(15.10 hodin)
(pokračuje Vnouček)

Stejně tak omezuje vliv vlády při schvalování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rovněž navrhovaný rezervní fond v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a jeho zřízení při omezeném množství finančních prostředků fondu by bylo zřejmě velmi složité. Myslím, že i zúžení působnosti Státního fondu dopravní infrastruktury o opravy a údržbu zanedbané dopravní infrastruktury by nebylo jednoduché. Zejména u tohoto bodu jsem přesvědčen, že by bylo účelnější zabývat se spíše příjmovou stránkou zákona, a to zejména jeho výší a průběžným naplňováním.

Závěrem své zpravodajské zprávy bych chtěl uvést, že snahou předkladatelů bylo určitě zkvalitnit činnost a funkci Státního fondu dopravní infrastruktury, a tím přispět k řešení složité situace v dopravní infrastruktuře v České republice. Současně si však myslím, že některé negativní dopady uvedené v nesouhlasném stanovisku vlády a z úrovně Ministerstva dopravy a spojů České republiky by schválením této poslanecké novely zákona mohly být vyvolány, a proto budu navrhovat zamítnutí zákona nebo jeho vrácení předkladatelům k dopracování podle § 90 jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Slovo má pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, jako předseda výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, kterým ze zákona je ministr dopravy a spojů, cítím povinnost se k tomuto návrhu vyjádřit. Musím říci, že plně chápu motivaci pana kolegy Sehoře k předložení tohoto návrhu zákona, ale podobně jako v jiných případech pokládám jeho snahu za poněkud unáhlenou. Ten fond začal fungovat na sklonku loňského roku s mnoha problémy. I v letošním roce se potýkal s řadou problémů, které já považuji za "dětské nemoci". Fond se z nich dostane i bez novely zákona. Například v tuto chvíli už Státní fond dopravní infrastruktury nikomu nic nedluží a je to stav, který - jak pevně věřím - bude trvalý a ani v příštím roce Státní fond dopravní infrastruktury nebude mít takové potíže se svým cash flow, jaké měl v letošním roce.

Jestli je tady nějaký objektivní důvod k problémům, tak je to fakt, že podstatná část příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury je navázána na Fond národního majetku, ale to není problém tohoto zákona, to je rozhodnutí vlády, které nepochybně je jen dočasným řešením, a tento zdroj příjmů SFDI bude dříve či později nahrazen jiným a není k tomu třeba novelizovat zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury.

O podřízenosti fondu Ministerstvu dopravy a spojů už tu bylo hovořeno. Ministerstvo je tvůrcem dopravní politiky, ministerstvo nese politickou zodpovědnost za realizaci dopravní politiky a není možné, aby nemělo výrazný vliv na používání finančních prostředků, kterými se financuje rozvoj a modernizace, ale také údržba dopravní infrastruktury. Samotné předsednictví ministra ve výboru fondu je málo, protože to je pouze jeden hlas.

I praktické zkušenosti z dosavadního fungování fondu ukazují, že je celá řada běžných provozních záležitostí, které nejsou v kompetenci výboru a které, pokud by je neřešilo Ministerstvo dopravy a spojů, ale fond samostatně, by mohly vést k tomu, že by se fond a ministerstvo velmi rozcházely v hodnocení situace a rozcházely by se ve svých krocích. To je samozřejmě velmi nežádoucí.

Dluhová služba je hrazena pouze v letošním roce, v příštím roce už není hrazena Státním fondem dopravní infrastruktury, samozřejmě s výjimkou těch úvěrů, které si vezme sám. Hrazení starých úvěrů je určitá anomálie, vzniklá v závěru loňského roku, která nebude pokračovat.

Rovněž to, co je obsaženo v návrhu zákona jako rezervní fond, je nepochybně věc potřebná, ale jsme schopni to řešit i bez změny zákona a výbor fondu usiluje o to, aby si vytvořil potřebnou rezervu k financování přechodných výkyvů v příjmech i výdajích. To je řešitelná záležitost.

Principiální věcí je to, zda má být z fondu financována údržba a opravy, v podstatě tedy provozní záležitost. Pokud by nebyly financovány z fondu, byly by zřejmě příjmy fondu sníženy a odpovídající prostředky by byly součástí kapitoly 327 Ministerstva dopravy a spojů nebo rozpočtů krajů. Na prostředcích pro dopravní infrastrukturu by se to neprojevilo, takže by jen vzrostly komplikace s financováním, jak je znají např. ve školství, kde je dvojkolejnost financování, zvlášť provozu a zvlášť učitelů. Domníváme se, že toto řešení je lepší než řešení, které je navrhováno v předloženém návrhu zákona.

Zákon neřeší rozpočtové provizorium, které je opravdu jedním z nedostatků nyní platné právní úpravy, ale domnívám se, že není důvodu překotně teď hned tuto věc řešit. Jsme schopni ji vyřešit vládním návrhem. Zřejmě ale v příštím volebním období, čili po volbách, by vláda měla přijít s návrhem novely zákona, která by řešila - už na základě dlouhodobějších zkušeností a bez ovlivňování přechodnými problémy vznikajícími na počátku činnosti fondu - tuto situaci a ty nedostatky, které objektivně existují ve stávající právní úpravě.

Na závěr bych chtěl říci, že současná podoba právní úpravy umožňuje bezproblémové fungování fondu. Pokud se vyskytly problémy, byly jejich příčiny jinde než v samotném zákoně.

Domnívám se, že bychom měli podpořit návrh zpravodaje na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chápu úmysl předkladatelů, že chtějí vyčistit v této oblasti prostor, rozumím jim, že by byli rádi, aby se Státní fond dopravní infrastruktury zabýval novými investicemi. Já si myslím, že je to docela legitimní názor. Současně ovšem musím říci, že já jsem zastáncem toho, aby vlastníci čehokoliv se starali o své vlastnictví. Má to souvislost s tímto zákonem v tom, že na kraje jsou dnes předávány silnice druhé a třetí třídy s tím, že jsou teď vlastníky a měly by je spravovat, ale peníze na údržbu a opravy jsou dnes ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Já si myslím, že je to špatně, že by se samozřejmě vlastník měl starat o opravy a údržbu svého majetku, svého vlastnictví.

Návrh ovšem má jednu vadu a nectnost. Kdyby byl přijat tak, jak je navržen, mám pocit, že předkladatelé očekávají, že by se tím vyřadily opravy a údržby ze Státního fondu dopravní infrastruktury, že by tam zůstalo více peněz na investice. Zůstala by tedy otázka údržby a oprav silnic druhé a třetí třídy úplně nekrytá ve vzduchu. To není možné. To je nepřípustné. Vzhledem k tomu, že Státní fond dopravní infrastruktury má stanovené jakési příjmy, tak kdybychom to vyřadili, kraje by příjmy musely dostat. To předloha zákona neřeší.

Stejně tak jsme ukončili jednání o určení výnosů, rozdělení výnosů daní. To je za námi a už kraje žádné příjmy z této oblasti nebudou mít. Chci tím říci, že je třeba tuto otázku v souvislosti s předloženou novelou zákona dořešit. Pokud nebude dořešena, myslím si, že není možné, aby byl zákon v této sněmovně přijat.

Aby to mohlo být dořešeno, doporučuji, aby byl návrh propuštěn do jednání hospodářského výboru, který by se mohl pokusit všechny tyto otázky dotáhnout a dořešit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Urban.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP