(11.20 hodin)
(pokračuje Volfová)

Pamatuji se na Federální shromáždění, kde jsem volila a měla jsem možnost preferovat. Byla tam 3 % preferencí a poměrně velmi výrazně se změnila kandidátní listina, kdy si voliči sami řekli, koho považují za tak kvalitního, aby ve Federálním shromáždění a v České národní radě zasedal.

Navíc je všeobecně známo, že ženy bývají často velmi preferovány, ale protože jsou na hodně nízkých místech kandidátky, tak jim preference nestačí k tomu, aby se do sněmovny dostaly. Jestliže mluvíme o tom, že by se právě ženy měly více podílet na rozhodovacích procesech, domnívám se, že můj návrh může pomoci tomu, abychom tu po příštích volbách více žen viděli. Když se teď dívám na to, jak jsou sestavovány kandidátky, je to opět povídání o tom, jak chceme ženy, ale pokud možno z desátého a nižšího místa.

Můj návrh tedy zní: Vkládá se nový bod 29a), který zní: V § 50 odstavec 5 se číslovka pět mění na číslovku tři. To je varianta jedna. V případě, že tato varianta neprojde, navrhuji číslovku pět. To znamená, že varianta 5 % je podmíněna tím, že neprojde varianta tři.

Nicméně vedle toho podávám ještě další návrh na variantu pět jako takovou, aby se o ní mohlo hlasovat v případě, že bude varianta sedm. Moje varianta je varianta tři podmíněná číslovkou pět jako druhou. Když neprojde varianta tři, varianta pět.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Volfové. Prosím, pan poslanec Exner. Dále bude pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, páni místopředsedové vlády, dámy a pány, navrhuji následující pozměňovací návrhy.

Do návrhu zákona zařadit nový bod, který se týká § 8 odstavec 2 písmeno h). Písmeno h) zní: Vydává povolení k přítomnosti osob ve volební místnosti od zahájení hlasování (§ 18) do předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 43); povolení vždy vydá voličům, kteří jsou členy občanských sdružení, součástí jejichž předmětu činnosti je problematika demokratických institucí, lidských práv nebo kontroly voleb do zastupitelských sborů a jež o vydání povolení pro své členy požádala."

Současně se v § 42 vkládá nový odstavec 4, který zní: "Předají-li ti, kteří mají právo kontroly nebo dohledu podle tohoto zákona, osoby s povolením přítomnosti ve volební místnosti podle § 8 odstavec 2 písmeno h), nebo kteří mají právo být přítomni v místnosti, kde okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise sčítá hlasy podle § 23, k rukám předsedy nebo jiného člena komise písemné stanovisko k průběhu hlasování nebo zjišťování výsledků voleb, připojí ho okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise se svým stanoviskem k zápisu o průběhu a výsledku hlasování." Dosavadní odstavec 4 v § 42 se označuje jako odstavec 5.

To je jeden celý pozměňovací návrh, jehož cílem je, aby se v zákoně dala možnost pozorování voleb příslušným občanským sdružením, ale také aby volební komise byly povinny určitým způsobem reagovat na připomínky nejen těchto osob, ale i ostatních osob s povolením k přítomnosti ve volební místnosti a aby reakce byla součástí zápisu o konání voleb.

Dále navrhuji nový bod, který by se týkal § 16, kde v odstavci 1 navrhuji slova "může starosta vyhradit" nahradit slovy "starosta vyhradí". V tomto návrhu jde o to, že v současné době podle textu zákona může starosta obce vyhradit plochu k provedení předvolební agitace. Nevidím žádný důvod, proč by tato záležitost měla záviset na jedné osobě a proč v některých obcích by podle rozhodnutí této osoby k takovému vyhrazení plochy mělo dojít a v jiné nikoliv. Domnívám se, že je správné, abychom volebním stranám ve všech obcích umožnili předvolební agitaci uvedeným způsobem.

K současnému bodu 21. V § 21 je usnesením ústavně právního výboru definován nově odstavec 1. V určité modifikaci ho také přednesl přede mnou pan poslanec Koudelka. Ve všech případech navrhuji na konec tohoto odstavce doplnit větu: "Jsou-li při opětovném zahájení hlasování porušené pečeti tak, že je podezření z otevření urny, v hlasování se nepokračuje." Další text tohoto paragrafu ošetřuje případ, co se stane, když se v hlasování nepokračuje. Domnívám se ale, že je třeba v zákoně jednoznačně stanovit, když došlo k takovému porušení pečeti, že je velmi pravděpodobné, že došlo k otevření urny, že je správné, aby se v hlasování nepokračovalo.

Dále navrhuji body 24 a 25 vypustit. Jde o jeden návrh. Tento návrh se týká toho, že by byl vypuštěn volební příspěvek z návrhu zákona. Zároveň je třeba vypustit v § 33 odstavec 8 a dosavadní odstavec 9 označit jako odstavec 8. Zdůvodnění tohoto návrhu jsem uvedl v obecné rozpravě.

Dále navrhuji nový bod, který by se týkal § 39 a § 41 odstavec 1. V obou případech navrhuji tam uvedenou číslici dvě nahradit číslicí tři. Zde se připojuji k tomu, jak k této věci vystoupili přede mnou už dva navrhovatelé - pan místopředseda Langer a paní poslankyně Volfová - a souhlasím s tím, že je potřeba posílit možnost voličů, aby vybírali z kandidátek volebních stran ty kandidáty, kteří jim nejlépe vyhovují.

Kromě cesty, kterou zvolili oni, je také možné dát voličům možnost označovat více preferenčních hlasů. V předchozích volbách jsme byli zvyklí na to, že počet preferenčních hlasů mohl být na jedné kandidátce tři, nebo dokonce čtyři. Navrhuji tedy, aby snížení, které v současné době je v zákoně na dva, se opět změnilo na tři. Také tímto způsobem se zvýší možnost voličů ovlivnit to, kdo dostane nakonec mandát, jestliže volební strana bude voliči vybrána k zastupování v Poslanecké sněmovně.

Můj poslední návrh směřuje k tomu kritickému § 49, který stanoví hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. Názor naší politické strany je ten, že je potřeba dosáhnout toho, aby v Poslanecké sněmovně byli voliči zastoupeni přibližně tak, jaké je jejich zastoupení ve společnosti. Jestliže dáváme možnost vynechat ze zastoupení v Poslanecké sněmovně volební stranu, která dostane takřka 5 % hlasů, potom to reprezentuje přibližně půl milionu občanů a přibližně 350 tisíc voličů, při účasti 70 % ve volbách kolem 270 tisíc hlasů, které příslušná strana získala ve volbách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP