovat jako jakési distribuční centrum pro jednotlivé finanční toky. Na druhou stranu ale říká, že za závazky této právnické osoby nenese stát žádnou odpovědnost, žádné ručení za její závazky, a je-li takové sdružení nadáno pravomocí vstupovat do smluvních závazků, hospodářských ujednání a vystupovat jménem státu, tak to není možné. Taková opatření tam jsou, a jestliže mi zákon umožní v režimu správního řízení podávat odvolání a někdo ponese hmotné důsledky z případné chyby, z případných omezení a hospodářských škod, kdy občanské sdružení zneužije svého postavení a způsobí např. neodůvodněné hospodářské škody, tak já chci vědět, kdo za tyto důsledky nese odpovědnost a kdo takové věci zaplatí.

Musím říci, že i zvolený způsob, jenž navrhuje, že ona kapitola financování Sdružení horských služeb bude každoročně projednávána při projednávání návrhu státního rozpočtu na daný rok, a to je možná ta věta, nad kterou projevuje nesouhlas s mým tvrzením pan poslanec Filip jako zástupce předkladatelů, přece nezadává efektivní způsob, jak vykonávat reálné hospodaření. To, že se tady s ročním nebo půlročním předstihem budeme bavit o tom, jak má toto distribuční centrum hospodařit a čím se má řídit, ještě nezadává nástroj k té zpětné efektivní kontrole, k tomu, jestli skutečně s těmi prostředky tak bylo naloženo, jestli byl rozpočet překročen, z jakých důvodů byl překročen a jestli jejich užití odpovídá jiným právním normám. Já si myslím, že není možné v případě, že občanské sdružení má být financováno přímo ze státních zdrojů, neříci, že se neřídíme příslušnou legislativou.

To, že Horská služba jako samostatný právní subjekt je financována vícezdrojově, jsem uváděl už při prvním projednávání. Ani tato podoba zákona bohužel tento nedostatek neřeší.

Protože tyto mé výtky zůstávají řekl bych v poloze zásadních námitek a setrvávám v názoru, že kdyby měl zůstat zákon nezměněn, spíš Horské službě ublíží než pomůže, podávám návrh na zamítnutí.

Protože předkladatelé zákona mají pravdu, že kritizují ti, kteří nenavrhují alternativu, já říkám, že pro mě snad jediným možným řešením je absolutní integrace té efektivní složky Horské služby do složky integrovaného záchranného systému, já říkám něco jako "horská rescue", profesionálové vycvičení k tomu, aby podávali stoprocentní výkon, aby byli v režimu výhod i povinností, které jim takový vztah bude ukládat, a pak není třeba, abychom měli definováno takto nešikovně občanské sdružení se spoustou právních nejasností.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče Doktore. Ani já bych nedal hlasovat, protože i já jsem měl zájem vyjádřit se k meritu této věci.

Přerušuji projednávání tohoto bodu. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin v obecné rozpravě k tomuto projednávanému bodu. Poté budeme pokračovat body 30, 31, 32, pokud bude již přítomen pan ministr Rusnok body 33, 34, 35 atd., pokud pan ministr se nevrátí ze služební cesty z Bruselu, budou to věci zdravotnického povolání pana ministra Fišera, 41, 42 atd.

Končím dnešní jednací den a přeji vám všem krásný večer, dobrou noc a zítra v 9 hodin na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 19.07 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP