(10.40 hodin)
(pokračuje Exner)

Vadí nám také zvýšení počtu volebních obvodů, a to počtu volebních obvodů, které jsou nově výrazně nestejné, jak se liší počet občanů, respektive počet voličů v jednotlivých krajích. Kombinuje-li se tento návrh s požadavkem na zavedení nebo udržení limitů - kvót pro vstup do Poslanecké sněmovny - a zavádí-li se nově také jen jedno skrutinium, potom to znamená, že vzniká nebezpečí vychýlení výsledků voleb, a to do určité míry náhodně, vzhledem k tomu, jaké zbytky hlasů budou v jednotlivých volebních obvodech při přidělování mandátů. Ale vzhledem k zvyšujícímu se počtu volebních obvodů to také znamená, že v těchto volebních obvodech bude nestejný volební výsledek pro jednotlivé volební strany, a to i když celostátně dosahují požadovaného procenta hlasů.

Dále nám vadí, že zákon neobsahuje pro mnohé věci sankce. Jsou přesně stanoveny věci, pro které se lze obrátit na soud, to zcela schvalujeme. Dále jsou však stanoveny konkrétní sankce na základě přestupkového zákona jen pro jednu jedinou skutečnost, a sice zveřejňování předvolebních průzkumů a odhad volebních výsledků ve stanovené lhůtě před volebním dnem. Sankce, která je pro normální okolnosti stanovena ve výši 30 tisíc korun a pro použití a zveřejnění předvolebních výzkumů v rozhlase a v televizi na 0,5 milionu Kč, jsou jedinými sankcemi, které kromě soudního přezkumu některých kroků je možné podle tohoto zákona uložit. Není například vůbec sankcionováno porušení možnosti sdělovat průběžné volební výsledky a volební výsledky členy okrskových volebních komisí, není vůbec sankcionováno provádění předvolební agitace ve volebních místnostech a v jejich okolí a celá řada dalších věcí.

Poslední z důležitých záležitostí, které pokládáme za problémové, je snížení počtu přednostních hlasů, které se mohou pro jednotlivou volební stranu označovat na kandidátkách, na volebních hlasovacích lístcích. Podle nového zákona jsou to dva, dříve jsme měli v zákoně větší počet.

Jsme si vědomi toho, že zákon by rozhodně mohl být lepší. Zkusili jsme uplatnit některé návrhy při předchozích jednáních ve výborech a při jiných jednáních. Bohužel, nebyli jsme úspěšní a zdá se, že je rozhodnutí přijmout volební zákon i s těmi problémy, o nichž jsem hovořil. Nebudeme tudíž vzhledem k potřebě a vzhledem k vůli volební zákon protlačit v zásadě ve formě, která je navržena nebo blízká k dohodě, navrhovat ani zamítnutí, ani vrácení návrhu zákona. Pokusíme se ještě jednou v podrobné rozpravě přednést některé návrhy, které pokládáme za zásadní, aby zákon byl lepší, demokratičtější a přijatelnější.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, problematika volebního zákona do Poslanecké sněmovny a do Senátu je klíčovou politickou otázkou. Hovořil o tom již místopředseda vlády, že se nepochybně musíme dohodnout na nějaké formě, která bude přijatelná i pro Senát, protože si myslím, že si nemůže politická reprezentace zvolená v minulých volbách dovolit, aby občané nešli v řádném termínu k volbám. Jak jsem kritický ke stavu naší demokracie, tak si nemyslím, že bychom takovéhoto defektu byli schopni. To je první poznámka.

Musíme tedy učinit i to, aby návrh, který projednáme, byl přijatelný pro Senát. Svého času jsem označil Senát nikoli za zdroj nebo garanta stability, ale spíše za zdroj nestability. V tomto směru musíme tuto možnosti, pokud to lze, eliminovat.

Několik poznámek k tomu, co říkal pan poslanec Exner.

Byl jsem u zrodu prvního volebního zákona, který teď novelizujeme, a účastnil jsem se všech voleb, které proběhly v této zemi. Jsem rád, že se nestalo to, že by došlo k nějakému vážnému defektu z hlediska legitimity průběhu voleb. Negativní věci, které se staly, byly tak minimální, že se mi zdá, že snaha poslance Exnera a poslaneckého klubu KSČM v této věci příliš formalizovat a judicializovat procesy spojené s průběhem voleb je zbytečná.

V tomto směru nepochybuji vůbec o tom, že volební komise, jak jsou konstruovány podle zákona, garantují seriózní průběh voleb a že tyto věci nejsou žádným problémem. Stejně tak ani manko sankcí, o kterém hovořil kolega Exner, podle mého soudu problémem není, protože věcí, které by se daly takto přesně formalizovat a chtít, aby byly právně stíhány, není tolik. Pokud bychom tímto způsobem chtěli zabezpečovat politickou kulturu, pak si myslím, že by to bylo úsilí marné. Nezdá se mi, že tady jsou skutečně problémy.

Byl tu velký problém, a svého času jsem o tom hovořil. Byl jsem pro určitou reformu volebního systému, protože po deseti letech si myslím, že máme určité zkušenosti, které dovolují přistoupit ke změnám toho systému poměrného zastoupení, jak jsme jej zakotvili, ale upozorňoval jsem, že míra sociálního inženýrství má mít své meze. V tomto směru jsem nepovažoval za vhodné, že se tady prosazovala Mečiarovská koncepce aditivní formule. Myslím si, že formule obsažená v dosavadním zákonu úplně stačila.

Nedávám žádné pozměňovací návrhy v tomto směru. V tomto případě souhlasím s panem poslancem Exnerem, že jsme nevyužili šanci, když se měnila struktura volebních krajů, že jsme mohli stanovit 18 volebních krajů při respektování dosavadních hranic krajského zřízení a zřídit volební kraje, které, pokud jde o počet voličů, by byly zhruba shodné, a tím by se volebnímu právu, rovnosti volebního práva, dal reálnější obsah. Tyto návrhy jsem formuloval, ale nebyla pro to politická vůle. Proto jsem nepovažoval za vhodné podávat je jako pozměňovací návrhy ve sněmovně. Myslím, že to byla určitá nevyužitá šance. Teď je na nás, abychom dosáhli politické shody nad přijetím zákona v přijatelné době, abychom řádné volby v řádném termínu zajistili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Ještě pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, v zásadě souhlasím s tím, co řekl pan poslanec profesor Jičínský, že naštěstí u nás dosud nedocházelo k velkým problémům v průběhu voleb. Souhlasím také s tím, že je nadbytečná formalizace a přílišné určování průběhu voleb by nebylo na místě. Také se domnívám, že by nebylo správné, aby příliš mnoho věcí bylo sankcionováno. Přesto musím připomenout, že v jednom případě soud nařídil opakování voleb i u nás. Mnoho věcí bylo řešeno na úrovni vyšších volebních komisí. I v předchozích dobách takové záležitosti, které se týkaly například úpravy volebních místností, které se týkaly volební agitace uvnitř volebních místností, které se týkaly nepřiměřeného chování některých osob v souvislosti s volbami, byly obvykle napraveny tím, že zasáhla vyšší volební komise a zjednala v této věci pořádek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP