(10.20 hodin)
(pokračuje Bureš)

Ale není třeba usilovat o soulad s doručováním podle poštovního zákona. Proč? Protože jsme se vydali cestou, se kterou Poslanecká sněmovna jednoznačně vyslovila souhlas, že je věcí soudu nebo správního úřadu, jakou formu doručení zvolí. Chtěli jsme zrušit monopol držení poštovní licence a přetrvávající monopol České pošty pro doručování, proto jsme šli cestou různých forem doručování, a sjednocovat postupy doručování soudu soudními exekutory, soudními doručovateli nebo jinými způsoby s doručováním prostřednictvím držitele poštovní licence nikdy nebude zcela možné. Ale jsem připraven reagovat na všeobecně vyslovený požadavek využít v novelizaci občanského soudního řádu jiných prostorů. Obsahově ale považuji tu změnu za nezbytnou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Nyní požádám zpravodaje poslance Marka Bendu, aby nás seznámil s návrhy, které zazněly v rozpravě, a poté o nich budeme hlasovat.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, myslím, že v rozpravě zazněl jeden jediný návrh několikrát opakovaný, a to vrátit danou předlohu k dopracování.

Pak zde zazněly dva návrhy na doprovodné usnesení od pana kolegy Exnera. Mám pocit, že snad můžeme přijmout doprovodné usnesení, pokud propustíme návrh zákona do druhého čtení. Zdá se mi ale, že nemůžeme přijmout doprovodné usnesení v situaci, kdy bude jednání o bodu fakticky ukončeno, kdy bude návrh vrácen vládě k dopracování. Prosím sněmovnu, resp. předsedajícího, aby tuto otázku rozhodla předtím, než budeme hlasovat, o čem bude možné hlasovat. Kloním se k názoru, že bude možné hlasovat pouze v případě, že propustíme návrh do druhého čtení. Ale názor sněmovny může být jiný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: I já sdílím váš názor, protože to buď vrátíme vládě k přepracování, a pak jsou ona usnesení nadbytečná.

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 229 z přítomných 171 poslanců pro 107, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tisk 1025 vrátili vládě k přepracování.

Ještě se hlásí procedurálně pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Vážený pane místopředsedo, na základě toho, jak proběhlo právě jednání, navrhuji, aby byl zařazen nový bod, a sice usnesení Poslanecké sněmovny, kterým bychom požádali vládu, aby navrhla sjednocení právní úpravy doručování písemností v našem právním řádu. Domnívám se, že tento bod by mohl být zařazen ihned, a myslím si, že není důvod, aby některý klub nebo skupina poslanců tento návrh vetovala.

K tomu, co řekl pan ministr, a na zdůvodnění zařazení tohoto bodu chci uvést, že samozřejmě máme na mysli doručování z různých správních úřadů a institucí tam, kde to v současné době zákony různým způsobem řeší. Někdy jde o různost jazyka, jindy bohužel jde o různost i věcnou. Samozřejmě že takové sjednocení nevylučuje to, aby jednotlivé zákony v jednotlivých věcech kromě tohoto všeobecného způsobu upravily způsob doručování zvláštním způsobem, jestliže si to věc vyžaduje. Tam, kde se ale například využívá služeb pošty, resp. nositele poštovní licence, domnívám se, že je na místě, aby se celá záležitost upravila jednotně. Pokud bude takový bod zařazen, navrhnu konkrétní znění usnesení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se s procedurálním návrhem hlásí pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Využívám této chvíle, abych požádal o přeřazení bodu 89, což je poslanecký návrh novely zákona o správě daní a poplatků, na středu po pevně zařazených bodech. Důvod spočívá v tom, že jsem předkladatelem této novely a musím se odebrat na zahraniční cestu v době, kdy by tento zákon pravděpodobně v přirozeném pořádku přišel na řadu. Proto žádám o tuto změnu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je druhý procedurální návrh. První návrh zazněl z úst pana poslance Exnera - zařadit okamžitě nový bod s názvem usnesení Poslanecké sněmovny k záležitostem, které jsme nyní projednávali. Druhý návrh je potom přeřazení bodu 89 na středu jako pevně zařazený bod po již čtyřech schválených bodech dopoledního jednání.

 

Zahajuji hlasování k prvnímu návrhu a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 230 z přítomných 171 poslanců pro 42, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Holáně přeřadit bod 89 jako pátý pevně stanovený bod dopoledního jednání ve středu 31. 10.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 231 z přítomných 171 poslanců pro 134, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Ještě jsem dal slovo v té době panu poslanci Exnerovi, přestože jsme v prvém čtení vrátili tento návrh zákona k přepracování. Musím ještě formálně ukončit projednávání bodu číslo 73.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

75.
Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů
/sněmovní tisk 1077/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede opět ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. (Hluk ve sněmovně.)

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji, pane přesedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je možná trochu nešťastné, že sérii návrhů zákonů -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře. Chtěl bych požádat o zachování klidu ve sněmovně. Děkuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Je možná nešťastné, ale ne snad příliš, že sérii tří návrhů zákonů, které mají uvést v život reformu správního soudnictví a které tak představují třetí podstatný pilíř reformy justice, uvozuji návrhem zákona o řešení některých kompetenčních sporů. Dovolte mi proto využít v úvodním slovu k tomuto návrhu zákona i poněkud širší prostor, ne snad příliš dlouhý, k uvedení této nesmírně významné problematiky, která staví před vládu a troufám si říci i obě komory Parlamentu zásadní úkol tím, že s účinností od ledna roku 2003 Ústavní soud zrušil pasáže v občanském soudním řádu upravující správní soudnictví. Kdyby vláda nebyla schopna odpovídající zákony uhájit v obou komorách Parlamentu, nefungovalo by k lednu roku 2003 správní soudnictví, což jistě společně budeme považovat za stav nežádoucí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP