(9.10 hodin)
(pokračuje Kužvart)

Mohu konstatovat, vážená sněmovno, že komplexní pozměňovací návrh z velmi podstatné části vede k věcnému zdokonalení zákona vyvolaného především přijetím nových právních předpisů ES a přispívá i k legislativně technickému zpřesnění některých míst zákona. Jako příklad uvádím novelu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí do ovzduší z velkých spalovacích zdrojů, která byla již schválena Evropským parlamentem a Radou. Některé úpravy jsou navrženy v důsledku uplatnění pozměňovacích návrhů z řad poslanců, veřejnosti a některých zájmových svazů.

Pouze k několika málo dílčím pozměňovacím návrhům obsaženým v komplexním návrhu má Ministerstvo životního prostředí výhrady. Nejzávažnější z nich se vztahuje k ustanovení § 54 odst. 10. Zde Ministerstvo životního prostředí zásadně nesouhlasí s novým zněním zařazeným do komplexního pozměňovacího návrhu pro druhé čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Uvedený pozměňovací návrh k § 54 odst. 10 je v rozporu s příslušnými právními předpisy Evropského společenství. Spalování, včetně spoluspalování nebezpečného odpadu, se týkají směrnice 94/67/EC a nová 2000/76/EC, které jsou v návrhu nové české legislativy na ochranu ovzduší již transponovány.

Účelem vydání zmíněné směrnice 2000/76/EC bylo zejména sjednocení požadavků na spalování všech kategorií odpadu, tedy nebezpečného komunálního, nemocničního i jiného, dosud ošetřených v několika směrnicích.

Článkem 18 směrnice 2000/76/EC se tyto stávající směrnice od data 28. 12. 2005 ruší a od tohoto dne nabývá i pro všechny existující zdroje účinnost zmíněná směrnice 2000/76 v plném rozsahu. Do tohoto data však musí být aplikovány pro existující zdroje všechny požadavky dosud platných směrnic Evropského společenství ke spalování odpadu včetně emisních limitů.

Ze všech směrnic, které jsem uvedl, vyplývá povinnost provozovatelů plnit předepsané emisní limity a žádná z nich neumožňuje nahradit - a to chci zdůraznit - plnění emisních limitů a dalších podmínek provozování plnění plánu snižování emisí tak, jak to popisuje zmíněný komplexní pozměňovací návrh. To plně potvrzuje i vyjádření Parlamentního institutu z listopadu t. r., které zakotvuje povinnost provozovatelů plnit od 1. ledna 2003 emisní limity harmonizované s právem ES, a tedy tento vládní návrh plně vyhovuje požadavkům Evropské unie. Tato povinnost je vázána k datu 1. ledna 2003. Emisní limity s referenčním datem budou tedy závazné pro Českou republiku.

Je pravděpodobné, že ke skutečnému vstupu ČR do Evropské unie dojde později. V souladu s tímto ustanovením tedy dojde k transpozici před přistoupením tak, jak je to vyžadováno ve společném stanovisku. Výše citovaný pozměňovací návrh naopak požadavkům EU nevyhovuje. I na základě tohoto vyjádření jako předkladatel doporučuji a navrhuji návrat k původní dikci dané předlohy - § 54 odst. 10.

Tím jsem ukončil výčet, rád zdůrazňuji, že velice stručný, případů nesouladu mezi stanovisky ministerstva a výboru pro životní prostředí. Do některých nových částí návrhu zákona byly zařazeny i nástroje a ustanovení ze současné právní úpravy v ovzduší, které se osvědčily a z hlediska porovnání s právem Evropského společenství jsou ponechány na národní úpravě. To platí i v případě zachování institutu poplatků za znečišťování ovzduší, který vychází ze zásady "znečišťovatel platí". Aby nedošlo ke zhoršování ekonomické situace podniků, byla v návrhu zákona zohledněna tato opatření: za prvé došlo ke zmrazení výše sazeb poplatků - výše sazeb vychází ze současné platné právní úpravy; za druhé došlo ke zvýšení výše procentní části poplatků ze 40 % na 60 %, kterou je možné prominout provozovateli po dobu realizace prací na snížení emisí u zdroje znečišťování, pokud tyto práce úspěšně ukončí ve stanoveném termínu; za třetí došlo ke zrušení přirážky ve výší 50 % k základnímu poplatku v případech, kdy zdroj znečišťování nedodržuje stanovený emisní limit.

Návrh zákona předpokládá oproti současné právní úpravě v oblasti ochrany ovzduší a ozónové vrstvy Země i další změny. Velmi podstatné je zavedení nových nástrojů pro snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší, jimž jsou programy a plány snižování emisí, programy zlepšování kvality ovzduší a emisní stropy. Zdůrazňuji, že veškeré tyto nástroje včetně emisních a imisních limitů spolu navzájem souvisejí a doplňují se tak, aby bylo možno účelně posuzovat a řídit kvalitu ovzduší.

K návrhu zákona se předpokládá přibližně deset prováděcích právních předpisů, přičemž závazné imisní limity, emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší budou stanoveny nařízením vlády.

Předpokládaný termín nabytí účinnosti zákona je 1. duben příštího roku.

Návrh zákona byl projednán ve výboru pro evropskou integraci a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Velmi oceňuji přístup poslanců k tomuto návrhu zákona a zároveň bych chtěl touto cestou poděkovat za přínosné náměty a připomínky ve formě zmíněného komplexního pozměňovacího návrhu, s kterými Ministerstvo životního prostředí až na jednu uvedenou zásadní výjimku souhlasí.

Závěrem, vážená sněmovno, si dovoluji vyslovit přesvědčení, že dnešní jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu k této předloze bude i nadále konstruktivní a vezme do úvahy technickou náročnost návrhu danou především značným rozsahem transpozice právních norem Evropského společenství.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám pane ministře.

Jedno technické sdělení. Pokud jde o omluvy, pan premiér Miloš Zeman je přítomen a do zahraničí pojede až zítra.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, návrh iniciativně také projednal výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 912/1 a 912/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Jiří Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Dobrý den, dámy a pánové. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych byl velmi stručný - výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 52. schůzi projednal tisk 912 a přijal k němu usnesení, které máte shrnuto pod tiskem 912/2. Ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 912 projednat a schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je pod číslem 912/2.

Proč jsme přistoupili ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu? Je to z toho důvodu, že jsme potřebovali zabudovat i nové směrnice Evropské unie do vládního návrhu, dále světelné znečištění ovzduší, které se objevilo jako nový problém, který trápí nejen hvězdáře, ale také obtěžuje obyvatelstvo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP