(14.50 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Závěrem bych vás chtěl proto jménem vlády požádat, abyste předložený návrh rozpočtu posoudili, vyslovili mu podporu a propustili jej do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi financí. Předložený návrh zákona jsem přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1060/1.

Prosím pana poslance Tlustého, aby se jako zpravodaj rozpočtového výboru ujal slova a informoval nás o výsledcích jednání rozpočtového výboru.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, v duchu již tříleté tradice v rámci zprávy zpravodaje nebudu uvádět žádné osobní komentáře ani žádná osobní hodnocení předloženého návrhu zákona o státním rozpočtu, ale výlučně průběh a výsledky jednání rozpočtového výboru.

Výstupem jednání rozpočtového výboru je návrh usnesení, který je vám předložen v tisku 1060/1, přičemž v tomto návrhu usnesení je velmi stručně doporučeno Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, kterým Poslanecká sněmovna neschvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu a v bodu II. stanoví nejpozdější termín předložení nového návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2002 ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení předsedovi vlády.

Menšinová skupina poslanců rozpočtového výboru jako reakci na toto záporné usnesení rozpočtového výboru předkládá Poslanecké sněmovně tisk 1060/2 nazvaný Oponentní zpráva menšiny poslanců, což je návrh usnesení, který doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila základní údaje státního rozpočtu. Tyto údaje uvádí a zároveň doporučuje přikázat jednotlivé kapitoly výborům Poslanecké sněmovny. To je druhý tisk, který v tuto chvíli má Poslanecké sněmovna k dispozici.

Vzhledem k průběhu jednání a výsledkům hlasování o usnesení, které Poslanecké sněmovně nedoporučuje přijmout rozpočet - a toto hlasování bylo ve prospěch nepřijetí přijato významnou převahou hlasů - rozpočtový výbor, aby prokázal, že má zájem na tom, aby rozpočet byl projednáván a aby nedošlo k rozpočtovému provizoriu na začátku příštího roku, jakoby dopředu - a zdůrazňuji, že pro případ nepřijetí zákona o státním rozpočtu - schválil i nový harmonogram, který je obsažen v usnesení č. 522 a který je připraven jako alternativní postup v případě, že se Poslanecká sněmovna zachová ve smyslu doporučení rozpočtového výboru, tj. nepřijme vládní návrh zákona o státním rozpočtu.

Za podstatné v tuto chvíli považuji doplnit, že tento alternativní postup umožňuje, aby druhá verze státního rozpočtu byla schválena do konce prosince letošního roku, a je tedy tímto postupem garantováno, že nedojde k rozpočtovému provizoriu v důsledku případného zamítnutí vládního návrhu zákona.

To jsou všechna konstatování, která vyplývají z průběhu a výsledků jednání rozpočtového výboru.

Pane předsedo, dovolil bych si požádat o vystoupení na začátku rozpravy, až bude otevřena, abych ve smyslu jednacího řádu § 102 odst. 3 navrhl Poslanecké sněmovně zařadit do onoho usnesení rozpočtového výboru část, která by obsahovala doporučení vládě, jaké změny má provést v případné druhé variantě rozpočtu, neboť takovýto obsah usnesení Poslanecké sněmovny nám jednací řád ukládá.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Tlustému. Prosím pana poslance Václavka, aby prezentoval oponentní zprávu menšiny rozpočtového výboru.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, pan zpravodaj před chvíli správně konstatoval, jak dopadlo usnesení rozpočtového výboru ke státnímu rozpočtu na příští rok. Mrzí mě jen, že nesdělil, jak rychle toto usnesení bylo přijato.

Rozpočtový výbor se státním rozpočtem na rok 2002 obrazně řečeno zabýval několik minut, neboť všichni měli dopředu jasno o svém stanovisku, o svém hlasování. Při seriózním přístupu bych předpokládal možná několikahodinové nebo několikadenní projednávání státního rozpočtu, tak abychom šetřili čas do budoucna a abychom dospěli k rozumnému závěru, jak má státní rozpočet v této zemi na příští rok vypadat. Je otázka, jak měla vypadat debata o tom, jestli jsou nebo nejsou reálné příjmy navržené ve státním rozpočtu, které výdaje jsou podhodnoceny a které nadhodnoceny, je otázka, jak by se měl státní rozpočet změnit v důsledku změny bezpečnostní situace, i otázka, jak by se měl eventuálně změnit s ohledem na požadavky vysokých škol, jak by se měl změnit v oblasti mandatorních výdajů, zejména v oblasti důchodového zabezpečení včetně potřebné valorizace důchodů, jak v oblasti zdravotnictví, jak v investicích do všech možných oblastí veřejného života, stejně tak pokud jde o oblast dotací krajům a obecním samosprávám. Stejně tak by se mohlo hovořit, protože to souvisí se státním rozpočtem, o vztazích mezi státním rozpočtem a státními fondy, stejně tak o privatizaci zbytků státních podílů v různých podnicích apod., stejně tak o daňové oblasti. Mohl bych vyjmenovávat další a další.

Dámy a pánové, doufám, že rozprava a protinávrhy, které chyběly v rozpočtovém výboru, zazní zde a že po výměně názorů, po výměně faktických čísel a konkrétních protinávrhů dospějeme dnes k tomu, že základní čísla státního rozpočtu schvalovaná v prvním čtení můžeme dnes schválit. Ostatní lze samozřejmě jak v oblasti příjmů, tak v oblasti výdajů dodělat ve druhém čtení.

Proto vám předkládám oponentní zprávu osmi poslanců ze 20 přítomných na rozpočtovém výboru, jak by mělo znít usnesení Poslanecké sněmovny ke státnímu rozpočtu. Menšina poslanců rozpočtového výboru vám doporučuje

I. schválit základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2002 podle sněmovního tisku 1060, kterými jsou:

A. Výše příjmů ve výši 699 999 679 000 Kč,

výše výdajů ve výši 752 222 657 000 Kč,

rozdíl mezi příjmy a výdaji s částkou - 52 222 978 000 Kč.

B. Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami:

a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 50 miliard korun,

b) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 2 222 978 000 Kč.

C. Celkový finanční vztah k rozpočtům jednotlivých krajů, a to dotacemi a příspěvky na plnění úkolů v přenesené působnosti částkou 9 930 866 000 Kč.

D. Celkový finanční vztah k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi a příspěvky na výkon státní správy, částkou 15 861 929 000 Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP