(9.40 hodin)
(pokračuje Emmerová)

§ 9 odstavec 4 věta první část druhá - doporučuji upravit odstavec "je provozovatel povinen zajišťovat plnění emisních limitů a zjišťovat emise u všech zdrojem produkovaných znečišťujících látek".

§ 19 doporučuji doplnit o nový odstavec 18: Informace o stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší poskytuje orgán ochrany ovzduší, který vede evidenci orgánu ochrany ovzduší, který zpracovává nebo se podílí na zpracování programu snižování emisí.

§ 36 odstavec 2 písm. c) a d) doplnit - poskytnou až na vyžádání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Stanislav Fischer, připraví se pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, navážu na pana zpravodaje Drdu také jedním zpřesněním jednoho základního pojmu, a sice v § 2 - základní pojmy - na konci odstavce 1 nahradit text bodu r) následujícím textem: "světelným znečištěním každá forma osvětlení umělým světlem, které je rozptýleno mimo oblasti, do kterých je určeno, zejména pak míří-li nad linii horizontu, linii obzoru".

To je vše. Tento návrh vznikl z iniciativy našich astronomů, kteří si také přáli, aby světelné znečištění bylo v tomto zákoně ošetřeno. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude Petr Koháček, připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňující návrh k tisku 912, a to, jak jsme si schválili ve znění výboru pro regionální rozvoj. To znamená, že proti vládnímu návrhu se to týká § 60, nikoliv § 61, jak jsem původně měl návrh připraven.

Můj pozměňovací návrh zní: § 60 zní: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 30 se za slova "pozemních komunikacích" a odkaz 32 vkládají slova "s výjimkou pozemních komunikací v intravilánu obcí" a dále pokračuje stávající text.

2. Část 17 se zrušuje.

To je celý návrh. Jenom krátké odůvodnění. Když jsme přijali zákon o ochraně veřejného zdraví, přijali jsme podle mého názoru velice přísné a v současné době a v nejbližších letech nerealizovatelné podmínky pro dopravu uvnitř obcí. Myslím si, že tento chvályhodný úmysl budeme muset z důvodu neschopnosti jej realizovat odložit na později.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude Miroslav Beneš, připraví se pan kolega Brousek.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové, avizoval jsem již, že se soustředím na alternativy znění § 54 odstavec 10. Proto dovolte, abych předložil alternativu první, která by byla vypustit větu druhou a větu třetí § 54 odstavec 10.

Druhá alternativa sestává ze dvou podalternativ. Podalternativy jsou následující. Datum 28. prosince 2005 nahradit v první podalternativě 28. prosincem 2004, ve druhé podalternativě dnem vstupu do Evropské unie.

V souvislosti s tím, na co jsem upozorňoval, bych chtěl poznamenat, že by to znamenalo, že cementárny se režimu nemusí přizpůsobit tak rychle, tedy do 1. ledna 2003, což samozřejmě znamená, že investice se rozplyne v čase, tudíž v ceně cementu se to neodrazí tak rychle.

Ještě dovolte předložit pozměňovací návrh k § 12 odstavec 1 písm. f), který se týká malých zdrojů znečišťování, tedy i domácích kotelen a povinnosti zpřístupnit, povinnosti měřit prostřednictvím oprávněné osoby. Protože 12 kW považuji za zdroj velmi malý, můj pozměňovací návrh spočívá v tom, aby číslovka 15 byla nahrazena číslovkou 30 a číslovka 11 nahrazena číslovkou 27.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Václav Brousek, připraví se pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi předložit několik pozměňovacích návrhů k tomuto tisku.

V § 3 odstavec 5 se na konec přidává věta: Orgán ochrany ovzduší může povolit použít na výcvik příslušníků hasičských záchranných sborů látek, které jsou při konkrétních zásazích nuceni hasit. Odůvodnění: Upravené znění ponechává hasičům možnost při nácviku zdolávání požárů používat látek, které jsou při konkrétních zásazích nuceni hasit.

V § 3 se vypouští odstavec 8 a ostatní odstavce se přečíslují. Tento odstavec je po technické stránce nejasný, neboť není nikde specifikováno, zda se centrálním zdrojem míní ústřední topení, centrální kotelna či dálkový teplovod, není specifikováno, o jaké změny stavby se jedná a co je to alternativní zdroj. Též chybí definice, co je ekonomicky přijatelné. Ukládá tuto povinnost všem stavebníkům počínaje výstavbou chaty, přestavbou mostu až po stavbu nejsložitějšího průmyslového komplexu a obdobně při změnách staveb, což je např. při stavění nových záchodků.

V § 4 odstavec 10 se v poslední větě nahrazují slova "Česká inspekce životního prostředí (dále jen inspekce)" slovy "příslušný orgán ochrany ovzduší". Tato úprava je v souladu se zásadou, která zde již byla řečena, že inspekce by měla být dozorový orgán, ne orgán, který povoluje, popř. měl by pouze prostě povolovat.

V návaznosti se musí upravit § 46, 48 a 49 takto: V § 46 odstavec 1 se vypouštějí písmena i) a m), ostatní písmena se přečíslují, písmena stejného znění se doplní do § 48 odstavec 1. Čili změna inspekce, kraj přenesené působnosti.

Dále v § 46 odstavec 1 se vypouští písmeno e) a současně se do § 48 přidává písmeno v), které zní: "rozhoduje v pochybnostech o vymezení stacionárního zdroje a zařazení do kategorie zvláště velké a velké stacionární zdroje podle § 4 odstavec 10".

Do § 49 se přidá písmeno e), které zní: "rozhoduje v pochybnostech o vymezení stacionárního zdroje a zařazení do kategorie střední a malé stacionární zdroje podle § 4 odstavec 10".

Další pozměňovací návrh. V § 5 odstavec 4 se nahrazuje slovo "inspekce" slovy "orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen orgán kraje)". Samozřejmě v návaznosti na tuto úpravu se v odstavci 6 vypouští "v přenesené působnosti (dále jen orgán kraje)". Stále je to o tomtéž.

V § 8 odstavec 7 písmeno a) na konci vypustit tečku a pokračovat "v souladu s regulačním plánem". Úprava jednoznačně definuje požadavek, aby omezení se dělo podle regulačního řádu, tedy podle podmínek, na které budou provozovatelé připraveni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP