(12.30 hodin)

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte, abych vás požádal o přeřazení bodu č. 26 na pátek jako druhý bod. Myslím, že první bod je již pevný, případně by mohl být zařazen jako další bod po již stanovených bodech. Jedná se o tisk č. 621.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, nemám zde zprávu o tom, že by v pátek dopoledne bylo něco zařazeno.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pokud tedy není nic zařazeno, prosím zařadit jako první bod .

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jde o procedurální návrh - přeřadit bod 26 na pátek jako první bod. Ale v písemných podkladech je zařazen bod č. 31 jako první. Znamená to tedy, že je zde návrh zařadit bod č. 26 jako druhý na pátek.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 59 a ptám, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 173 hlasovalo pro návrh 101, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme tedy projednávat bod č. 27, kterým je

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 491/2000 Sb.,
o státním rozpočtu ČR na rok 2001
/sněmovní tisk 961/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr zemědělství Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, současný stav rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu 2001 vychází důsledně z dotace vyčleněné SZIF v zákoně č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2001, a to ve výši 4 mld. 230 mil. Kč, z toho na krytí správních výdajů je určena částka 22 430 000 Kč. Tato dotace byla stanovena na zabezpečení správních výdajů spojených s činností výkonného aparátu SZIF a vycházela se zkušeností známých z činností Státního fondu tržní regulace v roce 2000.

V prosinci roku 2000 se SZIF přestěhoval z budovy ministerstva zemědělství na Těšnově do budovy Ve Smečkách. Toto přemístění vynucené zvyšujícím se počtem zaměstnanců SZIF si vyžádalo dodatečné náklady, které nebyly v původním návrhu rozpočtu SZIF pro rok 2001 zahrnuty.

Uplatňování zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF, a v návaznosti na něj vydaná příslušná nařízení vlády, jejich aplikace do praxe a zejména zabezpečení důsledné kontroly vynaložených státních prostředků na přiznané podpory, která se uplatňují v praxi již od počátku roku 2001, však vyžadují věnovat maximální důraz na organizační a kontrolní činnosti k zabezpečení těchto agend. Jde zejména o zabezpečení výpočetní techniky, a to jak v ústředí SZIF v Praze, tak na nově zřizovaných regionálních pracovištích SZIF, a jejich vzájemné propojení. Dále jde o přípravu a personální zajištění nově vznikajících vlastních regionálních pracovišť SZIF, která zatím SZIF nemá vybudována. Proto jsou tyto činnosti v roce 2001 zatím zabezpečovány ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství na úrovni stávajících pracovišť zemědělských agentur ministerstva zemědělství. To se však ukázalo, zejména v kontrole plnění v příslušných žádostech uvedených podmínek a při kontrole oprávněnosti vynakládání státních prostředků na poskytnuté podpory, jako nedostatečné.

Aby SZIF mohl již od počátku roku 2002 plně a samostatně zabezpečovat jemu zákonem č. 256/2000 Sb. a na něj navazujícími nařízeními vlády dané úkoly, je nutné zajistit veškeré přípravné práce již v roce 2001, zejména vybudování vlastních regionálních pracovišť SZIF, jejich vybavení včetně dobudování výpočetní sítě a její propojení s ústředím SZIF.

Potřebné dodatečné zvýšení prostředků na krytí správních výdajů je předmětem materiálu.

Celková potřeba zvýšení finančních prostředků na krytí správních výdajů v roce 2001 činí 22 282 500 Kč, tj. zaokrouhleno 22 283 000 Kč.

Protože jsme si vědomi, že nelze pro rok 2001 požadovat další finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky, předkládáme návrh na řešení této situace přesunem finančních prostředků v rámci celkové dotace vyčleněné pro SZIF ve schváleném státním rozpočtu ČR na rok 2001, a to zvýšením prostředků na krytí správních výdajů z dosavadních 22 430 000 Kč na 44 713 000 Kč a ve stejném rozsahu snížit dotace určené na organizaci trhu na dosavadních 4 207 570 tis. Kč na 4 185 287 tis. Kč. Tento rozdíl bude vykompenzován snížením splátky úvěru - úvěr je krytý zásobou pšenice potravinářské.

Předkládaný návrh změny zákona zachovává celkovou dotaci vyčleněnou ze státního rozpočtu ČR na rok 2001 pro SZIF a neznamená tedy dopad na státní rozpočet.

Ctěná sněmovno, děkuji vám za pochopení a navrhuji Poslanecké sněmovně předložený návrh změny zákona postoupit do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 961/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru kolega Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor tento tisk projednal a přijal k němu usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tento návrh bez připomínek.

Já jako zpravodaj uvádím ovšem za prvé, že nepovažuji za vhodné novelizovat zákon o státním rozpočtu na letošní rok z důvodů, které zde uvedl pan ministr, protože - stručně řečeno - historie nepamatuje novelu zákona o státním rozpočtu kvůli částce, která je podle názoru mého i legislativy parlamentu řešitelná tzv. rozpočtovým opatřením, a za druhé je přinejmenším sporné, jestli novela zákona o státním rozpočtu může probíhat formou, jakou probíhá, protože jednací řád, jak jistě víte, projednávání zákona o státním rozpočtu a jeho případných novel upravuje zcela zvláštní a velmi komplikovanou procedurou. To jsou důvody, které mě osobně vedou k tomu, abych vám nedoporučil schválení této novely a doporučil vám, abyste svým usnesením panu ministrovi doporučili, aby postupoval cestou rozpočtového opatření.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu a prosím pana poslance Tlustého, aby naformuloval ono doprovodné usnesení, i když nevím, pokud zamítneme návrh zákona, zda můžeme přijmout doprovodné usnesení.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Máme-li zájem na řešení věcného problému, a to jsem nezpochybnil - nepochybuji o tom, že je správné, aby byl posílen rozpočet fondu, jak je panem ministrem navrhováno - procedurální postup by měl dle mého návrhu vypadat tak, aby bylo hlasováno o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu a zároveň na přijetí usnesení, které zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu doporučuje postupovat formou rozpočtového opatření v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, zkusme to trochu jinak. Nejprve zkusme hlasovat o usnesení, a bude-li přijato, pak můžeme hlasovat o zamítnutí. Ale i tak mi to připadá jako procedura nesmírně komplikovaná. Snad by v tuto chvíli stačilo hlasovat o zamítnutí. Pan ministr Fencl slyší vaše slova a věřím, že si je dokáže přeložit v případě, když návrh zákona bude zamítnut.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP