(15.40 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Že takové tučné patetické projevy, které zazní v této sněmovně nebo na stránkách regionálního tisku, mohou každému z nás přinést nějaké body do volební kampaně. S vědomím nesmírné cennosti naší budoucí přítomnosti v této sněmovně bych vás, drahé kolegyně a drazí kolegové, chtěl závěrem poprosit, abyste po projednání této jistě složité materie v tomto plénu mysleli nejenom na to, zda v ní budete zasedat, ale mysleli i na důsledky, které to bude mít pro ekonomiku ČR. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi vlády, i když nevím, jestli někdo z poslanců pronese tak tučný a tak patetický projev, jako pronesl pro své primárky právě on. Myslím, že ho těžko někdo bude překonávat. Já tu naneštěstí nemám žádného místopředsedu, abych si mohl hned vzít slovo a pronést stejně tučný projev. Proto musím dát slovo panu předsedovi rozpočtového výboru, panu poslanci Tlustému.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, já jsem ve svém úvodním vystoupení zpravodaje se pokusil dát tomuto jednání ducha racionality, věcnosti a směřování k cíli, který se mi zdá po 11. září letošního roku zřejmější než kdykoli předtím. Chtěl jsem, abychom v této sněmovně se více zaměřovali do budoucna než do minulosti, abychom méně zdůrazňovali, co nás rozděluje, abychom méně hledali nepřekonatelné argumenty pro to, jak naše názory jsou neslučitelné. Očekával jsem, že diskuse bude ovlivněna tím, že situace ve světě je jiná, že měřítka a priority v každém z nás a v každém státě civilizovaného světa se změnily a že tu jde o to, abychom našli cestu k přijetí státního rozpočtu, který ČR pro rok 2002 po 11. září potřebuje ještě více než před tímto datem.

Proto jsem ve své zpravodajské zprávě neuváděl žádné analýzy, žádné útoky, nevymezoval jsem se proti vládnímu návrhu zákona, ačkoliv bych jako zpravodaj mohl a ačkoliv by mi v tom cokoliv mohlo zabránit. Místo toho jsem se od svého kolegy Václavka dozvěděl, a pan předseda vlády dále rozvinul jednu gigantickou nepravdu, že totiž, když to shrnu, nezodpovědní poslanci rozpočtového výboru projednali státní rozpočet za tři minuty. Každá část této věty je nepravda. A považuji za překvapivé, že nebyly tyto nepravdy ověřeny autory předtím, než tady byly vyřčeny a než z nich byl učiněn mediální problém, protože teď se obávám, že většina médií se bude zajímat o to, proč údajně probíhalo ono nezodpovědné projednání tři minuty. A tak postupně ke každé části. Říkám, že je mi to velmi žinantní a nikdy bych nic podobného neuváděl, ale to, co tu zaznělo z úst předřečníků, bohužel si vynucuje uvést pravdu.

Za prvé - rozpočtový výbor přerušil projednávání poté, co se na jednání nedostavil ani ministr financí, ani náměstek ministra financí, a učinili jsme tak na návrh poslance sociální demokracie. A považoval jsem za vstřícnost, že rozpočtový výbor umožnil, aby pokračování jednání v naprosto posledním možném termínu, a to byl úterek tohoto týdne, proběhlo za účasti představitelů vlády, ministra či náměstků ministra. Jinými slovy, my jsme vyhověli požadavkům sociální demokracie. To za prvé.

Za druhé - ani v pokračování jsme nejednali ony třikrát opakované tři minuty. Jednání, pokud si pamatuji, pokračování jednání trvalo přibližně 45 minut a mohou to dosvědčit novináři, kteří byli přítomni.

Za další - rozpočtový výbor neprojednával před prvním čtení státní rozpočet, protože mu to ani jednací řád neukládá. Rozpočtový výbor iniciativně hledal stanovisko pro zpravodaje pro první čtení, a protože dobře víte, že u všech ostatních zákonů tady zpravodaj říká stanovisko sám za sebe, je to iniciativa rozpočtového výboru, že takovéto stanovisko hledal, protože kdyby nebyl takto iniciativní, tak bych tu jako zpravodaj takové stanovisko mohl uvést bez onoho "jednání".

Za poslední - předmětem jednání rozpočtového výboru byla čtyři čísla a přikázání kapitol jednotlivým výborům. Domnívám se, že je zjevné, že jsem těmito čtyřmi fakty vyvrátil, že to nebylo ani nezodpovědné, ani tříminutové, ani jakkoli jinak podivné.

Velmi se omlouvám za tuto vložku, ale nezbývá nic jiného.

Nyní k návrhu usnesení, který jsem avizoval. Do usnesení rozpočtového výboru navrhuji zařadit novou část II - neboli předkládám pozměňovací návrh k tomuto usnesení - která by zněla:

II. Doporučuje vládě, aby do nového návrhu zapracovala změny podle následujícího zadání: a nyní následuje 5 bodů, z nichž o každém při závěrečném hlasování žádám hlasovat individuálně.

Bod l. Zreálnit příjmy státního rozpočtu a změnit jejich strukturu.

Bod 2. Příjmy z Fondu národního majetku použít v rámci státního rozpočtu přednostně na úhradu dluhové služby.

Bod 3. Revidovat očekávanou ztrátu České konsolidační agentury podle aktuálních odhadů.

Bod 4. Usilovat o zachování podílu výdajů státního rozpočtu roku 2002 na hrubém domácím produktu na úrovni roku 2001.

Bod 5. Zvýšit vlastní příjmy krajů a toto zvýšení promítnout do příjmů a výdajů státního rozpočtu.

To je pět návrhů, kterými naznačujeme, kterým směrem chce ODS hledat kompromis, jaké změny považuje za správné k tomu, aby mohl vzniknout rozpočet, který uchrání tuto zemi od rozpočtového provizoria.

Byl jsem v podstatě vyzván, abych se tu pustil do polemiky s údaji státního rozpočtu, ale já tuto výzvu nepřijmu a nabízím, aby na jakémkoli ekonomickém fóru jsme si to rozdali s ekonomickými odborníky sociální demokracie a popovídali si na kterékoli z následujících témat: Jak je to s tzv. mimořádnými výdaji státního rozpočtu letošního roku, které vedou vládu k tomu, že nedodrží deficit schválený parlamentem a překročí ho, jak nám dnes bylo oznámeno, ze schválených 49 na 90 mld.? Jak je to s tzv. deblokací ruského dluhu, jinými slovy, do jaké míry je prodej této pohledávky třetí osobě ve skutečnosti citovanou splátkou onoho dluhu? Co si myslíme o tom, jaká je míra zapojení mimořádných příjmů, o kterých všichni víme, že se v budoucnu nebudou opakovat, a dovoluji si vás upozornit na přílohu, kterou máte ve státním rozpočtu, která dokazuje, že i vláda ví, že vlády, které přijdou po ní, budou muset hospodařit s nižší úrovní příjmů, než je to v roce 2002.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP